Polityka prywatności

Dnia 25.05.2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] w skrócie nazywane RODO
 
Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE i zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
Czy należy się skontaktować z Telestradą w sprawie zmiany zasad?
Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z dokumentami, zamieszczonymi poniżej w postaci:

KODEKSU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZGODNIE Z RODO PRZEZ TELESTRADA S.A. – w tym dokumencie znajdą Państwo informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.
REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH – z naniesionymi zmianami (zmiany podkreślone) w paragrafie 16 „Ochrona danych osobowych” oraz paragrafie 17 „Postanowienia końcowe”, zapisy mają następujące brzmienie:

„Paragraf 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”
1. Telestrada S.A. jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO), na zasadach opisanych w „Kodeksie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, przez Telestrada S.A.,” dostępnym na stronie www.telestrada.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzanie przez Telestrada S.A. w celu: zawarcia i wykonania umowy; weryfikacji wiarygodności płatniczej; wykrywania nadużyć i zapobiegania im; tworzenia zestawień, analiz i statystyk; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; przetwarzania danych transmisyjnych; marketingu bezpośredniego. Dane te mogą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – w razie potrzeby – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami i ich pełnomocnikom.
4. Telestrada S.A. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, tzn. umożliwia dostęp do własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie); ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych.
5. Telestrada S.A. zapewnia realizację prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub interesu publicznego.
6. Telestrada S.A. zapewnia realizację prawa wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient lub Abonent powinien kierować na adres: Telestrada S.A., Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

“Paragraf 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE”
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.”

W celu otrzymania dokumentów na wskazany przez Państwa adres w formie papierowej mogą się Państwo skontaktować z nami pod numerem infolinii 22 211 80 80.
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy z świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach w niej określonych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 25 maja 2018r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaconego, na jaki umowa została zawarta, z uwagi na to, że podmiotowa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w razie wypowiedzenia umowy Telestrada S.A. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.

Odbierz darmowego ebooka!

Poznaj zautomatyzowany i niezawodny system obsługi klienta!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.