Raporty bieżące

2022-05-23


Raport bieżący 14/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w kwietniu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za kwiecień 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2022: 81 329.

2022-05-23


Raport bieżący 13/2022
Korekta Raportu Bieżącego 10/2022 Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w marcu 2022

Zarząd spółki Telestrada S.A. informuje, iż w treści Raportu Bieżącego 10/2022 podana została błędna liczba aktywnych kart SIM. Prawidłowa liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2022: 81 243.

2022-05-16


Raport bieżący 12/2022
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2022 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

2022-05-16


Raport bieżący 11/2022
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2022 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2022 r.

2022-04-22


Raport bieżący 10/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w marcu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za marzec 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2022: 81 672.

2022-04-01


Raport bieżący 9/2022
Wypowiedzenie umowy o pracę członka zarządu

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że 31.03.2022 r. do Spółki wpłynęło pismo członka zarządu Pani Mai Pyszkowskiej o wypowiedzeniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ustanie stosunku pracy nastąpi dnia 30.06.2022 r. Jednocześnie zarząd powziął informację, że w związku z upłynięciem kadencji zarządu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021 Pani Maja Pyszkowska nie będzie kandydować na następną kadencję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2022-03-22


Raport bieżący 8/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w lutym 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za luty 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. II 2022: 80 786.

2022-03-14


Raport bieżący 7/2022
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 14 marca 2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2022-03-03


Raport bieżący 6/2022
Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 02.03.2022 r. z firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ulicy Batorego 4/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000427758, NIP: 6762457379, Regon:122618599 podpisana została umowa na badanie sprawozdań finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2021 rok.

Wyboru firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych dokonała na mocy Uchwał nr 1 oraz 2 w dniu 27 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2022-02-22


Raport bieżący 5/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w styczniu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za styczeń 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. I 2022: 80 751.

2022-02-14


Raport bieżący 4/2022
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.

2022-02-14


Raport bieżący 3/2022
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2021 r.

2022-01-24


Raport bieżący 2/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w grudniu 2021

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2021 r.

2022-01-05


Raport bieżący 1/2022
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty kwartalne:
1.    Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2021 – 14.02.2022
2.    Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2021 – 14.02.2022
3.    Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2022 – 16.05.2022
4.    Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2022 – 16.05.2022
5.    Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2022 – 16.08.2022
6.    Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2022 – 16.08.2022
7.    Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2022 – 14.11.2022
8.    Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2022 – 14.11.2022
Raporty roczne:
1.    Raport roczny jednostkowy za 2021 rok – 31.05.2022
2.    Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok – 31.05.2022

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku (Raport bieżący 42/2015) do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.