Raporty bieżące

2023-06-02


Raport bieżący 18/2023
Zawiadomienie o podpisaniu umowy MVNO przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Telestrada S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2.06.2023 roku spółka zależna emitenta – Infotel Service Sp. z o.o zawarła ze spółką Orange Polska S.A. umowę w zakresie uruchomienia usług Operatora Wirtualnej Sieci Ruchomej (MVNO). Zgodnie z powyższą umową spółka Infotel Service Sp. z o.o. jako podmiot w 100% zależny od Telestrada S.A., wyznaczony w grupie kapitałowej do świadczenia usług hurtowych, będzie miała prawo udostępniania spółce Telestrada S.A. usług telefonii komórkowej świadczonych w oparciu o infrastrukturę Orange Polska S.A. do dalszej odsprzedaży klientom końcowym. Niniejsza umowa uznana została przez zarząd Telestrada S.A. za umowę istotną w zakresie potencjalnych przyszłych przychodów, kształtowania kosztów jak i pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, niezależności i pewności świadczenia usług w oparciu o zdywersyfikowaną infrastrukturę telekomunikacyjną różnych operatorów.

2023-06-01


Raport bieżący 17/2023
Korekta raportu bieżącego 16/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Telestrada S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 16/2023 z dnia 1.06.2023 przekazuje korektę projektu uchwał oraz pełnomocnictwa z instrukcją głosowania na WZA zwołane na 28.06.2023 r. Korekta polega na zmianie zakresu czasu za jaki przewidziane jest udzielenie absolutorium jednemu z członków Rady Nadzorczej, którego kadencja wygasła 28.06.2022 r. oraz dodaniu uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej powołanemu do Rady Nadzorczej 28.06.2022 r i pełniącemu tą funkcję do dnia dzisiejszego, w tym w okresie 28.06.2022-31.12.2022.

2023-06-01


Raport bieżący 16/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.06.2023 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki przy Al. Krakowskiej 22A, w Warszawie.

2023-05-31


Raport bieżący 15/2023
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2022 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny za 2022 rok.

2023-05-31


Raport bieżący 14/2023
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2022 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy Raport Roczny za 2022 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z Raportu Rocznego Skonsolidowanego za 2022 rok.

2023-05-22


Raport bieżący 13/2023
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w kwietniu 2023

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za kwiecień 2023 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2023: 84 259.

2023-05-15


Raport bieżący 12/2023
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2023 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.

2023-05-15


Raport bieżący 11/2023
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2023 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2023 r.

2023-04-24


Raport bieżący 10/2023
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w marcu 2023

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za marzec 2023 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2023: 84 166.

2023-03-22


Raport bieżący 9/2023
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w lutym 2023

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za luty 2023 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. II 2023: 84 997.

2023-02-22


Raport bieżący 8/2023
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w styczniu 2023

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za styczeń 2023 (w sztukach). Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. I 2023: 84 762.

2023-02-14


Raport bieżący 7/2023
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2022 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.

2023-02-14


Raport bieżący 6/2023
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2022 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2022 r.

2023-02-06


Raport bieżący 5/2023
Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 03.02.2023 r. z firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ulicy Batorego 4/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000427758, NIP: 6762457379, Regon: 122618599 podpisana została umowa na badanie sprawozdań finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2022 rok.

Wyboru firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych dokonała na mocy Uchwał nr 1 oraz 2 w dniu 30 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2023-01-24


Raport bieżący 4/2023
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w grudniu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za grudzień 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XII 2022: 84 645.

2023-01-17


Raport bieżący 3/2023
Korekta raportu bieżącego 1/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, iż w treści oraz załączniku Raportu Bieżącego 1/2023 wskazano błędne daty przekazywania raportów kwartalnych za IV kw. 2022 r, za II kw. 2023 r. oraz III kw. 2023 r. Prawidłowe daty przekazywania raportów kwartalnych to:

1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2022 – 14.02.2023
2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2022 – 14.02.2023
3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2023 – 15.05.2023
4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2023 – 15.05.2023
5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2023 – 14.08.2023
6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2023 – 14.08.2023
7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2023 – 14.11.2023
8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2023 – 14.11.2023

2023-01-17


Raport bieżący 2/2023
Zawiadomienie o oddaleniu odwołania Spółki przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zarząd Telestrada S.A. niniejszym powiadamia, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu dzisiejszym oddalił odwołanie Spółki od
Decyzji nr RLU-4/2020 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 8.12.2020, która:

  1. nakłada na Telestradę S.A. środki usunięcia trwałych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sposób określony przez UOKiK,
  2. zobowiązuje Telestrada S.A. do opublikowania na oficjalnej stronie internetowej oświadczenia o treści wskazanej przez UOKiK,
  3. nakłada na Telestrada S.A. karę pieniężną w wysokości 8 414 408 (osiem milionów czterysta czternaście tysięcy czterysta osiem i 00/100) złotych.


Zarząd Telestrada S.A. informuje, iż skorzysta z prawa wniesienia apelacji od niniejszego wyroku. Wyrok nie jest prawomocny.

2023-01-11


Raport bieżący 1/2023
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

Raporty kwartalne:
1.    Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2022 – 15.02.2023
2.    Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2022 – 15.02.2023
3.    Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2023 – 15.05.2023
4.    Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2023 – 15.05.2023
5.    Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2023 – 16.08.2023
6.    Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2023 – 16.08.2023
7.    Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2023 – 15.11.2023
8.    Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2023 – 15.11.2023
Raporty roczne:
1.    Raport roczny jednostkowy za 2022 rok – 31.05.2023
2.    Raport roczny skonsolidowany za 2022 rok – 31.05.2023

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku (Raport bieżący 42/2015) do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.