Raporty bieżące

2023-02-06


Raport bieżący 5/2023
Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 03.02.2023 r. z firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ulicy Batorego 4/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000427758, NIP: 6762457379, Regon: 122618599 podpisana została umowa na badanie sprawozdań finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2022 rok.

Wyboru firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych dokonała na mocy Uchwał nr 1 oraz 2 w dniu 30 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2023-01-24


Raport bieżący 4/2023
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w grudniu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za grudzień 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XII 2022: 84 645.

2023-01-17


Raport bieżący 3/2023
Korekta raportu bieżącego 1/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, iż w treści oraz załączniku Raportu Bieżącego 1/2023 wskazano błędne daty przekazywania raportów kwartalnych za IV kw. 2022 r, za II kw. 2023 r. oraz III kw. 2023 r. Prawidłowe daty przekazywania raportów kwartalnych to:

1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2022 – 14.02.2023
2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2022 – 14.02.2023
3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2023 – 15.05.2023
4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2023 – 15.05.2023
5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2023 – 14.08.2023
6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2023 – 14.08.2023
7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2023 – 14.11.2023
8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2023 – 14.11.2023

2023-01-17


Raport bieżący 2/2023
Zawiadomienie o oddaleniu odwołania Spółki przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zarząd Telestrada S.A. niniejszym powiadamia, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu dzisiejszym oddalił odwołanie Spółki od
Decyzji nr RLU-4/2020 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 8.12.2020, która:

  1. nakłada na Telestradę S.A. środki usunięcia trwałych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sposób określony przez UOKiK,
  2. zobowiązuje Telestrada S.A. do opublikowania na oficjalnej stronie internetowej oświadczenia o treści wskazanej przez UOKiK,
  3. nakłada na Telestrada S.A. karę pieniężną w wysokości 8 414 408 (osiem milionów czterysta czternaście tysięcy czterysta osiem i 00/100) złotych.


Zarząd Telestrada S.A. informuje, iż skorzysta z prawa wniesienia apelacji od niniejszego wyroku. Wyrok nie jest prawomocny.

2023-01-11


Raport bieżący 1/2023
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

Raporty kwartalne:
1.    Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2022 – 15.02.2023
2.    Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2022 – 15.02.2023
3.    Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2023 – 15.05.2023
4.    Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2023 – 15.05.2023
5.    Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2023 – 16.08.2023
6.    Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2023 – 16.08.2023
7.    Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2023 – 15.11.2023
8.    Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2023 – 15.11.2023
Raporty roczne:
1.    Raport roczny jednostkowy za 2022 rok – 31.05.2023
2.    Raport roczny skonsolidowany za 2022 rok – 31.05.2023

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku (Raport bieżący 42/2015) do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.