Raporty 2009

2009-12-22


Raport Bieżący 38/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za listopad 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za listopad 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada XI 2009: 1 466 527,20 PLN

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-12-01


Raport Bieżący 37/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za październik 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za październik 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada X 2009: 1 478 828 PLN

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-11-14


Raport Bieżący 36/2009
Raport kwartalny (skonsolidowany) za III kwartał 2009

Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu raport kwartalny (skonsolidowany) za III kwartał 2009

Podstawa prawna: §5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2009-11-13


Raport Bieżący 35/2009
Raport kwartalny (jednostkowy) za III kwartał 2009

Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu raport kwartalny (jednostkowy) za III kwartał 2009

Podstawa prawna: §5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2009-10-26


Raport Bieżący 34/2009
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 października 2009 r., na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 października 2009 r. został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 220 947.50 zł do kwoty 1 270 947.50 zł, w wyniku zarejestrowania akcji serii E w liczbie 100 000 o wartości nominalnej 0,50 gr za sztukę.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-10-26


Raport Bieżący 33/2009
Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 października 2009

Zarząd Telestrada S.A przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA z dnia 21 października 2009 roku.

Informujemy jednocześnie, że raport 32/2009 o tym samym tytule z przyczyn wywołanych błędem technicznym nie zawierał załącznika, dlatego komunikat zostaje powtórzony i uzupełniony.

2009-10-23


Raport Bieżący 32/2009
Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 21 października 2009 roku

Zarząd Telestrada S.A przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA.

2009-10-21


Raport Bieżący 31/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za wrzesiań 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za wrzesień 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada IX 2009: 1 528 272,14 PLN

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-10-07


Raport Bieżący 30/2009
Raport Roczny Skonsolidowany grupy Telestrada za 2008 rok

Zarząd Spółki Telestrada S.A, przekazuje Skonsolidowany Raport Roczny za 2008 rok grupy Telestrada.

Raport jest również dostępny na stronie spółki www.telestrada.pl

2009-10-02


Raport Bieżący 29/2009
Wprowadzenie nowych usług przez spółkę zależną Multimo Sp. z o.o, mających znaczący wpływ na rozwój grupy Telestrada S.A

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, że w dniu 1 października 2009 spółka zależna Multimo Sp. z o.o rozpoczęła zgodnie z zapowiedziami sprzedaż Internetu mobilnego “Multimo Mobile”.

Spółka wdrożyła unikalną na rynku możliwość zawierania umów bezterminowych zarówno na Internet mobilny jak i stacjonarny w segmencie klientów indywidualnych i biznesowych.

Jednocześnie Multimo oferuje połączenie pakietowe usług Multimo Mobile z laptopem.

Spółka nie osiąga z tego tytułu w obecnej chwili znaczących korzyści finansowych, ale Zarząd prognozuje znaczący wzrost przychodów dzięki wprowadzonym ofertom.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

2009-09-25


Raport Bieżący 28/2009
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki na dzień 21 października 2009 roku. Projekty Uchwał.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”), zwołuje na dzień 21 października 2009 roku na godzinę 12:00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki (“NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad NWZ. INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY Prawo do uczestnictwa w NWZ Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 5 października 2009 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej “Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu Rejestracji, tj. do dnia 6 października 2009 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki przy ul. Puławskiej 182 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 16 oraz 19 i 20 października 2009 r. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@telestrada.pl w formacie “pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr [48] (22) 489 60 03. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do: a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 30 września 2009 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@telestrada.pl lub wysłane faksem na nr [48] (22) 489 60 03; b) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@telestrada.pl lub faksem na nr [48] (22) 489 60 03 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@telestrada.pl (lub faksem na nr [48] (22) 489 60 03) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie “pdf” (lub innym formacie pozwalający na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie “pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg 4 pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ. Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki: http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza oraz pod adresem ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00. Rejestracja obecności na NWZ Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ. Pozostałe informacje Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Działem Relacji Inwestorskich, osoba kontaktowa: Agnieszka Witkowska, tel. 22 203 00 00 lub 695 36 46 46; e-mail: wza@telestrada.pl lub agnieszka.witkowska@telestrada.pl Projektowane zmiany statutu Spółki Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie  § 23 statutu Spółki “Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości” Proponowane brzmienie  § 23 statutu Spółki “Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub w inny sposób określony w ustawach” Projekty uchwał NWZ (w załączeniu) Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

2009-09-21


Raport Bieżący 27/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za sierpień 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za sierpień 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada VIII 2009: 1 454 131 PLN Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-08-20


Raport Bieżący 26/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za lipiec 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za lipiec 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada VII 2009: 1 440 000 PLN

2009-08-14


Raport Bieżący 25/2009
Raport Półroczny Skonsolidowany

2009-08-11


Raport Bieżący 24/2009
Raport Półroczny

2009-07-23


Raport Bieżący 23/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za czerwiec 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za czerwiec 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada VI 2009: 1 650 152 PLN Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-07-20


Raport Bieżący 22/2009
Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej Spółki

W dniu 30.06.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołało do Rady Nadzorczej Spółki Telestrada S.A Pana Macieja Kaźmierczaka. Zarząd przekazuje najważniejsze informacje dotyczące kwalifikacji nowego członka Rady Nadzorczej. Wykształcenie: Politechnika Łódzka, Wydział Elektroniki i Elektrotechniki, Studia podyplomowe SGH, Studia Executive MBA, Licencja maklera papierów wartościowych, Licencja doradcy inwestycyjnego. Doświadczenie zawodowe: obecnie: Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. 2000-2004: Erste Securities Polska S.A. 1998-2000: TFI Banku Handlowego S.A. 1996-1998: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1995-1996: Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A. Pan Maciej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

2009-07-20


Raport Bieżący 21/2009
Zmiana terminu publikacji raportu ze wstępnymi danymi finansowymi za miesiąc czerwiec 2009

Zarząd Telestrada S.A informuje, że wstępne dane finansowe za miesiąc czerwiec 2009 zostaną podane 23 lipca 2009 roku. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-06-30


Raport Bieżący 20/2009
Treść uchwał podjętych na WZA dnia 30 czerwca 2009 roku

Zarząd Telestrada S.A przekazuje treść podjętych Uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009 roku.

2009-06-22


Raport Bieżący 19/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za maj 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za maj 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada IV 2009: 1 462 962 PLN Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-06-19


Raport Bieżący 18/2009
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 30.06.2009 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30.06.2009 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2009-06-16


Raport Bieżący 17/2009
Raport Roczny

2009-06-15


Raport Bieżący 16/2009
Raport Roczny

2009-06-12


Raport Bieżący 15/2009
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku

Zarząd Telestrada S.A, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r., o godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławska 182. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

2009-05-28


Raport Bieżący 14/2009
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 maja 2009 r., na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 maja 2009 r. został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 035 000.00 zł do kwoty 1 220 947.50 zł, w wyniku wykonania prawa z warrantów serii I – 371 895 akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 gr za sztukę. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-05-25


Raport Bieżący 13/2009
Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A za I kwartał 2009 roku.

W ślad za komunikatem z 9 lutego 2009 r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe grupy za I kwartał 2009: Kapitały własne na dzień 31-03-2009: 7 239 534,81 PLN Przychody netto ze sprzedaży I kwartał 2009: 4 669 695,23 PLN Przychody netto finansowe I kwartał 2009: 12 105,41 PLN Zysk netto I kwartał 2009: 338 824,54 PLN Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-05-21


Raport Bieżący 12/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za kwiecień 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za kwiecień 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada IV 2009: 1 568 414 zł Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-05-08


Raport Bieżący 11/2009
Wybór Biegłego Rewidenta Telestrada S.A

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że uchwałą 1 i 2 z dnia 8 maja 2009 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki, to jest: Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków. Umowa obejmować będzie: 1. badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za 2008 rok – Uchwała 1 2. badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2008 rok – Uchwała 2 Stosowne umowy mają zostać zawarte na okres niezbędny do dokonania czynności objętych umową. Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. działa jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w oparciu o przepisy art. 10 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121 poz.592) oraz wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 293. Telestrada S.A nie korzystała z usług wybranego audytora w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych za poprzednie lata obrotowe. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2009-04-24


Raport Bieżący 10/2009
Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

W dniu 22 kwietnia 2009 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja o rezygnacji z funkcji członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Pawła Lecha. Pan Paweł uzasadnił swoją rezygnację względami osobistymi. Rezygnacja jest ważna z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółkii

2009-04-20


Raport Bieżący 9/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za marzec 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za marzec 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada III 2009: 1.576.350 zł Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-04-02


Raport Bieżący 8/2009
Zawiadomienia od posiadaczy warrantów serii D o wykonaniu prawa objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru i o złożeniu zapisów na akcje serii D.

Telestrada S.A. otrzymała od posiadaczy warrantów serii D zawiadomienie o wykonaniu prawa objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru i o złożeniu zapisów na akcje serii D. Liczba obejmowanych akcji 371895 PLN, wysokość podwyższenia kapitału – 185947,50 PLN. Zarząd zgłosi podwyższenie kapitału do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie ustawowym. Akcje objęte w wyniku wykonania warrantów nie będą mogły być zbywane do 31 grudnia 2009 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2009-04-02


Raport Bieżący 7/2009
Zmiana warunków umowy inwestycyjnej z Infotel Service Sp. z o.o.

Zarząd Telestrada S.A. informuje o podpisaniu aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 30 stycznia 2008 r. pomiędzy Telestrada S.A, a Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i udziałowcami spółki Infotel Service Sp. z o.o. – Panem Mariuszem Wójtowiczem i Panem Piotrem Wojciechem Żychskim. Aneks warunkowo zmienia sposób rozliczenia nabycia udziałów Infotel Service Sp. z o.o. przez Telestrada S.A. w ten sposób, że zamiast płatności gotówkowej za nabycie udziałów w wysokości 600 000 PLN przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych na akcje Telestrada S.A. w liczbie 100 000 sztuk. Warranty te zostaną przydzielone Panu Mariuszowi Wójtowiczowi i Panu Piotrowi Wojciechowi Żychskiemu w momencie, gdy skumulowany zysk netto Infotel Service Sp. z o.o. licząc od początku roku 2008 przekroczy kwotę 1 mln PLN. Warunkiem ziszczającym jest zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telestrada S.A. na zmianę treści umowy inwestycyjnej. Jednocześnie Telestrada S.A. dokonuje nabycia pozostałych 249 udziałów Infotel Service Sp. z o.o. za kwotę 63644,40 PLN i staje się jedynym udziałowcem spółki Infotel Service Sp. z o.o. W przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na zmianę warunków transakcji Telestrada S.A. wypłaci wspólnikom Infotel Service Sp. z o.o. kwotę 600 000 PLN wynikającą z pierwotnego trybu rozliczenia transakcji. Zarząd Telestrada S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie zmian w umowie inwestycyjnej w związku z możliwością rozliczenia transakcji emisją akcji zamiast płatnością gotówkową. Spółka zachowa środki finansowe na prowadzenie dalszych inwestycji i ewentualnych przejęć. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2009-03-20


Raport Bieżący 6/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za luty 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za luty 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada II 2009: 1 455 175 zł Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-02-20


Raport Bieżący 5/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za styczeń 2009 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za styczeń 2009 (w złotych): Przychód grupy Telestrada I 2009: 1 646 604 zł Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-02-17


Raport Bieżący 4/2009
Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A za IV kwartał 2008 roku.

W ślad za komunikatem z 9 lutego 2009 r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe grupy za IV kwartał 2008: Suma aktywów na dzień 31-12-2008: 8 122 968,56 PLN (na dzień 31-12-2007: 6 512 805,88 PLN) Kapitały własne na dzień 31-12-2008: 7 138 534,06 PLN (na dzień 31-12-2007: 5 591 957,58 PLN) Przychody netto ze sprzedaży IV kwartał 2008 : 3 727 011,79 PLN; (IV kwartał 2007: 1 793 007,05 PLN) Zysk netto IV kwartał 2008: 641 534,37 PLN (IV kwartał 2007: 200 478,36 PLN) Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-02-09


Raport Bieżący 3/2009
Zobowiązanie do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych wraz z harmonogramem na 2009 rok

Zarząd TELESTRADA S.A informuje, iż zobowiązuje się do przekazywania wybranych, kwartalnych jednostkowych danych finansowych Spółki. Telestrada S.A będzie podawała miesięczne przychody skonsolidowane Telestrada S.A i Infotel Service Sp. z o o.Wybrane kwartalne dane finansowe przekazywane będą w formie raportu bieżącego i zawierać będą co najmniej następujące pozycje bilansu: suma aktywów oraz kapitały własne oraz następujące pozycje rachunku zysków i strat: przychody netto ze sprzedaży, przychody finansowe, zysk netto. Harmonogram przekazywania wybranych danych kwartalnych w 2009 r.: 15.02.2009 r. – dane za IV kw. 2008 r., 15.05.2009 r. – dane za I kw. 2009 r., 15.08.2009 r. – dane za II kw. 2009 r., 15.11.2008 r. – dane za III kw. 2009 r. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 20 dnia każdego miesiąca.

2009-01-20


Raport Bieżący 2/2009
Wybór oferty Telestrada S.A. w przetargu publicznym.

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 14 stycznia 2009 r. podpisana została umowa z Głównym Urzędem Miar w Warszawie. Umowa została podpisana w wyniku udzielenia spółce Telestrada S.A. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi telekomunikacyjne w sieci telefonii stacjonarnej i zaopatrzenie w centralę telefoniczną. Oferta Telestrada S.A została uznana za najkorzystniejszą z ceną ofertową 537 496,50 zł brutto. Umowa została zawarta na okres 30 miesięcy. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2009-05-28


Raport Bieżący 1/2009
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za grudzień 2008 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za grudzień 2008 (w złotych): Przychód grupy Telestrada XII 2008: 1 206 854 zł Spółka podaje miesięczne przychody skonsolidowane zamiast oddzielnie przychodów Telestrada S.A i Infotel Service Sp. z o o. w nawiązaniu do komunikatu z dnia 20/10/2008 dotyczącego zmiany sposobu prezentacji miesięcznych danych finansowych. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”