Raporty miesięczne

Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 23-01-2012 zrezygnowano z publikowania raportów miesięcznych przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszystkie istotne z punktu widzenia Inwestorów informacje będą publikowane w formie raportów bieżących. Poniżej pełna treść raportu.

2012-01-23


Raport bieżący 6/2012
Aktualizacja Oświadczenia dotyczącego „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje o aktualizacji Oświadczenia z dnia 2010-04-13 „w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 93/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.” dotyczącej punktu 16 w.w. Załącznika. Spółka rezygnuje z publikacji raportów miesięcznych. Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie zapewnić, że wszystkie istotne z punktu widzenia Inwestorów informacje będą publikowane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 2008-01-04 roku „do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych” w zakresie przychodów miesięcznych. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.

 

Zgodnie z opublikowanym zakresem stosowanych przez Telestrada S,A zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, Telestrada publikuje comiesięczne raporty obejmujące:

  • Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada S.A.

  • Zestawienie informacji opublikowanych

  • Informacje na temat realizacji celów emisji

  • Kalendarz Inwestora