Raporty 2021

2021-12-22


Raport bieżący 47/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w listopadzie 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za listopad 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XI 2021: 82 117.

2021-11-30


Raport bieżący 46/2021
Zawiadomienie o wpisaniu obniżenia kapitału Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 29.11.2021 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS dotyczące obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 1 558 870,00 zł do kwoty 1 367 207,50 zł wskutek umorzenia 383 325 akcji.

W wyniku umorzenia w posiadaniu Spółki pozostaje 459 033 akcji własnych stanowiących 16,79% w kapitale Spółki.

2021-11-22


Raport bieżący 45/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w październiku 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za październik 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. X 2021: 82 768.

2021-11-15


Raport bieżący 44/2021
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

2021-11-15


Raport bieżący 43/2021
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2021 r.

2021-10-22


Raport Bieżący 42/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. we wrześniu 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za wrzesień 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IX 2021: 82 992.

2021-10-06


Raport Bieżący 41/2021
Informacja o otrzymaniu od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedzi na warunki ugody zaproponowane przez Telestrada S.A.

W nawiązaniu do Decyzji nr RLU-4/2020 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od której Telestrada odwołała się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i toczącej się w zakresie ustalenia warunków ugody korespondencji Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5.10.2021 r. otrzymał Odpowiedź Pozwanego na pismo procesowe Powoda z dnia 8 września 2021 r., w którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że warunki ugody zaproponowane przez Telestrada S.A. nie mogą zostać przyjęte i wnosi o zakończenie negocjacji oraz skierowanie sprawy na posiedzenie Sądu.

2021-09-22


Raport Bieżący 40/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w sierpniu 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za sierpień 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VIII 2021: 82 908.

2021-08-23


Raport Bieżący 39/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w lipcu 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za lipiec 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VII 2021: 83 038.

2021-08-16


Raport Bieżący 38/2021
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

2021-08-16


Raport Bieżący 37/2021
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2021 r.

2021-07-22


Raport Bieżący 36/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu czerwcu 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za czerwiec 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VI 2021: 82 784.

2021-07-21


Raport Bieżący 35/2021
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 20 lipca 2021 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2021-07-21


Raport Bieżący 34/2021
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 20 lipca 2021 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2021-07-20


Raport Bieżący 33/2021
Informacja o nabyciu 100% Udziałów w Spółce Telemit Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. powiadamia, że w dniu 20 lipca 2021 Telestrada S.A. dokonała nabycia od dwóch osób fizycznych 100% udziałów w spółce Telemit Sp. z o.o. zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000460435, REGON: 146666674, NIP: 5252554947 o kapitale zakładowym 20.000 zł za cenę 140.000 zł.

Przedmiotem działalności spółki Telemit Sp. z o.o. jest świadczenie usług telefonicznych przedpłaconych dla osadzonych w trzech zakładach karnych, w których nie były do dnia dzisiejszego dostępne usługi WHITEPHONE, świadczone przez Telestrada S.A. Przedmiot ten jest zgodny z kierunkiem rozwoju usług firmy Telestrada S.A.

2021-06-30


Raport Bieżący 32/2021
Uchwały podjęte na ZWZA Telestrada S.A. w dniu 30.06.2021 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2021 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2021-06-30


Raport Bieżący 31/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2021 r.:

CATHETEL LIMITED – 2 009 320 głosów stanowiących 52,63% ogółu głosów i 97,43% głosów na WZA;

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2021-06-22


Raport Bieżący 30/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu maju 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za maj 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2021: 81 664.

2021-06-02


Raport Bieżący 29/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki (Aleja Krakowska 22a, 02-284).

2021-06-01


Raport Bieżący 28/2021
Informacja w zakresie opinii Biegłego Rewidenta dot. adekwatności rezerwy utworzonej w ciężar wyniku finansowego roku 2020 w związku z karą nałożoną przez UOKiK

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że dnia 31.05.2021 roku otrzymał Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki i Grupy Telestrada S.A. zawierające opinię w zakresie adekwatności rezerwy utworzonej w ciężar wyniku finansowego roku 2020 w związku z karą nałożoną przez UOKiK.

Opinia została wydana po otrzymaniu przez Spółkę w dniu 24.05.2021 roku od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Odpowiedzi pozwanego na Odwołanie powoda od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 grudnia 2020 roku o Nr RLU-4/2020“.

W odpowiedzi, jako jeden z rozważanych punktów, Prezes UOKiK odnosi się do wniosku Telestrada S.A. o zawarcie ugody i stwierdza, że nie wyklucza jej zawarcia, jednak nie może zaakceptować warunków przedstawionych w Odwołaniu. Zarząd informuje, iż jest w toku przygotowywania odpowiedzi z nowymi warunkami ugody. W nawiązaniu do powyższych zdarzeń mających miejsce po dacie bilansowej Biegły Rewident uznał za istotne poinformowanie Akcjonariuszy, iż ewentualne podpisanie ugody może mieć wpływ na rozwiązanie całości lub części rezerwy założonej w roku 2020 i podwyższenie wyniku finansowego w przyszłości.

2021-05-31


Raport Bieżący 27/2021
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2020 rok Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok.

2021-05-31


Raport Bieżący 26/2021
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2020 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy Raport Roczny za 2020 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z Raportu Rocznego Skonsolidowanego za 2020 rok.

2021-05-24


Raport Bieżący 25/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu kwietniu 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za kwiecień 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2021: 81 080.

2021-05-14


Raport Bieżący 24/2021
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

2021-05-14


Raport Bieżący 23/2021
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2021 r.

2021-04-22


Raport Bieżący 22/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu marcu 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za marzec 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2021: 81 200.

2021-04-14


Raport Bieżący 21/2021
Korekta Raportu Bieżącego 20/2021 Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd spółki Telestrada S.A. informuje, iż w treści Raportu Bieżącego 20/2021 podana została błędna data otrzymania od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Rafała Małka, zawiadomienia o nabyciu akcji Telestrada S.A. Prawidłowa data otrzymania zawiadomienia to 9.04.2021.

2021-04-12


Raport Bieżący 20/2021
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 24 marca 2021 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Rafała Małka, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2021-04-09


Raport Bieżący 19/2021
Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawny załącznik zawiadomienia otrzymanego 8.04.2021 od Akcjonariusza, dotyczącego przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

2021-04-09


Raport Bieżący 18/2021
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 8.04.2021 od Akcjonariusza, dotyczącego przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2021-04-07


Raport Bieżący 17/2021
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 06  kwietnia 2021 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Rafała Małka, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2021-04-06


Raport Bieżący 16/2021
Zawiadomienie o zakończeniu realizacji przez Spółkę programu nabywania akcji własnych Spółki

W nawiązaniu do ZAPROSZENIA do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A. opublikowanego Raportem Bieżącym 12/2021 w dniu 17.03.2021 Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonego projektu skupu akcji własnych Spółki:
– liczba złożonych zapisów: 50 szt;
– liczba akcji objętych złożonymi zapisami: 1.065.973 szt;
– liczba nabytych akcji: 459.033 szt;
– cena zakupu jednej akcji: 18,00 zł;
– łączna cena zakupu: 8.262.594 zł;
– średnia stopa alokacji: 43,06 %.
W wyniku zrealizowanego skupu Telestrada S.A. posiada 842.358 akcje własne, stanowiące 27,02% w kapitale zakładowym i 22,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce z tego 383.325 akcje własne, stanowiące 12,29% w kapitale zakładowym i 10,04% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, uprzednio zakupione przez Spółkę w ramach skupów akcji własnych w latach ubiegłych, podlegające umorzeniu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 05.03.2021 r.

2021-03-24


Raport Bieżący 15/2021
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 24 marca 2021 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2021-03-24


Raport Bieżący 14/2021
Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24.03.2021 r. z firmą Kancelarią Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na mocy uchwały nr 1270/17a/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. pod numerem 3804 podpisana została umowa na badanie sprawozdań finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2020 rok.

Wyboru firmy Kancelarią Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych dokonała na mocy Uchwał nr 1 oraz 2 w dniu 25 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2021-03-22


Raport Bieżący 13/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lutym 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za luty 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. II 2021: 81 134.

2021-03-17


Raport Bieżący 12/2021
ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 5 marca 2021 roku upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Ofercie zakupu akcji Telestrada S.A.

2021-03-16


Raport Bieżący 11/2021
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 16 marca 2021 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2021-03-08


Raport Bieżący 10/2021
Uchwały podjęte na NWZA Telestrada S.A. w dniu 05.03.2021 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 05.03.2021 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2021-03-08


Raport Bieżący 9/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 05.03.2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 05.03.2021 r.:

CATHETEL LIMITED – 1 400 000 głosów stanowiących 36,67% ogółu głosów i 79,68% głosów na WZA;

QUERCUS TFI S.A. (w imieniu zarządzanych FI) – 201 982 głosów stanowiących 5,29% ogółu głosów i 11,50% głosów na WZA;

GRUMIUM LIMITED – 98 233 głosów stanowiących 2,57% ogółu głosów i 5,59% głosów na WZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2021-02-22


Raport Bieżący 8/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu styczniu 2021

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za styczeń 2021 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. I 2021: 81 049.

2021-02-15


Raport Bieżący 7/2021
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2020 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

2021-02-15


Raport Bieżący 6/2021
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2020 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2020 r.

2021-02-05


Raport Bieżący 5/2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 5 marca 2021 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki (Aleja Krakowska 22a, 02-284).

2021-02-02


Raport Bieżący 4/2021
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 1 lutego 2021 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Alfreda Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2021-01-22


Raport Bieżący 3/2021
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu grudniu 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za grudzień 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XII 2020: 81 044.

2021-01-11


Raport Bieżący 2/2021
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Raporty kwartalne:
1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2020 – 15.02.2021
2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2020 – 15.02.2021
3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2021 – 14.05.2021
4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2021 – 14.05.2021
5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2021 – 16.08.2021
6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2021 – 16.08.2021
7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2021 – 15.11.2021
8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2021 – 15.11.2021

Raporty roczne:
1. Raport roczny jednostkowy za 2020 rok – 31.05.2021
2. Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok – 31.05.2021

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku (Raport bieżący 42/2015) do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.

2021-01-08


Raport Bieżący 1/2021
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 8.01.2021 od Akcjonariusza, dotyczącego przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie