Raporty 2019

2019-12-23


Raport Bieżący 40/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu listopadzie 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za listopad 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XI 2019: 71 603.

2019-11-22


Raport Bieżący 39/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu październiku 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za październik 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. X 2019: 70 415.

2019-11-15


Raport Bieżący 38/2019
Korekta raportu bieżącego 37/2019 z dnia 14.11.2019 "Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2019 r."

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

Korekta dotyczyła oczywistej omyłki – błędne okresy – zawarte w nagłówkach tabel Wybrane Dane Finansowe za III kwartał oraz narastające za III kwartał 2019.

2019-11-14


Raport Bieżący 37/2019
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2019 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

2019-11-14


Raport Bieżący 36/2019
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2019 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2019 r.

2019-10-22


Raport Bieżący 35/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu wrześniu 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za wrzesień 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IX 2019: 68 849.

2019-09-23


Raport Bieżący 34/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu sierpniu 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za sierpień 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VIII 2019: 68 343.

2019-09-05


Raport Bieżący 33/2019
Informacja o powołaniu Zarządu Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 04.09.2019 r podjęta została Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie: Powołania Zarządu Spółki kolejną na kolejną trzyletnią kadencję  o treści „Rada Nadzorcza spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa postanawia powołać Pana Jacka Lichotę, Prezesa Zarządu Spółki Telestrada S.A., Pana Łukasza Rybaka, Członka Zarządu Spółki Telestrada S.A., Panią Maję Pyszkowską, Członka Zarządu Spółki Telestrada S.A. na kolejną trzyletnią kadencję, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.”

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2019-08-23


Raport Bieżący 32/2019 Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lipcu 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za lipiec 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VII 2019: 68 143.

2019-08-14


Raport Bieżący 31/2019
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2019 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

2019-08-14


Raport Bieżący 31/2019
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2019 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2019 r.

2019-07-22


Raport Bieżący 29/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu czerwcu 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za czerwiec 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VI 2019: 67 543.

2019-06-28


Raport Bieżący 28/2019
Informacje związane z podjęciem przez ZWZA uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, iż w dniu 27.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r., w której postanowiono o wypłacie dywidendy w wysokości 4.526.622 PLN. Z prawa do wypłaty dywidendy wyłączone zostały akcje własne Spółki (tj 99 992 akcje). Prawo do dywidendy przysługuje 3 017 748 akcjom. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję objętą dywidendą wynosi 1,5 PLN. Jednocześnie Walne Zgromadzenie zatwierdziło zaliczkę wypłaconą na poczet dywidendy. Dniem ustalenia prawa do zaliczki na dywidendę był 5 czerwca 2019 r. a dniem wypłaty 12 czerwca 2019 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2019-06-28


Raport Bieżący 27/2019
Uchwały podjęte na ZWZA Telestrada S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2019-06-28


Raport Bieżący 26/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 27.06.2019 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 27.06.2019 r.:

CATHETEL LIMITED – 1 400 000 głosów stanowiących 36,67% ogółu głosów i 73,57% głosów na WZA,
ŻÓŁKIEWICZ & PARTNERS INWESTYCJI W WARTOŚĆ FIZ – 386 648 głosów stanowiących 10,13% ogółu głosów i 20,32% głosów na WZA,
LICHOTA KRZYSZTOF – 108 796 głosów stanowiących 2,85% ogółu głosów i 5,72% głosów na WZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2019-06-24


Raport Bieżący 25/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu maju 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za maj 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. V 2019: 67 376.

2019-05-31


Raport Bieżący 24/2019
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2018 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 rok.

2019-05-31


Raport Bieżący 23/2019
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2018 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z Raportu Rocznego Skonsolidowanego za 2018 rok.

2019-05-31


Raport Bieżący 22/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR oraz Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 6 października 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A. i przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce, o treści jak w załączniku.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki (Aleja Krakowska 22a, 02-284).

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR; Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

2019-05-22


Raport Bieżący 21/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu kwietniu 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za kwiecień 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2019: 66 944.

2019-05-14


Raport Bieżący 20/2019
Zaliczka na poczet dywidendy

Na podstawie Art 22 Statutu Spółki, Art 349 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki Telestrada S.A., po uzyskaniu w dniu 14 maja 2019 r. zgody Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą nr 1 z 14/05/2019 niniejszym powiadamia akcjonariuszy, że dokona wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku roku 2018 w wysokości 1,5 PLN na każdą akcję.

Wypłata odbędzie się 12 czerwca 2019 r. Dzień, według którego ustala się uprawnionych do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy – 5 czerwca 2019 r.

Ostatnie zatwierdzone i zbadane sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. sporządzono na dzień 31.12.2017 r.

2019-05-14


Raport Bieżący 19/2019
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2019 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

2019-05-14


Raport Bieżący 18/2019
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2019 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2019 r.

2019-04-23


Raport Bieżący 17/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu marcu 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za marzec 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2019: 66 463.

2019-03-22


Raport Bieżący 16/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lutym 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za luty 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. II 2019: 66 609.

2019-03-20


Raport Bieżący 15/2019
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 20.03.2019 r. otrzymał od Pana Grzegorza Dymka rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nazdorczej Telestrada S.A. z dniem 15.03.2019 r.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2019-03-19


Raport Bieżący 14/2019
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 19.03.2019 r. otrzymał od Pana Ireneusza Rymaszewskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nazdorczej Telestrada S.A. 

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2019-02-22


Raport Bieżący 13/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu styczniu 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za styczeń 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. I 2019: 66 913.

2019-02-14


Raport Bieżący 12/2019
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2018 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

2019-02-14


Raport Bieżący 11/2019
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2018 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2018 r.

2019-02-14


Raport Bieżący 10/2019
Korekta raportu bieżącego 40/2018 z dnia 14.11.2018 „Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2018 r.”

Zarząd Telestrada S.A., zgodnie z par 6 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przekazuje skorygowane wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Telestrada S.A. za III kwartał 2018 r.

2019-02-14


Raport Bieżący 9/2019
Korekta raportu bieżącego 39/2018 z dnia 14.11.2018 „Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2018 r.”

Zarząd Telestrada S.A., zgodnie z par 6 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przekazuje skorygowane wybrane dane finansowe Telestrada S.A. za III kwartał 2018 r.

2019-02-14


Raport Bieżący 8/2019
Korekta raportu bieżącego 31/2018 z dnia 14.08.2018 „Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2018 r.”

Zarząd Telestrada S.A., zgodnie z par 6 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przekazuje skorygowane wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Telestrada S.A. za II kwartał 2018 r.

2019-02-14


Raport Bieżący 7/2019
Korekta raportu bieżącego 30/2018 z dnia 14.08.2018 „Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2018 r.”

Zarząd Telestrada S.A., zgodnie z par 6 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przekazuje skorygowane wybrane dane finansowe Telestrada S.A. za II kwartał 2018 r.

2019-02-14


Raport Bieżący 6/2019
Korekta raportu bieżącego 14/2018 z dnia 14.05.2018 „Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2018 r.”

Zarząd Telestrada S.A., zgodnie z par 6 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przekazuje skorygowane wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Telestrada S.A. za I kwartał 2018 r.

2019-02-14


Raport Bieżący 5/2019
Korekta raportu bieżącego 13/2018 z dnia 14.05.2018 „Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2018 r.”

Zarząd Telestrada S.A., zgodnie z par 6 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przekazuje skorygowane wybrane dane finansowe Telestrada S.A. za I kwartał 2018 r.

2019-02-12


Raport Bieżący 4/2019
Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12.02.2019 r. z firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta – Anna Kuza i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, która jest podmiotem uprawnionym do badania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 77 poz. 649) oraz wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na mocy uchwały nr 1270/17a/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. pod numerem 3804 podpisana została umowa na badanie sprawozdań finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2018 rok.

Wyboru firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta – Anna Kuza i Wspólnicy Spółka komandytowa jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych dokonała na mocy Uchwał nr 1 oraz 2 w dniu 12 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2019-01-22


Raport Bieżący 3/2019
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu grudniu 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za grudzień 2018 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XII 2018: 67 086.

2019-01-02


Raport Bieżący 2/2019
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

Raporty kwartalne:
1.    Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2018 – 14.02.2019
2.    Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2018 – 14.02.2019
3.    Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2019 – 14.05.2019
4.    Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2019 – 14.05.2019
5.    Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2019 – 14.08.2019
6.    Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2019 – 14.08.2019
7.    Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2019 – 14.11.2019
8.    Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2019 – 14.11.2019

Raporty roczne:
1.    Raport roczny jednostkowy za 2018 rok – 31.05.2019
2.    Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok – 31.05.2019

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku (Raport bieżący 42/2015) do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.

2019-01-02


Raport Bieżący 1/2019
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 31 grudnia 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].