Raporty 2015

2015-12-22


Raport Bieżący 53/2015
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu listopadzie 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za listopad 2015 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XI 2015: 39 415.

2015-12-08


Raport Bieżący 52/2015
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się z 10.000.000 zł do 8.900.000 zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia spowoduje zmniejszenie naliczanych odsetek, co znacząco obniży koszt kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2015-11-23


Raport Bieżący 51/2015
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu październiku 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za październik 2015 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. X 2015: 36 164.

2015-11-16


Raport Bieżący 50/2015
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2015 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

2015-11-16


Raport Bieżący 49/2015
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2015 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2015 r.

2015-10-22


Raport Bieżący 48/2015
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu wrześniu 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za wrzesień 2015 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IX 2015: 32 240.

2015-10-12


Raport Bieżący 47/2015
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 12 października 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się z 12.254.546 zł do 10.000.000 zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia spowoduje zmniejszenie naliczanych odsetek, co znacząco obniży koszt kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2015-10-02


Raport Bieżący 46/2015
Zawiadomienie o zawarciu umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w dniu 2.10.2015 otrzymał informację o kompletności dokumentacji do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 4.000.000,00 (czterech milionów i 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, która została podpisana z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w dniu 29.09.2015 r.

2015-09-30


Raport Bieżący 45/2015
Ogłoszenie Planu Podziału NOM Sp. z o.o.

Zarząd spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000279791, NIP: 5441014413, REGON: 006229011 (dalej: „Telestrada” lub „Spółka Przejmująca”)

– działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 30 września 2015 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000037701, NIP: 5222499304, REGON: 016144212 (dalej: „NOM” lub „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Telestradę (Spółkę Przejmującą) części majątku NOM (Spółka Dzielona) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie) i udostępnia przedmiotowy Plan Podziału do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem:

2015-09-30


Raport Bieżący 44/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach 19.08.2015r. – 28.09.2015r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 4 362 akcji spółki odpowiednio:

901 akcji w cenie 12,65 zł dnia 19.08.2015r,

791 akcji w cenie 12.00 zł dnia 24.08.2015r,

2670 akcji w cenie 11,00 zł dnia 28.09.2015.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 28.09.2015r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 586 114 akcji Telestrady S.A. co stanowi 18,8% w kapitale zakładowym oraz 15,4% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcjami nabycia akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 581 752 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 18,7% w kapitale zakładowym oraz 15,2% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Rymaszewski Asset Ltd, biorąc pod uwagę poziom generowanego cash flow przez spółkę, atrakcyjną wycenę rynkową jak i szybki rozwój projektu MVNO informuje, że w najbliższym czasie, korzystając z okazji rynkowych zamierza nabywać akcje spółki Telestrada S.A..”

2015-09-23


Raport Bieżący 43/2015
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu sierpniu 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za sierpień 2015 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VIII 2015: 28 613.

2015-09-16


Raport Bieżący 42/2015
Informacja o zmianie sposobu raportowania miesięcznego przez Spółkę Telestrada S.A.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o rezygnacji z przekazywania comiesięcznych informacji o przychodach grupy kapitałowej publikowanych dotychczas do 22 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, do czego zobowiązał się Raportem bieżącym 1.04.2008 roku, oraz co podtrzymane zostało w Raporcie Bieżącym 01/2015 z dnia 5.01.2015 “Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku”. Zmiana dokonywana jest na wniosek akcjonariuszy, wyrażony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10.09.2015 r., ze względu na małą istotność publikowanych danych w odniesieniu do poziomu generowanych przez Spółkę wolnych przepływów finansowych. Jednocześnie, na wniosek akcjonariuszy, w związku z prowadzoną konwersją firmy w kierunku operatora telefonii komórkowej, od dnia 22.09.2015 r. Spółka publikować będzie comiesięcznie dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego.

2015-09-15


Raport Bieżący 41/2015
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.

Art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 10 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 11 wrzesnia 2015 i miało następujący przebieg:

– 65 akcji w cenie 11.70 PLN

– 86 akcji w cenie 11.65 PLN

– 66 akcji w cenie 11.35 PLN

– 90 akcji w cenie 11.21 PLN

– 9693 akcji w cenie 11.20 PLN.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji przekroczyła w dniu 11 września 2015 wartość 5000 euro. Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ul. Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Data i miejsce sporządzenia informacji.

15 wrzesień 2015 r.

Stan posiadania akcji przed transakcjami.

42865 sztuk akcji

Stan posiadania akcji po transakcjach.

32865 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2015-09-14


Raport Bieżący 40/2015
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.

Art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 3703 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniach 29 lipiec 2015 – 08 wrzesień 2015 i miało następujący przebieg:

– 87 akcji w cenie 11.50 PLN w dniu 08-09-2015

– 65 akcji w cenie 11.00 PLN w dniu 08-09-2015

– 87 akcji w cenie 11.50 PLN w dniu 08-09-2015

– 65 akcji w cenie 12.10 PLN w dniu 08-09-2015

– 91 akcji w cenie 11.05 PLN w dniu 08-09-2015

– 935 akcji w cenie 11.00 PLN w dniu 08-09-2015

– 10 akcji w cenie 12.65 PLN w dniu 19-08-2015

– 290 akcji w cenie 12.65 PLN w dniu 19-08-2015

– 300 akcji w cenie 12.65 PLN w dniu 19-08-2015

– 600 akcji w cenie 12.65 PLN w dniu 19-08-2015

– 500 akcji w cenie 11.51 PLN w dniu 30-07-2015

– 87 akcji w cenie 11.50 PLN w dniu 30-07-2015

– 86 akcji w cenie 12.00 PLN w dniu 29-07-2015

– 500 akcji w cenie 11.80 PLN w dniu 29-07-2015.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji przekroczyła w dniu 08 września 2015 wartość 5000 euro. Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ul. Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Data i miejsce sporządzenia informacji.

09 wrzesień 2015 r.

Stan posiadania akcji przed transakcjami.

46568 sztuk akcji

Stan posiadania akcji po transakcjach.

42865 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2015-09-10


Raport Bieżący 39/2015
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 10 września 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się z 13.454.546 zł do 12.254.546 zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia spowoduje zmniejszenie naliczanych odsetek, co znacząco obniży koszt kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2015-08-24


Raport Bieżący 38/2015
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc lipiec 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za lipiec 2015 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. VII 2015: 5.795.462,86 PLN

2015-08-18


Raport Bieżący 37/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 17.08.2015r. na sesji rynku regulowanego New Connect nabył 23 044 akcji spółki po cenie 12,65 zł za akcję.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 17.08.2015r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 581 752 akcji Telestrady S.A. co stanowi 18,7% w kapitale zakładowym oraz 15,2% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcjami nabycia akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 558 708 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 17,9% w kapitale zakładowym oraz 14,6% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2015-08-17


Raport Bieżący 36/2015
Korekta raportu bieżącego 34/2015 z dnia 14.08.2015 "Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2015 r."

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje skorygowany jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015. Korekta dotyczyła Tabeli Dane za II kwartał 2015 r. oraz Dane narastające za II kwartał 2015 r. w dziale 3. Wybrane Dane Finansowe, gdzie błędnie podano wartość zysku (straty) ze sprzedaży oraz Zysku (straty) netto. Prawidłowe dane zawarte były w dziale 7. Jednostkowy rachunek zysków i strat za II kwartał 2015 r. i narastająco za II kwartał 2015 r.. Pozostałe dane nie uległy zmianie.

2015-08-14


Raport Bieżący 35/2015
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2015 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

2015-08-14


Raport Bieżący 34/2015
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2015 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2015 r.

2015-07-22


Raport Bieżący 33/2015
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc czerwiec 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za czerwiec 2015 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. VI 2015: 5.855.313,41 PLN

2015-07-22


Raport Bieżący 32/2015
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.

Art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 1934 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniach 25 czerwiec 2015 – 14 lipiec 2015 i miało następujący przebieg:

– sprzedaż 84 akcji w cenie 11,95 PLN w dniu 14-07-2015

– sprzedaż 1000 akcji w cenie 11,90 PLN w dniu 14-07-2015

– sprzedaż 90 akcji w cenie 12,00 PLN w dniu 14-07-2015

– sprzedaż 760 akcji w cenie 12,00 PLN w dniu 25-06-2015.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji przekroczyła w dniu 14 lipca 2015 wartość 5000 euro. Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ul. Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Data i miejsce sporządzenia informacji.

17 lipiec 2015 r.

Stan posiadania akcji przed transakcjami.

48502 sztuk akcji

Stan posiadania akcji po transakcjach.

46568 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2015-07-03


Raport Bieżący 31/2015
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 02 lipca 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się z 17.454.546 zł do 13.454.546 zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia spowoduje zmniejszenie naliczanych odsetek, co znacząco obniży koszt kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2015-07-02


Raport Bieżący 30/2015
Uchwały podjęte na WZA Telestrada S.A. w dniu 30.06.2015 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 30.06.2015 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2015-06-30


Raport Bieżący 29/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2015 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2015 r.:

CATHETEL LIMITED – 1 400 000 głosów stanowiących 36,67% ogółu głosów i 86,21% głosów na WZA,

GRUMIUM LIMITED – 206 263 głosów stanowiących 5,40% ogółu głosów i 12,70% głosów na WZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2015-06-22


Raport Bieżący 28/2015
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc maj 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za maj 2015 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. V 2015: 6.072.407,27 PLN

2015-06-09


Raport Bieżący 27/2015
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2014 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.

2015-06-02


Raport Bieżący 26/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12:00 w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25.

2015-05-25


Raport Bieżący 25/2015
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2014 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2014 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok.

2015-05-22


Raport Bieżący 24/2015
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc kwiecień 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za kwiecień 2015 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. IV 2015: 6.192.494,87 PLN

2015-05-21


Raport Bieżący 23/2015
Zawiadomienie o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rocznego sprawozdania finansowego jednostkowego z dnia 5 czerwca 2015 r. na dzień 25 maja 2015 r.

2015-05-15


Raport Bieżący 22/2015
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2015 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

2015-05-15


Raport Bieżący 21/2015
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2015 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2015 r.

2015-05-08


Raport Bieżący 20/2015
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.

Art. 160 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 1808 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniach 8 kwiecień 2015 – 4 maj 2015 i miało następujący przebieg:

– sprzedaż 200 akcji w cenie 11,30 PLN w dniu 04-05-2015

– sprzedaż 98 akcji w cenie 11,36 PLN w dniu 04-05-2015

– sprzedaż 89 akcji w cenie 11,35 PLN w dniu 04-05-2015

– sprzedaż 2 akcji w cenie 12,30 PLN w dniu 29-04-2015

– sprzedaż 5 akcji w cenie 12,30 PLN w dniu 29-04-2015

– sprzedaż 3 akcji w cenie 12,30 PLN w dniu 30-04-2015

– sprzedaż 1 akcji w cenie 11,80 PLN w dniu 28-04-2015

– sprzedaż 80 akcji w cenie 11,80 PLN w dniu 28-04-2015

– sprzedaż 112 akcji w cenie 11,50 PLN w dniu 17-04-2015

– sprzedaż 1 akcji w cenie 12,30 PLN w dniu 15-04-2015

– sprzedaż 1000 akcji w cenie 11,50 PLN w dniu 08-04-2015

– sprzedaż 87 akcji w cenie 11,50 PLN w dniu 08-04-2015

– sprzedaż 130 akcji w cenie 12,00 PLN w dniu 08-04-2015.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji przekroczyła w dniu 4 maja wartość 5000 euro. Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ul. Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mna związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Data i miejsce sporządzenia informacji.

7 maj 2015 r.

Stan posiadania akcji przed transakcjami.

52322 sztuk akcji

Stan posiadania akcji po transakcjach.

50514 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2015-04-28


Raport Bieżący 19/2015
Korekta raportu bieżącego 17/2015 z dnia 23.04.2015 „Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc marzec 2015”

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w Raporcie 17/2015 podano zaniżoną wartość przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada.S.A. Poniżej skorygowana treść raportu.

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za marzec 2015 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. III 2015: 6.280.807,79 PLN

2015-04-28


Raport Bieżący 18/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 08.04.2015r. do 23.04.2015r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 2232 akcji spółki odpowiednio:

1392 akcji w cenie 11,50 zł dnia 08.04.2015r,

153 akcji w cenie 11,01 zł dnia 22.04.2015r,

687 akcji w cenie 11,01 zł dnia 23.04.2015r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 23.04.2015r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 558 708 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,9% w kapitale zakładowym oraz 14,6% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcjami nabycia akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 556 476 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 17,8% w kapitale zakładowym oraz 14,5% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2015-04-23


Raport Bieżący 17/2015
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc marzec 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za marzec 2015 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. III 2015: 6.242.415,41 PLN

2015-04-07


Raport Bieżący 16/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichota:

„Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu 50000 akcji w Spółce Telestrada S.A. w wyniku dokonania transakcji w obrocie pozagiełdowym.

1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu

2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 50000 sztuk

3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 3 kwietnia 2015 r.

4. Opis transakcji: nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji poza rynkiem regulowanym. Transakcja ma charakter transakcji z opcją odkupienia sprzedanego pakietu akcji przez sprzedawcę w przeciągu 1 roku od jej zawarcia.

5. Stan posiadania akcji przed transakcją: na dzień 28 listopada 2014 spółka posiadała 1.253.420 akcji co stanowiło 40,20% w kapitale oraz 51,17% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

6. Stan posiadania po transakcji: na dzień 3 kwietnia 2015 r. spółka posiada 1.303.420 akcji co stanowi 41,81% w kapitale oraz 52,48% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

7. Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.”

2015-04-07


Raport Bieżący 15/2015
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.

Art. 160 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Zawiadamiam o zbyciu przeze mnie akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniach 3 luty 2015-31 marzec 2015 i miało następujący przebieg:

– sprzedaż 1495 akcji w cenie 12,11 zł w dniu 3 luty 2015

– sprzedaż 2 akcji w cenie 12,20 zł w dniu 19 luty 2015

– sprzedaż 102 akcji w cenie 12,20 zł w dniu 23 luty 2015

– sprzedaż 2 akcji w cenie 12,80 zł w dniu 25 luty 2015

– sprzedaż 333 akcji w cenie 12,30 zł w dniu 31 marca 2015

Sumaryczna wartość powyższych transakcji przekroczyła w dniu 31 marca 2015 wartość 5000 euro.

Data i miejsce sporządzenia informacji.

2 kwiecień 2015 r.

Stan posiadania akcji przed transakcjami.

1934 sztuk akcji

Stan posiadania akcji po transakcjach.

2015-04-03


Raport Bieżący 14/2015
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się  z 19.636.364 zł do 17.454.546 zł. Spłata została dokonana ze środków własnych Spółki.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia spowoduje zmniejszenie naliczanych odsetek, co znacząco obniży koszt kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO 

2015-03-31


Raport Bieżący 13/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd.,  zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 25.03.2015r. do 26.03.2015r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 3956 akcji spółki odpowiednio:

1500 akcji w cenie 12,30 zł dnia 25.03.2015r,

2456 akcji w cenie 12,30 zł dnia 26.03.2015r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 26.03.2015r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 556 476 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,8% w kapitale zakładowym oraz 14,6% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcjami nabycia akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 552 520 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 17,7% w kapitale zakładowym oraz 14,5% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

2015-03-24


Raport Bieżący 12/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd.,  zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 17.03.2015r. do 24.03.2015r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 3436 akcji spółki odpowiednio:

790 akcji w cenie 11,60 zł dnia 17.03.2015r,

638 akcji w cenie 11,60 zł dnia 18.03.2015r,

547 akcji w cenie 11,40 zł dnia 19.03.2015r,

640 akcji w cenie 11,70 zł dnia 23.03.2015r,

821 akcji w cenie 12,30 zł dnia 24.03.2015r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 23.03.2015r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 552 520 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,7% w kapitale zakładowym oraz 14,5% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcjami nabycia akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 549 084 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 17,6% w kapitale zakładowym oraz 14,4% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Rymaszewski Asset Ltd. biorąc pod uwagę szybkie i pozytywne rezultaty w restrukturyzacji przejętego Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. oraz dynamicznie rosnącą liczbę klientów telefonii komórkowej GSM w portfelu spółki  informuje, że w najbliższym czasie zamierza, korzystając z okazji rynkowych, nabywać akcje spółki Telestrada S.A.”.

2015-03-23


Raport Bieżący 11/2015
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc luty 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za luty 2015 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. II 2015: 6.463.815,34 PLN

2015-03-17


Raport Bieżący 10/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd.,  zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego, zamieszczone jako załącznik do niniejszego Raportu.

2015-03-17


Raport Bieżący 09/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd.,  zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 24.02.2015r. do 11.03.2015r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 2159 akcji spółki odpowiednio:

439 akcji w cenie 11,70 zł dnia 24.02.2015r,

577 akcji w cenie 11,65 zł dnia 25.02.2015r,

543 akcji w cenie 11,72 zł dnia 04.03.2015r,

600 akcji w cenie 11.41 zł dnia 11.03.2015r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 11.03.2015r. wartość 5000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 549 084 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,6% w kapitale zakładowym oraz 14,4% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki .

Przed transakcjami nabycia akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 546 925 akcji Telestrady S.A., co stanowiło 17,5% w kapitale zakładowym oraz 14,3% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Rymaszewski Asset Ltd. biorąc pod uwagę szybkie i pozytywne rezultaty w restrukturyzacji przejętego Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. oraz dynamicznie rosnącą liczbę klientów telefonii komórkowej GSM w portfelu spółki informuje, że w najbliższym czasie zamierza, korzystając z okazji rynkowych, nabywać akcje spółki Telestrada S.A.”

2015-02-19


Raport Bieżący 08/2015
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc styczeń 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za styczeń 2015 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. I 2015: 6.677.126,02 PLN

2015-02-19


Raport Bieżący 07/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd.,  zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego, zamieszczone jako załącznik do niniejszego Raportu.

2015-02-16


Raport Bieżący 06/2015
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2014 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

2015-02-16


Raport Bieżący 05/2015
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2014 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2014 r.

2015-01-23


Raport Bieżący 04/2015
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się  z 24.000.000 zł do 19.636.364 zł. Spłata została dokonana ze środków własnych Spółki.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia spowoduje zmniejszenie naliczanych odsetek, co znacząco obniży koszt kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2015-01-22


Raport Bieżący 03/2015
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc grudzień 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za grudzień 2014 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. XII 2014: 6.897.629,67 PLN

2015-01-05


Raport Bieżący 02/2015
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichota:

„Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu 2654 akcji w Spółce Telestrada S.A. w wyniku dokonania transakcji w obrocie giełdowym. 

 1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu
 2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 2654 sztuk
 3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 5 stycznia 2015 r.
 4. Opis transakcji: nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji na rynku New Connect:

10.12.2014 r. – 534 akcje po cenie 11,50 zł za jedną akcję

12.12.2014 r. – 192 akcje po cenie 11,30 zł za jedną akcję

19.12.2014 r. – 508 akcji po cenie 11,85 zł za jedną akcję

2.01.2015 r. – 210 akcji po cenie 11,95 zł oraz 1000 akcji po cenie 12 zł za jedną akcję

5.01.2015 r. – 210 akcji po cenie 11,95 zł

 1. Stan posiadania akcji przed transakcją: na dzień 28 listopada 2014 spółka posiadała 1.250.766 akcji co stanowiło 40,11% w kapitale oraz 51,09% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
 2. Stan posiadania po transakcji: na dzień 5 stycznia 2015 r. spółka posiada 1.253.420 akcji co stanowiło 40,20% w kapitale oraz 51,17% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.”

2015-01-05


Raport Bieżący 01/2015
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Raporty kwartalne:

 1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2014 – 16.02.2015
 2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2014 – 16.02.2015
 3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2015 – 15.05.2015
 4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2015 – 15.05.2015
 5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2015 – 14.08.2015
 6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2015 – 14.08.2015
 7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2015 – 16.11.2015
 8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2015 – 16.11.2015

Raporty roczne:

 1. Raport roczny jednostkowy za 2014 rok – 5.06.2015
 2. Raport roczny skonsolidowany za 2014 rok – 5.06.2015

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 04.01.2008 roku „do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych” w zakresie przychodów miesięcznych. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.