Raporty 2014

2014-01-10


Raport Bieżący 3/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

2014-12-31


Raport Bieżący 51/2014
Informacja o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Telestrada S.A., na wniosek Prezesa Zarządu i w związku ze skokowym zwiększeniem skali działalności grupy kapitałowej Telestrada S.A. po przejęciu Niezależnego Operatora Międzymiastowego Sp. z o.o., rozszerzyła skład zarządu i powołała z dniem 1 stycznia 2015 r. na stanowisko członków zarządu następujące osoby:

ŁUKASZ RYBAK – Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny

Wykształcenie: wyższe (Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie) na kierunku Administracja Publiczna.

Kariera Zawodowa:

2000-2005 r.- Stiebel Eltron – Polska Sp. z o.o. – administrator i konserwator strony www;

od 2005 r. – Telestrada S.A., początkowo konsultant telekomunikacyjny, z biegiem czasu i rozwojem firmy awans aż do stanowiska Dyrektora Operacyjnego. Od 1 stycznia 2015 r. Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny

Poza Emitentem pan Łukasz Rybak nie prowadzi działalności o istotnym dla Emitenta znaczeniu. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie był członkiem władz jakiegokolwiek podmiotu w upadłości lub likwidowanego.

Pan Łukasz Rybak funkcję Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta – Infotel Service Sp. z o.o. oraz jest Prokurentem spółki zależnej Emitenta – NOM Sp. z o.o.

MAJA PYSZKOWSKA – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy

Wykształcenie: wyższe (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) na kierunkach Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja

Kariera Zawodowa:

2010-2011 – ING Bank Śląski S.A., Departament Klientów Strategicznych; CDD Officer

Od 2011 r. – Telestrada S.A. – początkowo Kontroler Finansowy, z biegiem czasu awans na Kierownika Kontrolingu Telestrada S.A.. Od 1 stycznia 2015 Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy

Poza Emitentem pani Maja Pyszkowska nie prowadzi działalności o istotnym dla Emitenta znaczeniu. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie była członkiem władz jakiegokolwiek podmiotu w upadłości lub likwidowanego.

Pani Maja Pyszkowska jest Prokurentem spółki zależnej Emitenta – NOM Sp. z o.o.

Zarówno Pan Łukasz Rybak jak i Pani Maja Pyszkowska posiadają dogłębną wiedzę na temat wszelkich procesów toczących się w Spółce oraz niezbędne doświadczenie do prowadzenia wszelkich działań w zakresie integracji spółek grupy kapitałowej Telestrada S.A. w jeden podmiot telekomunikacyjny.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2014-12-22


Raport Bieżący 50/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc listopad 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za listopad 2014 (w złotych). Do przychodów za miesiąc listopad wliczone zostały całkowite przychody Spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (w tym całkowite przychody wynikające z zakupu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa MNI Centrum Usług S.A.).

Przychód Grupy Telestrada S.A. XI 2014: 6.811.713,91 PLN

2014-12-02


Raport Bieżący 49/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichota:

„Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu 1000 akcji w Spółce Telestrada S.A. w wyniku dokonania transakcji w obrocie giełdowym.

1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu

2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 1000 sztuk

3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 28 listopada 2014 r.

4. Opis transakcji: nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji na rynku New Connect po cenie 12,15 zł za jedną akcję.

5. Stan posiadania akcji przed transakcją: 1.249.766 akcji , co stanowiło 40,08% w kapitale oraz 51,07% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

6 Stan posiadania po transakcji: Na dzień 28 listopada 2014 spółka posiada 1.250.766 akcji co stanowi 40,11% w kapitale oraz 51,09% ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

7. Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.”

2014-11-24


Raport Bieżący 48/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc październik 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za październik 2014 (w złotych). Zarząd pragnie zauważyć, że do przychodów za miesiąc październik wliczone zostały już całkowite przychody Spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (w tym częściowe przychody wynikające z zakupu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa MNI Centrum Usług S.A.).

Przychód Grupy Telestrada S.A. X 2014: 6.543.522,07 PLN

2014-11-17


Raport Bieżący 47/2014
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2014 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

2014-11-17


Raport Bieżący 46/2014
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2014 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2014 r.

2014-11-06


Raport Bieżący 45/2014
Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach 29.10.2014r. do 03.11.2014r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył oraz zbył akcje spółki odpowiednio:

kupno 663 akcji w cenie 12,50 zł dnia 29.10.14r,

kupno 200 akcji w cenie 12,58 zł dnia 30.10.14r,

sprzedaż 20500 akcji w cenie 12,50 dnia 03.11.14r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 03.11.2014r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 540 588 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,3% w kapitale zakładowym oraz 14,1% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki”.

2014-10-28


Raport Bieżący 44/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach 01.10.2014r. do 22.10.2014r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 1858 akcji spółki odpowiednio:

1000 akcji w cenie 12,00 zł dnia 01.10.14r,

397 akcji w cenie 11,50 zł dnia 10.10.14r,

211 akcji w cenie 10,50 zł oraz 250 akcji w cenie 11,00 zł dnia 22.10.14r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 22.10.2014r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 559 988 akcji Telestrady S.A. co stanowi 18% w kapitale zakładowym oraz 14,7% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki”.

2014-10-22


Raport Bieżący 43/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc wrzesień 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za wrzesień 2014 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. IX 2014: 2.088.266,61 PLN

2014-10-17


Raport Bieżący 42/2014
Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Spółkę zależną od Telestrada S.A.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w dniu 16 października 2014 r. Spółka zależna emitenta – Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z MNI Centrum Usług S.A. w postaci bazy abonentów i usług głosowych WLR i NDS. W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa NOM Sp. z o.o. pozyska do obsługi około 24 tysiące abonentów.

Wartość transakcji przekracza 20% kapitałów własnych Spółki Telestrada S.A. i została sfinansowana z zasobów gotówkowych NOM Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2014-10-01


Raport Bieżący 41/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 30.09.2014r. na sesji rynku regulowanego New Connect nabył 2945 akcji spółki po cenie 12 zł za akcję.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 558 180 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,9% w kapitale zakładowym oraz 14,6% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki”.

2014-09-30


Raport Bieżący 40/2014
Informacja w przedmiocie stanu transakcji nabycia 100% udziałów w NOM Sp. z o.o.

Zarząd Telestrada S.A. informuje o zapłacie ceny nabycia za 100% udziałów w Spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. Tym samym Telestrada S.A. stała się jedynym udziałowcem NOM Sp. z o.o.

2014-09-26


Raport Bieżący 39/2014
Informacja w przedmiocie stanu transakcji nabycia 100% udziałów w NOM Sp. z o.o.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że otrzymał od Exatel S.A. zawiadomienie o odbyciu się w dniu dzisiejszym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Exatel S.A., które ponownie rozpatrzyło kwestię wyrażenia zgody na zawarcie transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. i taką zgodę wydało. W związku z niezakończonym okresem obowiązywania Warunkowej Umowy Sprzedaży 100% udziałów w NOM Sp. z o.o. na rzecz Telestrada S.A. Zarząd Telestrada S.A. podjął decyzję o realizacji niniejszej umowy. Po spełnieniu się warunku zawieszającego ze strony Exatel S.A., o którym to zdarzeniu w dniu dzisiejszym poinformował Exatel S.A. przejście własności udziałów na Telestrada S.A. nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia przez Telestrada S.A.

Transakcja będzie miała istotny wpływ na sytuację finansową Telestrada S.A. a jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

2014-09-24


Raport Bieżący 38/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 27.08.2014r. do 23.09.2014r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 11 563 akcji spółki odpowiednio:

1101 akcji w cenie 10,50 zł dnia 27.08.14,

572 akcje w cenie 10,41 zł dnia 05.09.14r. oraz

9863 akcje w cenie 10,80 zł dnia 23.09.2014r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 23.09.2014r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 555 235 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,8% w kapitale zakładowym oraz 14,6% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki”.

2014-09-22


Raport Bieżący 37/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc sierpień 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za sierpień 2014 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. VIII 2014: 2.122.518,02 PLN

2014-08-26


Raport Bieżący 36/2014
Informacja w przedmiocie stanu transakcji nabycia 100% udziałów w NOM Sp. z o.o.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że otrzymał od Exatel S.A. informację o następującej treści:

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EXATEL S.A. nie wyraziło zgody na zbycie 100% udziałów w Spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o., wobec powyższego transakcja zbycia udziałów nie może dojść do skutku.”

Tym samym Warunkowa Umowa Nabycia Udziałów w NOM Sp. z o.o. straciła ważność. Zarząd Telestrada S.A. informuje, że nie są mu znane powody podjęcia przez NWZA Exatel S.A. powyższej decyzji.

2014-08-22


Raport Bieżący 35/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc lipiec 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za lipiec 2014 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. VII 2014: 2.258.510,81 PLN

2014-08-14


Raport Bieżący 34/2014
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2014 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

2014-08-14


Raport Bieżący 33/2014
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2014 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2014 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2014 r.

2014-08-05


Raport Bieżący 32/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem zakupu w transakcjach sesyjnych 700 akcji spółki Telestrada S.A. w średniej cenie 13,22 złotych.

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.

Data sporządzenia informacji: 5 sierpnia 2013 r.

Opis transakcji: Nabycie akcji w transakcji zwykłej podczas sesji giełdowej.

Daty transakcji: 29 lipca 2013 r.

Stan posiadania akcji przed transakcją: 112914 szt.

Stan posiadania akcji po transakcji: 113614 szt.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2014-08-04


Raport Bieżący 31/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach 01.07.2014r. do 30.07.2014r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 1813 akcji spółki odpowiednio:

500 akcji w cenie 11,90 zł dnia 01.07.14r,

121 akcji w cenie 11,00 zł dnia 21.07.14r,

215 akcji w cenie 11,80 zł oraz 210 akcji w cenie 11,97 zł dnia 25.07.2014,

25 akcji w cenie 11,75 zł, 335 akcji w cenie 12,18 zł oraz 203 akcje w cenie 12,36 zł dnia 28.07.14r,

204 akcje w cenie 12,78 zł dnia 30.07.14r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 30.07.2014r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 543 699 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,4% w kapitale zakładowym oraz 14,2% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki”.

2014-07-30


Raport Bieżący 30/2014
Informacja w przedmiocie stanu transakcji nabycia 100% udziałów w NOM Sp. z o.o.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w godzinach wieczornych dnia 29 lipca 2014 r. Spółka otrzymała od Exatel S.A. pismo informujące o przerwaniu do 25 sierpnia 2014 r. obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem było wyrażenie zgody na zbycie przez Exatel S.A. 100% udziałów w NOM Sp. z o.o.

Tym samym Zarząd Telestrada S.A. uznaje, że do dnia 2 sierpnia 2014 r. nie nastąpi spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie Umowy sprzedaży 100% udziałów w NOM Sp. z o.o. na rzecz Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. w związku z dynamiczną sytuacją rynkową obejmującą w szczególności trendy migracyjne abonentów WLR, tworzenie własnej sieci sprzedaży na bazie sprzedawców pozyskiwanych z byłych sieci innych operatorów i potencjalną niekorzystną zmianą wartości przedmiotu Umowy wskutek przedłużającej się procedury sprzedaży udziałów – po dniu 2 sierpnia 2014 r. rozważy, zgodnie ze swymi uprawnieniami, odstąpienie od Umowy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2014-07-28


Raport Bieżący 29/2014
Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny

Zarząd Telestrada S.A. informuje o zawarciu w dniu 25.07.2014 r. umowy o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna w wysokości 24.000.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu 100% udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kredyt zostanie uruchomiony w wypadku ziszczenia się warunku zawieszającego Warunkowej Umowy zakupu 100% udziałów w NOM Sp. z o.o., o której Spółka informowała w komunikacie z dnia 10.07.2014 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2014-07-22


Raport Bieżący 28/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc czerwiec 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za czerwiec 2014 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. VI 2014: 2.186.153,00 PLN

2014-07-10


Raport Bieżący 27/2014
Zawarcie warunkowej umowy kupna 100% udziałów w NOM Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2014 r. została zawarta Warunkowa umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. w wyniku której, po spełnieniu warunku zawieszającego Telestrada S.A. nabędzie 100% udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. od spółki Exatel S.A. Spełnienie warunku zawieszającego spodziewane jest do dnia 2 sierpnia 2014 r. Po spełnieniu warunku zawieszającego Spółka poinformuje o szczegółach transakcji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2014-07-04


Raport Bieżący 26/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2014 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2014 r.:

CATHETEL LIMITED – 1 949 766 głosów stanowiących 51,07% ogółu głosów i 84,07% głosów na WZA,

GRUMIUM LIMITED – 260 406 głosów stanowiących 6,82% ogółu głosów i 11,22% głosów na WZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2014-07-02


Raport Bieżący 25/2014
Uchwały podjęte na WZA Telestrada S.A. w dniu 30.06.2014 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2014-06-23


Raport Bieżący 24/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc maj 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za maj 2014 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. V 2014: 2.210.392,18 PLN

2014-06-18


Raport Bieżący 23/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach 06.06.2014r. do 12.06.2014r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 2299 akcji spółki odpowiednio:

299 akcji w cenie 11,50 zł dnia 06.06.14r,

500 akcji w cenie 11,50 zł dnia 10.06.14r,

1500 akcji w cenie 11,74 zł dnia 12.06.14r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 12.06.2014r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 541 886 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,3% w kapitale zakładowym oraz 14,1% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki”.

2014-06-11


Raport Bieżący 22/2014
Korekta raportu bieżącego 21/2014 z dnia 09.06.2014 „Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza“

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje skorygowany dokument „Projekty Uchwał na ZWZA 30.06.2014 po zmianach“. W opublikowanym w raporcie bieżącym 21/2014 dokumencie nie wprowadzono zmian w Uchwale nr 3, wynikających z wprowadzenia na wniosek Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Uchwał nr 16-22.

2014-06-09


Raport Bieżący 21/2014
Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza

Na podstawie Art 401. § 1. i § 2. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Telestrada S.A. publikuje treść Wniosku otrzymanego 09.06.2014 r. od Akcjonariusza – Spółki Grumium Ltd., dotyczącego wprowadzenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. w Warszawie.

W nawiązaniu do powyższego Wniosku Zarząd przekazuje Projekty Uchwał na ZWZA 30.06.2014 uzupełnione o projekty nowych uchwał nr 16-22 i uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji oraz formularz pełnomocnictwa.

2014-06-09


Raport Bieżący 20/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach 23.05.2014r. do 05.06.2014r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 4258 akcji spółki odpowiednio:

246 akcji w cenie 10,18 zł dnia 23.05.14r,

998 akcji w cenie 10,80 zł dnia 23.05.14r,

540 akcji w cenie 10,50 zł dnia 23.05.14r,

130 akcji w cenie 10,70 zł dnia 04.06.14r,

461 akcji w cenie 10,80 zł dnia 04.06.14r,

283 akcji w cenie 10,90 zł dnia 04.06.14r,

300 akcji w cenie 11,00 zł dnia 04.06.14r,

1300 akcji w cenie 11,63 zł dnia 05.06.14r.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 04.06.2014r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 539 587 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,3% w kapitale zakładowym oraz 14,1% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki”.

2014-06-04


Raport Bieżący 19/2014
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2013 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2013 rok.

2014-06-04


Raport Bieżący 18/2014
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2013 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2013 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu rocznego skonsolidowanego za 2013 rok.

2020-06-22


Raport Bieżący 15/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu maju 2020

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 12:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 182.

2014-05-22


Raport Bieżący 16/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc kwiecień 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za kwiecień 2014 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. IV 2014: 2.238.456,97 PLN

2014-05-16


Raport Bieżący 15/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 15.05.2014r. na sesji rynku regulowanego New Connect nabył 8646 akcji spółki odpowiednio:

8344 akcji w cenie 8,50 zł,

302 akcje w cenie 8,28 zł.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji w dniu 15.05.2014r. przekroczyła wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 535 329 akcji Telestrady S.A. co stanowi 17,2% w kapitale zakładowym oraz 14% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2014-05-16


Raport Bieżący 14/2014
Korekta raportu bieżącego 13/2014 z dnia 15.05.2014 "Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2014 r."

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014. Korekcie podlegała kwota w pozycji B skonsolidowanego rachunku wyników “Koszty sprzedanych produktów i materiałów” w pozycji I “Koszt wytworzenia sprzedanych produktów”. Podczas procesu konsolidacji nastąpiła pomyłka rachunkowa i nie wyłączono kosztów wzajemnych spółek grupy w tej pozycji. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.

2014-05-15


Raport Bieżący 13/2014
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2014 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

2014-05-15


Raport Bieżący 12/2014
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2014 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2014 r.

2014-05-13


Raport Bieżący 11/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem nabycia 2500 akcji spółki po cenie 8 złotych w transakcji sesyjnej dnia 8 maja 2014 r.

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.

Data sporządzenia informacji: 12 maja 2014 r.

Opis transakcji:

Nabycie akcji podczas sesji giełdowej

Data transakcji: 8 maja 2014 r.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2014-05-12


Raport Bieżący 10/2014
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 02.12.2013r. do 10.01.2014r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 4061 akcji spółki odpowiednio:

dnia 17.03.2014r. – 255 akcji w cenie 9,83 zł,

dnia 27.03.2014r. – 218 akcji w cenie 10,49 zł; 126 akcji w cenie 10,46; 157 akcji w cenie 9,75; 499 akcji w cenie 9,70zł,

dnia 06.05.2014r. – 306 akcji w cenie 8,18 zł,

dnia 08.05.2014r. – 2500 akcji w cenie 8,00 zł.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji w dniu 08.05.2014r. przekroczyła wartość 5 000 euro

2014-04-23


Raport Bieżący 9/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc marzec 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za marzec 2014 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. III 2014: 2.318.561,78 PLN

2014-03-25


Raport Bieżący 8/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc luty 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za luty 2014 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. II 2014: 2.246.222,11 PLN

2014-02-24


Raport Bieżący 7/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc styczeń 2014

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za styczeń 2014 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. I 2014: 2.496.713,67 PLN

2014-02-14


Raport Bieżący 6/2014
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

2014-02-14


Raport Bieżący 5/2014
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2013 r.

2014-01-23


Raport Bieżący 4/2014
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc grudzień 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za grudzień 2013 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. XII 2013: 2.511.908,78 PLN

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 02.12.2013r. do 10.01.2014r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 2016 akcji spółki odpowiednio:

dnia 02.12.2013r. – 555 akcji w cenie 9,40 zł oraz 263 akcje cenie 9,54 zł,

dnia 16.12.2013r. – 200 akcji w cenie 10,43 zł,

dnia 18.12.2013r. – 230 akcji w cenie 10,85 zł,

dnia 23.12.2013r. – 618 akcji w cenie 11,30 zł,

dnia 10.01.2014r. – 150 akcji w cenie 10,90 zł.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji w dniu 10.01.2014r. przekroczyła wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 522 532 akcji Telestrady S.A. co stanowi 16,8% w kapitale zakładowym oraz 13,7% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2014-01-09


Raport Bieżący 2/2014
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2014 roku.

Raporty kwartalne:

  1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2013 – 14.02.2014

  2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2013 – 14.02.2014

  3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2014 – 14.05.2014

  4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2014 – 14.05.2014

  5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2014 – 14.08.2014

  6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2014 – 14.08.2014

  7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2014 – 14.11.2014

  8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2014 – 14.11.2014

Raporty roczne:

  1. Raport roczny jednostkowy za 2013 rok – 4.06.2014

  2. Raport roczny skonsolidowany za 2013 rok – 4.06.2014

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

 

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 2008-01-04 roku „do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych” w zakresie przychodów miesięcznych. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.

2014-01-09


Raport Bieżący 1/2014
Zawiadomienie o umożliwieniu Telestrada S.A. przeprowadzenia due diligence spółki NOM Sp. z o.o.

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. zawiadomienia od Exatel S.A. o umożliwieniu Spółce przeprowadzenia due diligence spółki NOM Sp. z o.o. w ramach prowadzonego przez Exatel S.A. procesu sprzedaży 100% udziałów NOM Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu badania Telestrada S.A. podejmie decyzję o złożeniu lub nie złożeniu ostatecznej wiążącej oferty na zakup NOM Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.