Raporty 2013

2013-12-23


Raport Bieżący 65/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc listopad 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za listopad 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. XI 2013: 2.608.390,92 PLN

2013-11-22


Raport Bieżący 64/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc październik 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za październik 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. X 2013: 2.628.312,36 PLN

2013-11-15


Raport Bieżący 63/2013
Skorygowany Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje korektę Raportu kwartalnego skonsolidowanego Telestrada S.A. za III kwartał 2013 r.

Korekta polega na poprawieniu omyłkowych danych w tabeli Punkt 3. Wybrane dane finansowe, tabela Dane za III kwartał 2013, pozycje Aktywa razem, Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, Kapitał akcyjny i liczba akcji. W tabeli pomyłkowo znalazły się dane z okres ubiegły.
W załączeniu poprawny raport.

2013-11-14


Raport Bieżący 62/2013
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

2013-11-14


Raport Bieżący 61/2013
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2013 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2013 r.

2013-10-22


Raport Bieżący 60/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc wrzesień 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za wrzesień 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. IX 2013: 2.729.518,76 PLN

2013-09-23


Raport Bieżący 59/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc sierpień 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za sierpień 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. VIII 2013: 2.771.020,08 PLN

2013-09-13


Raport Bieżący 58/2013
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 13.09.2013 r. od Quercus TFI S.A. dotyczącego przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

2013-09-11


Raport Bieżący 57/2013
Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w wyniku realizacji transakcji nabycia akcji własnych poprzez transakcje cywilnoprawne na warunkach proporcjonalnego skupu w cenie 25 zł za jedną akcję, zaproponowanych akcjonariuszom dnia 21.06.2013 r. Spółka nabyła do dnia 10.09.2013 r. łącznie 99.992 akcje własne stanowiące 3,2% kapitału Spółki i uprawniające do 2,6% głosów na WZA (po obniżeniu komunikowanym w dniu 11.09.2013r. przez Spółkę). Tym samym Spółka przekazała akcjonariuszom łącznie 2.499.800 zł nadwżek finansowych. W latach 2011-2013 łączny transfer nadwyżek finansowych do akcjonariuszy wyniósł 7.987.080 zł.

2013-09-11


Raport Bieżący 56/2013
Zawiadomienie o wpisaniu obniżenia kapitału Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 09.09.2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS dotyczące obniżenia kapitału akcyjnego z kwoty 1.720.947,50 zł do kwoty 1.558.869,50 zł wskutek umorzenia 324.156 akcji serii B.

Spółka posiadała akcje własne, które zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń akcjonariuszy były skupowane proporcjonalnie od wszystkich akcjonariuszy celem zapewnienia redystrybucji nadwyżek finansowych generowanych w ramach grupy kapitałowej.

2013-08-22


Raport Bieżący 55/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc lipiec 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za lipiec 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. VII 2013: 2.809.476,36 PLN

2013-08-21


Raport Bieżący 54/2013
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichota:

“Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 43.262 akcji w Spółce Telestrada S.A. w wyniku dokonania transakcji cywilnoprawnej zbycia akcji na rzecz Spółki w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert odkupu akcji własnych Telestrada S.A.

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 43262 sztuk

Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 14 sierpnia 2013 r.

Opis transakcji: Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji cywilnoprawnej w dniu 8 sierpnia 2013 r. po cenie 25 zł za jedną akcję.

Stan posiadania akcji przed zbyciem: Przed zbyciem 1.293.028 akcje, co stanowiło 37,57% w kapitale oraz 48,12% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

Stan posiadania po zbyciu: Na dzień 14 sierpnia 2013 spółka posiada 1.249.766 akcji , co stanowi 36,31% w kapitale oraz 47,07% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.”

2013-08-21


Raport Bieżący 53/2013
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem sprzedaży w transakcji cywilnoprawnej 112 akcji spółki po cenie 25 złotych.

Sprzedaż jest konsekwencją realizacji przez spółkę Telestrada S.A. skupu akcji w drodze zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży na określonych warunkach.

Jednocześnie informuję, że dokonałem zakupu akcji w obrocie giełdowym w liczbie 1000 sztuk dnia 12.08.2013 r.

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.

Data sporządzenia informacji: 14 sierpnia 2013 r.

Opis transakcji:

Zbycie akcji w wyniku transakcji cywilnoprawnej w odpowiedzi na zaproszenie spółki w ramach skupu akcji własnych oraz nabycie akcji w obrocie giełdowym

Data transakcji: 6 sierpnia 2013 r. i 12 sierpnia 2013

Stan posiadania akcji przed transakcjami: 3345 szt.

Stan posiadania akcji po transakcjach: 4233 szt.

Zgoda na podanie danych osobowych: NIE”

2013-08-14


Raport Bieżący 36/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu wrześniu 2020

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2013

2013-08-14


Raport Bieżący 51/2013
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2013 r.

2013-08-14


Raport Bieżący 50/2013
Skorygowany Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r. oraz Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany Raport jednostkowy oraz skorygowany Raport skonsolidowany za I kwartał 2013 r.

Korekcie podlegała wielkość kosztów jakie przypisane zostały do pierwszego kwartału 2013 r. Po zakończeniu sporządzania raportów za I kwartał dostawcy usług dla Telestrada S.A. z opóźnieniem zafakturowali spółkę za usługi wykonane w I kwartale 2013 r. Spółka dokonała identyfikacji tych kosztów podczas procesu sporządzania raportu za II kwartał 2013 r. Do kosztów nie przypisanych uprzednio do I kwartału należały koszty usług telekomunikacyjnych (około 220 tys zł), koszty sprzętu telekomunikacyjnego (około 25 tys zł), koszty ogólnego zarządu (około 130 tys zł – w tym niezafakturowany przez wynajmującego czynsz najmu oraz koszty usług pocztowych). Zarząd podejmie działania aby tego rodzaju sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

2013-08-14


Raport Bieżący 49/2013
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem sprzedaży w transakcji cywilnoprawnej 3858 akcji spółki po cenie 25 złotych.

Sprzedaż jest konsekwencją realizacji przez spółkę Telestrada S.A. skupu akcji w drodze zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży na określonych warunkach.

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.

Data sporządzenia informacji:

13 sierpnia 2013 r.

Opis transakcji:

Zbycie akcji w wyniku transakcji cywilnoprawnej w odpowiedzi na zaproszenie spółki w ramach skupu akcji własnych.

Data transakcji: 6 sierpnia 2013 r.

Stan posiadania akcji przed transakcją: 115312 szt.

Stan posiadania akcji po transakcji: 111454 szt.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2013-08-12


Raport Bieżący 48/2013
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 06.08.2013r. w wyniku umowy sprzedaży poza sesją rynku regulowanego sprzedał 18 010 akcji spółki po cenie 25 zł. Do transakcji doszło w wyniku odpowiedzi na ofertę odsprzedaży, skierowaną przez Telestradę S.A. do wszystkich akcjonariuszy.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 520 273 akcji Telestrady S.A. co stanowi 15,1% w kapitale zakładowym oraz 12,6% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki ponownie pragnę wyrazić uznanie dla decyzji Zarządu o ponownym skupie akcji. Podobnie jak pół roku temu został on przeprowadzony w sposób transparentny i proporcjonalny dowodząc, że można dzielić się z akcjonariuszami zyskiem spółki zachowując jej interes i długoterminowe cele.”

2013-08-12


Raport Bieżący 47/2013
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.

Art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz 1538).

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 38137 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło na rynku New Connect, w dniu 6 sierpnia 2013, w wyniku skupu akcji własnych prowadzonego przez spółkę Telestrada S.A.

Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Data transakcji.

6 sierpnia 2013 r.

Cena i wolumen transakcji.

25,00 zł – wartość jednej akcji. Wolumen 1811 akcji

Data i miejsce sporządzenia informacji.

8 sierpień 2013, Katowice

Stan posiadania akcji przed transakcją.

54133 sztuk akcji

Stan posiadania akcji po transakcji.

52322 sztuk akcji”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2013-07-25


Raport Bieżący 46/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc czerwiec 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za czerwiec 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. VI 2013: 2.815.735,00 PLN

2013-07-23


Raport Bieżący 45/2013
Informacja o stopie redukcji zapisów w ramach skupu akcji własnych Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. w nawiązaniu do punktu 8 Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że stopa redukcji zapisów w ramach skupu akcji własnych Telestrada S.A. wyniesie 96,65%.

2013-07-18


Raport Bieżący 44/2013
Zawiadomienie o podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości mieszkalnej

W ślad za Raportem Bieżącym nr 40/2013 z dnia 28.06.2013 r. Zarząd Telestrada S.A. zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2013 r. Spółka zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości w postaci mieszkania zlokalizowanego przy ul. Poligonowej w Warszawie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2013-07-01


Raport Bieżący 43/2013
Uchwały podjęte na WZA Telestrada S.A. w dniu 28.06.2013 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2013-07-01


Raport Bieżący 42/2013
Korekta Raportu Bieżącego 41/2013 z dnia 28.06.2013 "Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r."

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawiony Raport Bieżący “Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r.”. Poniżej skorygowana treść raportu:

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r.

CATHETEL LIMITED – 65,89 % głosów na WZA

RYMASZEWSKI ASSET LTD – 18,74% głosów na WZA

GRUMIUM LIMITED – 9,41 % głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2013-06-28


Raport Bieżący 41/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r.

CATHETEL LIMITED – 72,75 % głosów na WZA

RYMASZEWSKI ASSET LTD – 20,68% głosów na WZA

GRUMIUM LIMITED – 10,39 % głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2013-06-28


Raport Bieżący 40/2013
Zawiadomienie o podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości mieszkalnej

Zarząd Telestrada S.A. zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2013 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w postaci mieszkania zlokalizowanego przy ul. Poligonowej w Warszawie za kwotę 520.000 zł. Umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta do dnia 17 lipca 2013 r. Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy, że na transakcji sprzedaży Spółka zanotuje stratę księgową w wysokości 154.620 zł przypisaną do III kwartału 2013 r. Transakcja jest wynikiem całkowitego zamknięcia inwestycji Spółki w nieruchomość mieszkalną przy ul. Sieleckiej w Warszawie, o łącznej powierzchni 132,80 m2 nabytą za kwotę 935.000 zł w drodze licytacji komorniczej w grudniu 2008 r., następnie sprzedaną z częściową zamianą w 2011 r. za kwotę 1.500.000 zł z czego kwota 825.380 zł została rozliczona gotówką a 674.620 zł w postaci zamiany na nieruchomość przy ul. Poligonowej w Warszawie. Całkowity wynik na operacjach na nieruchomościach przeznaczonych do obrotu zamknie się kwotą zysku około 410.000 zł. Na kwotę tą składa się zysk księgowy zanotowany jednorazowo w roku 2011 w wysokości 565000 zł oraz strata księgowa w wysokości 154620 zł zanotowana jednorazowo w 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2013-06-26


Raport Bieżący 39/2013
Zawiadomienie o wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect stu tysięcy akcji Telestrada S.A.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w dniu 21.06.2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 693/2013 postanowił wprowadzić do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki TELESTRADA S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2013-06-24


Raport Bieżący 38/2013
Korekta Raportu Bieżącego 36/2013 z dnia 21.06.2013 "ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie"

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawiony Raport Bieżący “ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie”. W treści Zaproszenia opublikowanego w Raporcie 36/2013 nastąpiła omyłka pisarska – błędnie wpisano liczbę skupowanych przez Spółkę akcji. Poniżej poprawna treść ZAPROSZENIA do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie.

2013-06-24


Raport Bieżący 37/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc maj 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za maj 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. V 2013: 2.906.930,22 PLN

2013-06-21


Raport Bieżący 36/2013
ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie Uchwały 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 marca 2013 r. upoważniającego Zarząd Spółki do skupu akcji własnych Spółki i ustalenia warunków tego skupu, zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym zaproszeniu;

Spółka skupi nie więcej niż 100 000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji własnych za cenę wynoszącą 25 zł (dwadzieścia pięć i 0/100) za jedną akcję;

W przypadku, gdyby liczba oferowanych Spółce akcji przekraczała wielkość, o której mowa w pkt. 2 zaproszenia powyżej, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych na sprzedaż akcji i nabędzie odpowiednio zmniejszoną ilość od każdego z akcjonariuszy oferującego akcje Spółki;

Oferty można składać tylko i wyłącznie według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce https://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace w zaadresowanej, zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem „Oferta odsprzedaży akcji TELESTRADA S.A.”. Do oferty w przypadku akcji na okaziciela powinno być dołączone zaświadczenie z domu maklerskiego potwierdzające stan posiadania akcji Telestrada S.A. na rachunku maklerskim lub powierniczym oferenta albo zaświadczenie o posiadaniu akcji na okaziciela lub imiennych nie wprowadzonych do obrotu i zablokowanie możliwości ich sprzedaży do dnia 22 lipca 2013 r. Spółka jako dokument równoważny przyjmie od Akcjonariusza oświadczenie o nie zbywaniu akcji do dnia 25 lipca 2013 r. Na dowód posiadania akcji w dniu 22 lipca 2013 r. Akcjonariusz będzie obowiązany do dostarczenia wyciągu z rachunku maklerskiego lub potwierdzenia domu maklerskiego o stanie posiadania akcji Spółki w dniu 22 lipca 2013 r. przed zawarciem umowy sprzedaży akcji ze Spółką. Spółka zastrzega sobie możliwość nie zawierania transakcji z osobami, których stan posiadania akcji na dzień 22 lipca 2013 r. będzie mniejszy niż zadeklarowany do sprzedaży.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki lub dostarczyć je tam za pośrednictwem poczty lub kuriera, przy czym Spółka będzie brała pod uwagę tylko te oferty, które dotrą do niej nie później niż do godziny 12:00 dnia 22 lipca 2013 r.;

W przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jest ona obowiązana do złożenia oryginału odpisu swojego KRS lub innego dokumentu stwierdzającego wpis do właściwego rejestru spółek wydanego nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia oferty w celu wykazania, że osoby składające ofertę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu;

W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w punkcie poprzednim lub w przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru nie można stwierdzić, że oferta została podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, oferta uważania jest za niezłożoną;

Informacja o redukcji zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 23 lipca 2013 roku, jednocześnie każdy akcjonariusz, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do przedmiotowego zaproszenia, nabyć od niego oraz o dwóch proponowanych terminach zawarcia umowy nabycia akcji odległych o nie mniej niż 5 i nie więcej 31 dni od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji;

Umowa nabycia akcji będzie zawierana według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce https://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace. W przypadku, gdy przewidywana wartość pakietu akcji przeznaczonych do skupu od akcjonariusza przekracza wartość dopuszczoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do dokonywania transakcji pakietowych – za zgodą akcjonariusza Spółka dokona zakupu w transakcji pakietowej.

Cena nabycia akcji zostanie zapłacona w terminie dwóch dni od dnia podpisania umowy nabycia akcji przelewem na konto bankowe, wskazane w treści umowy zbycia akcji;

We wszelkich kwestiach nieunormowanych inaczej zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

Koszty związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa Spółka.

Wszelkie zapytania, uzgodnienia, wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy do Prezesa Zarządu Spółki: jacek.lichota@telestrada.pl

Odpowiadając na niniejszą Ofertę Akcjonariusz dopuszcza możliwość zmiany procedury nabycia akcji przez Spółkę w zależności od wymogów formalnych poszczególnych biur maklerskich o ile zmiany te będą miały na uwadze sprawne zrealizowanie transakcji.

2013-06-19


Raport Bieżący 35/2013
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem zakupu w transakcjach sesyjnych 3480 akcji spółki Telestrada S.A. w średniej cenie 13,99 złotych.

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.

Data sporządzenia informacji: 18 czerwca 2013 r.

Opis transakcji:

Nabycie akcji w transakcji zwykłej podczas sesji giełdowej.

Daty transakcji: 17-18 czerwca 2013 r.

Stan posiadania akcji przed transakcją: 111832 szt.

Stan posiadania akcji po transakcji: 115312 szt.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2013-06-13


Raport Bieżący 34/2013
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2012 rok

Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2012 rok

2013-06-13


Raport Bieżący 33/2013
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2012 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2012 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu rocznego skonsolidowanego za 2012 rok.

2013-06-07


Raport Bieżący 32/2013
Zawiadomienie o powołaniu Prezesa Zarządu Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 6.06.2013 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A. Uchwałą nr 4 na Stanowisko Prezesa Zarządu, na kolejną trzyletnia kadencję, powołała Pana Jacka Lichota.

Pełna treść uchwały:

“Uchwała numer 4 z dnia 6 czerwca 2013 Rady Nadzorczej Telestrada S.A. w sprawie: Powołania Prezesa Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182 postanawia Powołać Pana Jacka Lichotę, Prezesa Zarządu Spółki Telestrada S.A. na kolejną trzyletnią kadencję, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.”

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2013-06-04


Raport Bieżący 31/2013
Zawiadomienie o otrzymaniu Uchwały Nr 401/13 Zarządu KDPW

Dnia 3 czerwca 2013 r. Telestrada S.A. otrzymała Uchwałę Nr 401/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 3 czerwca 2013 r. o warunkowym przyjęciu 100.000 akcji serii F do KDPW. Warunkiem przyjecia jest wyznaczenie przez GPW pierwszego dnia notowania akcji w alternatywnym systemie obrotu.

2013-05-29


Raport Bieżący 30/2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 14:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 182.

2013-05-28


Raport Bieżący 29/2013
Zawiadomienie o zmianie daty publikacji Raportu rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego Telstrada S.A. za 2012 rok.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że zmianie ulega data publikacji Raportu rocznego jednostkowego za 2012 rok oraz Raportu rocznego skonsolidowanego za 2012 rok. Dotychczasowy termin 2.06.2013 roku zostaje przesunięty na 13.06.2013.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w systemie obrotu na NewConnect”.

2013-05-22


Raport Bieżący 28/2013
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem zakupu w transakcjach sesyjnych 3036 akcji spółki Telestrada S.A. w średniej cenie 14,25 złotych.

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.

Data sporządzenia informacji: 17 maja 2013 r.

Opis transakcji:

Nabycie akcji w transakcji zwykłej podczas sesji giełdowej.

Data transakcji: 15-17 maja 2013 r.

Stan posiadania akcji przed transakcją: 108796 szt.

Stan posiadania akcji po transakcji: 111832 szt.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2013-05-22


Raport Bieżący 27/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc kwiecień 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za kwiecień 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. IV 2013: 2.954.331,61 PLN

2013-05-14


Raport Bieżący 26/2013
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

2013-05-14


Raport Bieżący 25/2013
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2013 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2013 r.

2013-04-23


Raport Bieżący 24/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc marzec 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za marzec 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. III 2013: 3.038.384,00 PLN

2013-04-19


Raport Bieżący 23/2013
Zawiadomienie o wpisaniu zmian w Statucie oraz przedmiocie działalności Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu zmian w Statucie oraz przedmiocie działalności Spółki.

2013-04-16


Raport Bieżący 22/2013
Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4511/2013 z dnia 4 kwietnia 2013

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w związku z Uchwałą NWZ dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 4.04.2013 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane zostało ogłoszenie.

Pełna treść ogłoszenia:

“Uchwałą nr 4 z dnia 22 marca 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A., KRS 0000279791, postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 162.078,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych), to jest do kwoty 1.558.869,50 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100).

Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.”

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w systemie obrotu na NewConnect”.

2013-03-29


Raport Bieżący 21/2013
Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 27.03.2013 od QUERCUS TFI S.A. dotyczącego zejścia poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2013-03-28


Raport Bieżący 20/2013
Korekta Raportu bieżącego 19/2013 z dnia 27.03.2013 "Uchwały podjęte na NWZA Telestrada S.A. w dniu 22.03.2013"

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawiony raport bieżący “Uchwały podjęte na NWZA Telestrada S.A. w dniu 22.03.2013”. Załącznik do Raportu 19/2013 zawierał błędy pisarskie. Poniżej skorygowana treść raportu:

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 22 marca 2013 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2013-03-27


Raport Bieżący 19/2013
Uchwały podjęte na NWZA Telestrada S.A. w dniu 22.03.2013

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 22 marca 2013 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2013-03-27


Raport Bieżący 18/2013
Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na NWZA Telestrada S.A. 22 marca 2013 roku

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 22 marca 2013 roku.

CATHETEL LIMITED – 1 893 028 głosów stanowiących 45,70% ogółu głosów i 87,17% głosów na NWZA,

GRUMIUM LIMITED – 270 454 głosów stanowiących 6,53% ogółu głosów i 12,45% głosów na NWZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2013-03-22


Raport Bieżący 17/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc luty 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za luty 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. II 2013: 2.879.507,51 PLN

2013-03-22


Raport Bieżący 16/2013
Zawiadomienie o wpisaniu podwyższenia kapitału Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2013 r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu podwyższenia kapitału akcyjnego z kwoty 1.670.947,50 zł na 1.720.947,50 zł w wyniku skutecznego podwyższenia kapitału poprzez emisję 100.000 akcji serii F poprzez wykonanie praw wynikajacych z Warrantów Subskrypcyjnych serii III.

2013-03-05


Raport Bieżący 15/2013
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 12.02.2013r. do 27.02.2013r. w trakcie sesji notowań rynku regulowanego NewConnect nabył 6000 akcji spółki po cenie odpowiednio:

1000 akcji po cenie 13,50 zł w dniu 12.02.2013r,

4018 akcji po cenie 13,80 zł w dniu 27.02.2013r.

982 akcji po cenie 13,80 zł w dniu 28.02.2013r.

W wyniku dokonanej transakcji fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd. posiada 536 983 akcji Telestrady S.A. co stanowi 16 % w kapitale zakładowym oraz 13,3 % w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2013-03-05


Raport Bieżący 14/2013
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza spółki Telestrada S.A. dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta – Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, wpisanej do KRS 0000427758 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy oraz na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3804 do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w trybie obiegowym.

2013-02-22


Raport Bieżący 13/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc styczeń 2013

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy

kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za styczeń 2013 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. I 2013: 3.046.986 PLN

2013-02-22


Raport Bieżący 12/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 22 marca 2013 roku na godzinę 12:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 182.

2013-02-15


Raport Bieżący 11/2013
Zawiadomienia od posiadaczy warrantów serii III o wykonaniu prawa objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru i o złożeniu zapisów na akcje serii F

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że Telestrada S.A. otrzymała od posiadaczy warrantów serii III zawiadomienie o wykonaniu prawa objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru i o złożeniu zapisów na akcje serii F.

Liczba obejmowanych akcji 100.000, wysokość podwyższenia kapitału – 50.000 PLN. Zarząd zgłosi podwyższenie kapitału do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie ustawowym.

2013-02-14


Raport Bieżący 10/2013
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2012 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2012 r.

2013-02-14


Raport Bieżący 9/2013
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2012 r.

Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2012 r.

2013-02-14


Raport Bieżący 8/2013
Brak wpisu zmian w statucie i obniżenia kapitału akcyjnego w KRS

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS postanowienie oddalające wniosek o wpis do KRS obniżenia kapitału zakładowego i zmian w statucie uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012 r. Powodem odrzucenia jest niedochowanie terminów przewidzianych przez KSH co nastąpiło wskutek pomyłki w pierwszym wypełnieniu wniosku i konieczności jego ponownego złożenia co wyczerpało terminy przewidziane przez KSH.

Zarząd Telestrada S.A. podejmie w najbliższych dniach działania mające na celu zwołanie WZA i ponowne przyjęcie uchwał nie wpisanych przez Sąd Rejonowy do KRS.

2013-02-14


Raport Bieżący 7/2013
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 21.01.2013r. w trakcie sesji notowań rynku regulowanego NewConnect nabył 1000 akcji spółki po cenie 13,60 zł oraz 4000 akcji spółkipo cenie 13,70 zł.
W wyniku dokonanej transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 530 983 akcji Telestrady S.A. co stanowi 15,9 % w kapitale zakładowym oraz 13,1 % w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2013-02-14


Raport Bieżący 6/2013
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc grudzień 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za grudzień 2012 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. XII 2012: 3.027.055 PLN

2013-02-14


Raport Bieżący 5/2013
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 10.01.2013r. W trakcie sesjo notowań rynku regulowanego NewConnect nabył 10 000 akcji spółki po cenie 13,80 zł.
W wyniku dokonanej transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 525 983 akcji Telestrady S.A. co stanowi 15,7 % w kapitale zakładowym oraz 13 % w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.
Jednocześnie informuję, że silny bilans spółki Telestrada S.A, dynamicznie rosnące przypływy gotówkowe z coraz większej liczby klientów oraz transparentny model dzielenia się co roku ze wszystkimi akcjonariuszami zyskami spólki, zdecydowały o tym, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd podjął decyzje o dalszych zakupach akcji spółki Telestrada S.A.”

 

  • Jacek Lichota – Prezes Zarządu

2013-02-14


Raport Bieżący 4/2013
Korekta raportu bieżącego 2/2013 z dnia 4.01.2013 r. "Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku"

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawiony raport bieżący “Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku”. W raporcie 2/2013 błędnie wskazano datę publikacji Raportu rocznego jednostkowego za 2012 rok oraz Raportu rocznego skonsolidowanego za 2012 rok.
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2013 roku.

Raporty kwartalne:
1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2012 – 14.02.2013
2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2012 – 14.02.2013
3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2013 – 14.05.2013
4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2013 – 14.05.2013
5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2013 – 14.08.2013
6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2013 – 14.08.2013
7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2013 – 14.11.2013
8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2013 – 14.11.2013

Raporty roczne:
1. Raport roczny jednostkowy za 2012 rok – 2.06.2013
2. Raport roczny skonsolidowany za 2012 rok – 2.06.2013

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 2008-01-04 roku “do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych” w zakresie przychodów miesięcznych. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.

 

  • Jacek Lichota – Prezes Zarządu

2013-02-14


Raport Bieżący 3/2013
Zawiadomienie o liczbie Klientów obsługiwanych przez grupę kapitałową Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. w związku z prośbą Akcjonariuszy przekazuje do publicznej wiadomości liczbę Klientów grupy kapitałowej. Na dzień 31.12.2012 r. spółki grupy Telestrada S.A. obsługiwały 43628 Klientów.

2013-02-14


Raport Bieżący 2/2013
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku Telestrada Spółka Akcyjna

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2013 roku.

Raporty kwartalne:
1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2012 – 14.02.2013
2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2012 – 14.02.2013
3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2013 – 14.05.2013
4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2013 – 14.05.2013
5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2013 – 14.08.2013
6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2013 – 14.08.2013
7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2013 – 14.11.2013
8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2013 – 14.11.2013

Raporty roczne:
1. Raport roczny jednostkowy za 2012 rok – 1.07.2013
2. Raport roczny skonsolidowany za 2012 rok – 1.07.2013

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 2008-01-04 roku “do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych” w zakresie przychodów miesięcznych. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.

 

  • Jacek Lichota – Prezes Zarządu

2013-01-03


Raport Bieżący 1/2013
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Telestrada Spółka Akcyjna

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichota:
“Na podstawie Art. 160 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 30.000 akcji w Spółce Telestrada S.A. w wyniku dokonania transakcji pakietowej zbycia akcji podczas sesji giełdowej w dniu 27 grudnia 2012r.
1 Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu
2 Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 30000 sztuk
3 Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 2 stycznia 2013 r.
4 Opis transakcji: Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej w dniu 27 grudnia 2012 r. Po cenie 14 zł za jedną akcję.
5 Stan posiadania akcji przed zbyciem: Przed zbyciem 1.223.028 akcji, co stanowiło 36,6% w kapitale oraz 47,60% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
6 Stan posiadania po zbyciu: Na dzień 2 stycznia 2013 spółka posiada 1.193.028 akcji, co stanowi 35,70% w kapitale oraz 46,7% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
7 Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji”

 

Jacek Lichota – Prezes Zarządu