Raporty 2012

2012-12-28


Raport Bieżący 89/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 27.12.2012r. W wyniku transakcji pakietowej nabył 30 000 akcji spółki po cenie 14,00 zł.
W wyniku dokonanej transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 515 983 akcji Telestrady S.A. co stanowi 15,4% w kapitale zakładowym oraz 12,8% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-12-24


Raport Bieżący 88/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc listopad 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za listopad 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. XI 2012: 2.999.060 PLN

2012-12-03


Raport Bieżący 87/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 29.11.2012r. na sesji rynku regulowanego New Connect nabył 2000 akcji spółki po cenie 14,00 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną posiada 485 983 akcji Telestrady S.A. co stanowi 14,5% w kapitale zakładowym oraz 12% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-11-23


Raport Bieżący 86/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 21.11.2012r. na sesji rynku regulowanego New Connect nabył 2474 akcji spółki, odpowiednio:
zakup 92 akcje po cenie 13.50 zł,
zakup 182 akcje po cenie 13,79 zł,
zakup 2000 akcji po cenie 14,05 zł,
zakup 174 akcje po cenie 14,37 zł,
zakup 26 akcji po cenie 14,49.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną posiada 483 983 akcji Telestrady S.A. co stanowi 14,5% w kapitale zakładowym oraz 12% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-11-23


Raport Bieżący 85/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc październik 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za październik 2012 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. X 2012: 2.996.619 PLN

2012-11-21


Raport Bieżący 84/2012
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do infprmacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem sprzedaży w transakcji cywilnoprawnej 4764 akcji spółki po cenie 20 złotych.
Sprzedaż jest konsekwencją realizacji przez spółkę Telestrada S.A. skupu akcji w drodze zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży na określonych warunkach.
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.

Data sporządzenia informacji:
21 listopada 2012 r.

Opis transakcji:
Zbycie akcji w wyniku transakcji cywilnoprawnej w odpowiedzi na zaproszenie spółki w ramach skupu akcji własnych.
Data transakcji: 9 listopada 2012 r.
Stan posiadania akcji po transakcji: 108796 szt.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-11-16


Raport Bieżący 83/2012
Nabycie akcji własnych Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniach 30 października – 9 listopada 2012 r. w ramach programu odkupu akcji własnych Spółka nabyła od akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do odsprzedaży akcji własnych Telestrada S.A. w transakcjach pakietowych oraz poprzez umowy cywilnoprawne 124.988 akcji po cenie 20 zł na zasadach proporcjonalnej redukcji. Nabyte akcje stanowią 3,74% kapitału akcyjnego Telestrada S.A. i uprawniają do wykonywania 3,09% głosów na WZA Spółki. W wyniku przeprowadzonych transakcji wraz z dotychczas posiadanymi akcjami własnymi Telestrada S.A. posiada 324.156 akcji własnych, stanowiących 9,7% w kapitale i uprawniających do 8,01% głosów na WZA. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

Podstawa prawna: Regulamin ASO, Załącznik nr 3, par 3, punkt 17

2012-11-15


Raport Bieżący 82/2012
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2012 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

2012-11-15


Raport Bieżący 81/2012
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2012 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2012 r.

2012-11-07


Raport Bieżący 80/2012
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem sprzedaży w transakcji cywilnoprawnej 146 akcji spółki po cenie 20 złotych.
Sprzedaż jest konsekwencją realizacji przez spółkę Telestrada S.A. skupu akcji w drodze zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży na określonych warunkach.
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.
Data sporządzenia informacji: 7 listopada 2012 r.
Opis transakcji:
Zbycie akcji w wyniku transakcji cywilnoprawnej w odpowiedzi na zaproszenie spółki w ramach skupu akcji własnych
Data transakcji: 30 października 2012 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją: 3491 szt.
Stan posiadania akcji po transakcji: 3345 szt.
Zgoda na podanie danych osobowych: NIE

2012-11-07


Raport Bieżący 79/2012
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichota:
“Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 53.550 akcji w Spółce Telestrada S.A. w wyniku dokonania transakcji pakietowej zbycia akcji na rzecz Spółki w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert odkupu akcji własnych Telestrada S.A.
1.Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu
2.Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 53550 sztuk
3.Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 7 listopada 2012 r.
4.Opis transakcji: Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej w dniu 30 października 2012 r. po cenie 20 zł za jedną akcję.
5.Stan posiadania akcji przed zbyciem: Przed zbyciem 1.276.578 akcje, co stanowiło 38,20% w kapitale oraz 48,90% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
6.Stan posiadania po zbyciu: Na dzień 30 października spóka posiada 1.223.028 akcji , co stanowi 36,60% w kapitale oraz 47,60% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.”

2012-11-07


Raport Bieżący 78/2012
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 31.10.2012r. w wyniku transakcji pakietowej poza sesją rynku regulowanego sprzedał 21070 akcji spółki po cenie 20 zł. Do transakcji doszło w wyniku odpowiedzi na ofertę odsprzedaży, skierowaną przez Telestradę S.A. do wszystkich akcjonariuszy.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną posiada 481509 akcji Telestrady S.A. co stanowi 14,4% w kapitale zakładowym oraz 11,9% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.
Jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki pragnę wyrazić uznanie dla decyzji Zarządu o ponownym skupie akcji. Podobnie jak w zeszłym roku został on przeprowadzony w sposób transparentny i proporcjonalny dowodząc, że można dzielić się z akcjonariuszami zyskiem spółki zachowując jej interes i długoterminowe cele.”

2012-11-06


Raport Bieżący 77/2012
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538)
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 2370 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło na runku New Connect, w dniu 31 października 2012, w wyniku skupu akcji własnych prowadzonego przez spółkę Telestrada S.A.
Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Data transakcji.
31 październik 2012 r.
Cena i wolumen transakcji.
20,00 zł – wartość jednej akcji. Wolumen 2370 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
5 listopad 2012, Katowice
Stan posiadania akcji przed transakcją.
56503 sztuk akcji
Stan posiadania akcji po transakcji.
54133 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-11-05


Raport Bieżący 76/2012
Zawiadomienie o otrzymaniu korekty do zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. z dnia 23.09.2012 r. Publikowanego RB 64/2012 z dnia 24.09.2012 r.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o korekcie zawiadomienia z dnia 23.09.2012r. publikowanego raportem bieżącym nr 64/2012 w dniu 24.09.2012, dotyczącego nabycia akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 17.09.2012r. do 21.09.2012 r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 4803 akcji spółki, odpowiednio:
17.09.2012 – zakup 575 akcji po cenie 13,40 zł,
19.09.2012 – zakup 521 akcji po cenie 13,52zł, 825 akcji po cenie 13,60zł, 568 akcji po 13,70zł,
21.09.2012 – zakup 510 akcji po cenie 13,70zł, 183 akcji po cenie 13,71zł, 100 akcji po 13,80zł, 552 akcji po cenie 13,85, 614 akcji po 13,90zł oraz 355 akcji po cenie 13,91zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną posiada 501381 akcji Telestrady S.A. co stanowi 15% w kapitale zakładowym oraz 12,4% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-10-26


Raport Bieżący 75/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 25.09.2012r. do 19.10.2012 r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 1198 akcji spółki, odpowiednio:
05.09.2012 – zakup 396 akcji po cenie 13,95 zł,
02.10.2012 – zakup 100 akcji po cenie 13,50zł,
09.10.2012 – zakup 414 akcji po cenie 14,20zł,
19.10.2012 – zakup 288 akcji po cenie 14,30zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną posiada 502579 akcji Telestrady S.A. co stanowi 15% w kapitale zakładowym oraz 12,4% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-10-23


Raport Bieżący 74/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc wrzesień 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za wrzesień 2012 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. IX 2012: 2.917.300 PLN

2012-10-12


Raport Bieżący 73/2012
Informacja o stopie redukcji zapisów w ramach skupu akcji własnych Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. w nawiązaniu do punktu 8 Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że stopa redukcji zapisów w ramach skupu akcji własnych Telestrada S.A. wyniesie 95,8

2012-10-12


Raport Bieżący 72/2012
Zawiadomienie o otrzymaniu korekty do zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. z dnia 16.09.2012 r.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o korekcie zawiadomienia z dnia 16.09.2012r. dotyczącego nabycia akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 3.09.2012r. do 14.09.2012 r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 3565 akcji spółki, odpowiednio:
03.09.2012 – zakup 690 akcji po cenie 13,10 zł,
04.09.2012 – zakup 3 akcje po cenie 13,10zł,
06.09.2012 – zakup 89 akcji po cenie 13,10zł,
12.09.2012 – zakup 1295 akcji po cenie 13,20zł,
12.09.2012 – zakup 427 akcji po cenie 13,21 oraz 381 akcji po cenie 13,25zł,
13.09.2012 – zakup 165 akcji po cenie 13,20zł,
14.09.2012 – zakup 515 akcji po cenie 13,26zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną posiada 496578 akcji Telestrady S.A. co stanowi 14,9% w kapitale zakładowym oraz 12,3% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-10-12


Raport Bieżący 71/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538)
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o nabyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 38137 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Nabycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia przeze mnie aportem 15887 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. do spółki Adrenaline Holdings Limited.
Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Data transakcji.
10 październik 2012 r.
Cena i wolumen transakcji.
14,68 zł – średnia wartość jednej akcji. Wolumen 15887 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
12 październik 2012, Katowice
Stan posiadania akcji przed transakcją.
40616 sztuk akcji
Stan posiadania akcji po transakcji.
56503 sztuk akcji”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-10-12


Raport Bieżący 70/2012
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538)
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o zbyciu przeze mnie 15887 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia akcji aportem do spółki zależnej od mojej osoby: Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640.
Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Data transakcji.
10 październik 2012 r.
Cena i wolumen transakcji.
14,68 zł – średnia wartość jednej akcji. Wolumen 15887 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
12 pażdziernik 2012, Katowice
Stan posiadania akcji przed transakcją.
15887 sztuk akcji
Stan posiadania akcji po transakcji.
0 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-10-08


Raport Bieżący 69/2012
Zawiadomienie o zmodyfikowaniu formularzy Oferty Sprzedaży Akcji w związku z "Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie".

W związku ze zmianą treści Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie Spółka przekazuje do publicznej wiadomości zmodyfikowane formularze Oferty Sprzedaży Akcji.
Jednocześnie dla wygody akcjonariuszy Spółka przekazuje formularze w wersji edytowalnej celem umożliwienia łatwego wypełnienia drogą elektroniczną.
W załączeniu pełen zestaw aktualnych dokumentów odnośnie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A.

2012-10-05


Raport Bieżący 68/2012
Zawiadomienie o zmianie punktu 4 "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie" opublikowanego w dniu 3.10.2012 r.

Zarząd Telestrada S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy, w związku z nadmiernym kosztem dokonywania blokady akcji w niektórych domach maklerskich w celu odpowiedzi na zaproszenie Spółki do ich odsprzedaży, postanawia zmienić zapisy Zaproszenia w punkcie 4.
Zmodyfikowana treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu.

2012-10-03


Raport Bieżący 67/2012
ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie

1. Zarząd TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie Uchwały 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2011 r. upoważniającego Zarząd Spółki do skupu akcji własnych Spółki i ustalenia warunków tego skupu, zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym zaproszeniu;
2. Spółka skupi w drugim etapie nie więcej niż 125 000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji własnych za cenę wynoszącą 20 zł (dwadzieścia i 0/100) za jedną akcję;
3. W przypadku, gdyby liczba oferowanych Spółce akcji przekraczała wielkość, o której mowa w pkt. 2 zaproszenia powyżej, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych na sprzedaż akcji i nabędzie odpowiednio zmniejszoną ilość od każdego z akcjonariuszy oferującego akcje Spółki;
4. Oferty można składać tylko i wyłącznie według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace w zaadresowanej, zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem „Oferta odsprzedaży akcji TELESTRADA S.A.”. Do oferty w przypadku akcji na okaziciela powinno być dołączone zaświadczenie z domu maklerskiego potwierdzające stan posiadania akcji Telestrada S.A. na rachunku maklerskim lub powierniczym oferenta i zablokowanie możliwości ich sprzedaży do dnia 19 października 2012 r. Oferty niespełniające warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będą przez Spółkę rozpatrywane;
5. Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki lub dostarczyć je tam za pośrednictwem poczty lub kuriera, przy czym Spółka będzie brała pod uwagę tylko te oferty, które dotrą do niej nie później niż do godziny 12:00 dnia 19 października 2012 r.;
6. W przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jest ona obowiązana do złożenia oryginału odpisu swojego KRS lub innego dokumentu stwierdzającego wpis do właściwego rejestru spółek wydanego nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia oferty w celu wykazania, że osoby składające ofertę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu;
7. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w punkcie poprzednim lub w przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru nie można stwierdzić, że oferta została podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, oferta uważania jest za niezłożoną;
8. Informacja o redukcji zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 23 października 2012 roku, jednocześnie każdy akcjonariusz, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do przedmiotowego zaproszenia, nabyć od niego oraz o dwóch proponowanych terminach zawarcia umowy nabycia akcji odległych o nie mniej niż 5 i nie więcej 31 dni od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji;
9. Umowa nabycia akcji będzie zawierana według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace. W przypadku, gdy przewidywana wartość pakietu akcji przeznaczonych do skupu od akcjonariusza przekracza wartość dopuszczoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do dokonywania transakcji pakietowych – za zgodą akcjonariusza Spółka dokona zakupu w transakcji pakietowej.
10. Cena nabycia akcji zostanie zapłacona w terminie dwóch dni od dnia podpisania umowy nabycia akcji przelewem na konto bankowe, wskazane w treści umowy zbycia akcji;
11. We wszelkich kwestiach nieunormowanych inaczej zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
12. Koszty związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa Spółka.
13. Wszelkie zapytania, uzgodnienia, wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy do Prezesa Zarządu Spółki: jacek.lichota@telestrada.pl
14. Odpowiadając na niniejszą Ofertę Akcjonariusz dopuszcza możliwość zmiany procedury nabycia akcji przez Spółkę w zależności od wymogów formalnych poszczególnych biur maklerskich o ile zmiany te będą miały na uwadze sprawne zrealizowanie transakcji.

2012-09-27


Raport Bieżący 66/2012
Zawiadomienie o rejestracji połączenia Spółek Multimo Sp. z o.o oraz Tele24 Sp. z o.o. z Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia, że w dniu 25.09.2012 r.otrzymał Postanowienie Sadu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu połączenia spółek Multimo Sp. z o.o. oraz Tele24 Sp. z o.o z Telestrada S.A. Połączenie zostało dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych (tj. Multimo Sp. z o.o. oraz Tele24 Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (tj. Telestrada S.A.). Uchwała o połączeniu została podjęta w dniu 27 czerwca 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2012-09-24


Raport Bieżący 65/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc sierpień 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za sierpień 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. VIII 2012: 2.831.766 PLN

2012-09-24


Raport Bieżący 64/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 17.09.2012r. do 21.09.2012 r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 4803 akcji spółki po średniej cenie 13,75zł.

2012-09-17


Raport Bieżący 63/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. Informuję, że dokonałem zakupu w transakcji sesyjnej 3491 akcji spółki Telestrada S.A. w średniej cenie 13,27 złotych.
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.
Data sporządzenia informacji: 17 września 2012 r.
Opis transakcji:
Zakup akcji w wyniku transakcji sesyjnej
Data transakcji: 14 września 2012 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją: 0 szt.
Stan posiadania akcji po transakcji: 3491 szt.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-09-17


Raport Bieżący 62/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 03.09.2012r. do 14.09.2012 r. na sesjach rynku regulowanego New Connect nabył 3565 akcji spółki po średniej cenie 13,20zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną posiada 496 578 akcji Telestrady S.A. co stanowi 14,9% w kapitale zakładowym oraz 12,3% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-09-03


Raport Bieżący 61/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach od 29.08.2012r. do 31.08.2012 r. na sesjach rynku regulowanego nabył odpowiednio 1972 akcji spółki po średniej cenie 13zł, 1676 akcji spółki po średniej cenie 13zł oraz 2140 akcji spółki po średniej cenie 13,05zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną posiada 493 013 akcji Telestrady S.A. co stanowi 14,8% w kapitale zakładowym oraz 12,2% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-08-27


Raport Bieżący 60/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc lipiec 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za lipiec 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. VII 2012: 2.816.000 PLN

2012-08-27


Raport Bieżący 59/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 15.08.2012r. oraz 22.08.2012 r. na sesjach rynku regulowanego nabył odpowiednio 700 akcji spółki po cenie 12,60zł oraz 3578 akcji spółki po średniej cenie 12,8zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną posiada 487 225 akcji Telestrady S.A. co stanowi 14,6% w kapitale zakładowym oraz 12% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-08-16


Raport Bieżący 58/2012
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2012 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

2012-08-16


Raport Bieżący 57/2012
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2012 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2012 r.

2012-08-10


Raport Bieżący 56/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 07.08.2012r. oraz 08.08.2012 r. na sesjach rynku regulowanego nabył odpowiednio 3216 akcji spółki po średniej cenie 12,95zł oraz 5500 akcji spółki po cenie 12,8zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Wraz z osobą powiązaną posiada 482 947 akcji Telestrady S.A. co stanowi 14,5% w kapitale zakładowym oraz 12% w głosach na jej walnym zgromadzeniu.”

2012-07-24


Raport Bieżący 55/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. oraz przez osobę od niej zależną

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych oraz przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Pana Irka Rymaszewskiego oraz zależnej od niego Spółki Rymaszewski Asset Ltd.:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w dniu 23.07.2012r. w trakcie sesji rynku regulowanego nabyłem 1530 akcji spółki Telestrada S.A. Po cenie 12,95.
Jednocześnie informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniach 16.07-23.07.2012r. w trakcie sesji rynku regulowanego nabył 1106 akcji spółki Telestrada S.A. Po średniej cenie 12,38 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. wraz z osobą powiązaną tj. jej dyrektorem i jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Telestrady S.A. posiada 474231 akcji wyżej wymienionej spółki co stanowi 14,2% w kapitale zakładowym oraz 11,7% w głosach na jej walnym zgromadzeniu.”

2012-07-23


Raport Bieżący 54/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc czerwiec 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za czerwiec 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. VI 2012: 2.699.911 PLN

2012-07-11


Raport Bieżący 53/2012
Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2012 z dnia 11 lipca 2012

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w związku z Uchwałą ZWZ dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego Spółki w dniu dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane zostało ogłoszenie.
Pełna treść ogłoszenia:
Uchwałą nr 17 z dnia 27 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A., KRS 0000279791 postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 99.584,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote), to jest do kwoty 1.571.363,50 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 50/100).
Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w systemie obrotu na NewConnect”.

2012-07-02


Raport Bieżący 52/2012
Ogłoszenie o podjęciu uchwały dotyczącej połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia akcjonariuszy o podjęciu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2012-07-02


Raport Bieżący 51/2012
Ogłoszenie o podjęciu Uchwały dotyczącej połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Tele24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia akcjonariuszy o podjęciu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: połączenia spółek Telestrada S.A. i Tele24 Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2012-07-02


Raport Bieżący 50/2012
Korekta raportu bieżącego 49/2012 z dnia 2.07.2012 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawiony raport bieżący “Uchwały podjęte na ZWZ Telestrada S.A. W dniu 27.06.2012”. W raporcie 49/2012 błędnie podano podstawę prawną raportu. Poniżej skorygowana treść raportu:
Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2012-07-02


Raport Bieżący 49/2012
Uchwały podjęte przez ZWZ Telestrada S.A. w dniu 27.06.2012

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2012-06-28


Raport Bieżący 48/2012
Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na ZWZA Telestrada S.A. 27 czerwca 2012 roku

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2012 roku.

1.CATHETEL LIMITED – 1 976 578 głosów stanowiących 48,9% ogółu głosów i 66,79% głosów na ZWZA,
2.GRUMIUM LIMITED – 320 289 głosów stanowiących 7,92% ogółu głosów i 10,82% głosów na ZWZA,
3.RYMASZEWSKI ASSET LTD – 471 595 głosów stanowiących 11,67% ogółu głosów i 15,94% głosów na ZWZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2012-06-22


Raport Bieżący 47/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc maj 2012

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.

2012-06-22


Raport Bieżący 47/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc maj 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za maj 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. V 2012: 2.565.727 PLN

2012-06-12


Raport Bieżący 46/2012
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2011 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.

2012-06-12


Raport Bieżący 45/2012
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2011 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu rocznego skonsolidowanego za 2011 rok.

2012-06-12


Raport Bieżący 44/2012
Podpisanie Umowy o dofinansowanie ze środków europejskich Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Telestrada S.A. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniu 8.2. “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Wartość projektu 1.760.230 PLN, wielkość dofinansowania 877.615 PLN.

2012-06-11


Raport Bieżący 43/2012
Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Tele24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Telestrada Spółka Akcyjna, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Telestrada Spółka Akcyjna.

Począwszy od dnia 25 maja 2012, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, nie krócej jednak niż do dnia 27 czerwca 2012, akcjonariusze Telestrada S.A. mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1, pkt 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182.

Ponadto akcjonariusze mogą zapoznawać się z Planem połączenia i załącznikami do Planu połączenia, a także jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Telestrada S.A. za ostatnie 3 lata obrotowe, wraz opiniami i raportami biegłego rewidenta, poprzez ich pobranie ze strony internetowej emitenta – www.telestrada.pl.

Plan połączenia został ogłoszony raportem bieżącym nr 35/2012 z dnia 25 maja 2012 roku i jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i TELE24 Spółka z o.o. (www.tele24.pl), nieprzerwanie począwszy od dnia 25 maja 2012 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).

Niniejsze ogłoszenie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto Zarząd Telestrada S.A. (Emitenta) przekazuje swoje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia Telestrada S.A. (jako Spółki przejmującej) z TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką przejmowaną) wraz z jego uzasadnieniem.

Zarząd Emitenta ocenia pozytywnie planowane połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną oraz wpływ planowanego połączenia na dalsze funkcjonowanie Telestrada S.A.
W ocenie Zarządu Emitenta, planowane połączenie skutkować będzie uproszczeniem struktury kapitałowej Grupy Telestrada oraz obniżeniem kosztów stałych łączących się Spółek. Zarząd Emitenta uważa więc, że połączenie Spółek korzystnie wpłynie na sytuację finansową Grupy Telestrada, a długookresowym efektem planowanego połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania Grupą przy równoczesnym zmniejszeniu jego kosztów.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:

1. połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Emitenta,

2. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,

3. w związku z planowanym połączeniem, nie ulegnie zmianie Statut Emitenta,

4. w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu

5. w związku z faktem, iż Emitent posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinia nie są wymagane,

6. na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane,

7. w związku z faktem, iż Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h. w związku z art. 506 K.s.h., konieczne będzie podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej.

2012-06-11


Raport Bieżący 42/2012
Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Telestrada Spółka Akcyjna, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Telestrada Spółka Akcyjna.

Począwszy od dnia 25 maja 2012, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, nie krócej jednak niż do dnia 27 czerwca 2012, akcjonariusze Telestrada S.A. mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1, pkt 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182.

Ponadto akcjonariusze mogą zapoznawać się z Planem połączenia i załącznikami do Planu połączenia, a także jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Telestrada S.A. za ostatnie 3 lata obrotowe, wraz opiniami i raportami biegłego rewidenta, poprzez ich pobranie ze strony internetowej emitenta – www.telestrada.pl.

Plan połączenia został ogłoszony raportem bieżącym nr 37/2012 z dnia 25 maja 2012 roku i jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i Multimo Spółka z o.o. (www.multimo.pl), nieprzerwanie począwszy od dnia 25 maja 2012 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).

Niniejsze ogłoszenie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto Zarząd Telestrada S.A. (Emitenta) przekazuje swoje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia Telestrada S.A. (jako Spółki przejmującej) z Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką przejmowaną) wraz z jego uzasadnieniem.

Zarząd Emitenta ocenia pozytywnie planowane połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną oraz wpływ planowanego połączenia na dalsze funkcjonowanie Telestrada S.A.
W ocenie Zarządu Emitenta, planowane połączenie skutkować będzie uproszczeniem struktury kapitałowej Grupy Telestrada oraz obniżeniem kosztów stałych łączących się Spółek. Zarząd Emitenta uważa więc, że połączenie Spółek korzystnie wpłynie na sytuację finansową Grupy Telestrada, a długookresowym efektem planowanego połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania Grupą przy równoczesnym zmniejszeniu jego kosztów.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:

1. połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Emitenta,

2. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,

3. w związku z planowanym połączeniem, nie ulegnie zmianie Statut Emitenta,

4. w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu

5. w związku z faktem, iż Emitent posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinia nie są wymagane,

6. na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane,

7. w związku z faktem, iż Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h. w związku z art. 506 K.s.h., konieczne będzie podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej.

2012-06-12


Raport Bieżący 44/2012
Podpisanie Umowy o dofinansowanie ze środków europejskich Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Telestrada S.A. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniu 8.2. “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Wartość projektu 1.760.230 PLN, wielkość dofinansowania 877.615 PLN.

2012-06-11


Raport Bieżący 43/2012
Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Tele24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Telestrada Spółka Akcyjna, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Telestrada Spółka Akcyjna.
Począwszy od dnia 25 maja 2012, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, nie krócej jednak niż do dnia 27 czerwca 2012, akcjonariusze Telestrada S.A. mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1, pkt 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182.
Ponadto akcjonariusze mogą zapoznawać się z Planem połączenia i załącznikami do Planu połączenia, a także jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Telestrada S.A. za ostatnie 3 lata obrotowe, wraz opiniami i raportami biegłego rewidenta, poprzez ich pobranie ze strony internetowej emitenta – www.telestrada.pl.
Plan połączenia został ogłoszony raportem bieżącym nr 35/2012 z dnia 25 maja 2012 roku i jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i TELE24 Spółka z o.o. (www.tele24.pl), nieprzerwanie począwszy od dnia 25 maja 2012 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).
Niniejsze ogłoszenie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ponadto Zarząd Telestrada S.A. (Emitenta) przekazuje swoje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia Telestrada S.A. (jako Spółki przejmującej) z TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką przejmowaną) wraz z jego uzasadnieniem.
Zarząd Emitenta ocenia pozytywnie planowane połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną oraz wpływ planowanego połączenia na dalsze funkcjonowanie Telestrada S.A.
W ocenie Zarządu Emitenta, planowane połączenie skutkować będzie uproszczeniem struktury kapitałowej Grupy Telestrada oraz obniżeniem kosztów stałych łączących się Spółek. Zarząd Emitenta uważa więc, że połączenie Spółek korzystnie wpłynie na sytuację finansową Grupy Telestrada, a długookresowym efektem planowanego połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania Grupą przy równoczesnym zmniejszeniu jego kosztów.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Emitenta,
2. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,
3. w związku z planowanym połączeniem, nie ulegnie zmianie Statut Emitenta,
4. w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu
5. w związku z faktem, iż Emitent posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinia nie są wymagane,
6. na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane,
7. w związku z faktem, iż Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h. w związku z art. 506 K.s.h., konieczne będzie podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej.

2012-06-11


Raport Bieżący 42/2012
Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Telestrada Spółka Akcyjna, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Telestrada Spółka Akcyjna.
Począwszy od dnia 25 maja 2012, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, nie krócej jednak niż do dnia 27 czerwca 2012, akcjonariusze Telestrada S.A. mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1, pkt 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182.
Ponadto akcjonariusze mogą zapoznawać się z Planem połączenia i załącznikami do Planu połączenia, a także jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Telestrada S.A. za ostatnie 3 lata obrotowe, wraz opiniami i raportami biegłego rewidenta, poprzez ich pobranie ze strony internetowej emitenta – www.telestrada.pl.
Plan połączenia został ogłoszony raportem bieżącym nr 37/2012 z dnia 25 maja 2012 roku i jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i Multimo Spółka z o.o. (www.multimo.pl), nieprzerwanie począwszy od dnia 25 maja 2012 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).
Niniejsze ogłoszenie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ponadto Zarząd Telestrada S.A. (Emitenta) przekazuje swoje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia Telestrada S.A. (jako Spółki przejmującej) z Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką przejmowaną) wraz z jego uzasadnieniem.
Zarząd Emitenta ocenia pozytywnie planowane połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną oraz wpływ planowanego połączenia na dalsze funkcjonowanie Telestrada S.A.
W ocenie Zarządu Emitenta, planowane połączenie skutkować będzie uproszczeniem struktury kapitałowej Grupy Telestrada oraz obniżeniem kosztów stałych łączących się Spółek. Zarząd Emitenta uważa więc, że połączenie Spółek korzystnie wpłynie na sytuację finansową Grupy Telestrada, a długookresowym efektem planowanego połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania Grupą przy równoczesnym zmniejszeniu jego kosztów.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Emitenta,
2. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,
3. w związku z planowanym połączeniem, nie ulegnie zmianie Statut Emitenta,
4. w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu
5. w związku z faktem, iż Emitent posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinia nie są wymagane,
6. na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane,
7. w związku z faktem, iż Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h. w związku z art. 506 K.s.h., konieczne będzie podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej.

2012-06-11


Raport Bieżący 41/2012
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego

Telestrada S.A. powiadamia o zmianie terminu publikacji rocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego na dzień 12 czerwca 2012 r.

2012-05-28


Raport Bieżący 40/2012
Propozycja zmian Statutu Spółki Telestrada S.A.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje o zamierzonej zmianie Statutu Spółki. Zgodnie z projektem Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Statut zostanie zmieniony w ten sposób, że:
– §3 punkt 1 Statutu Spółki zostanie usunięty a w jego miejsce przyjmie się punkt 1. w nowym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.571.363,50 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 50/100) i dzieli się na:
(a) 700.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł. Każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję.
(b) 2.442.727 akcji zwykłych na okaziciela serii B,C,D,E,G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
– §2 Statutu Spółki zostanie wykreślony a w jego miejsce wpisany zostanie nowy o poniższej treści:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. 61 Telekomunikacja,
2. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
3. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
4. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
5. 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
6. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
7. 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
8. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
9. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
10. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
11. 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
12. 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
13. 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
14. 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
15. 70 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
16. 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
17. 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

Proponowany tekst jednolity Statutu Spółki Telestrada S.A. udostępniony jest na stronie internetowej http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza.

2012-05-25


Raport Bieżący 39/2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 182.

2012-05-25


Raport Bieżący 38/2012
Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Telestrada Spółka Akcyjna, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Telestrada Spółka Akcyjna.
Począwszy od dnia 25 maja 2012, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, nie krócej jednak niż do dnia 27 czerwca 2012, akcjonariusze Telestrada S.A. mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1, pkt 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182.
Ponadto akcjonariusze mogą zapoznawać się z Planem połączenia i załącznikami do Planu połączenia, a także jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Telestrada S.A. za ostatnie 3 lata obrotowe, wraz opiniami i raportami biegłego rewidenta, poprzez ich pobranie ze strony internetowej emitenta – www.telestrada.pl.
Plan połączenia został ogłoszony raportem bieżącym nr 37/2012 z dnia 25 maja 2012 roku i jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i Multimo Spółka z o.o. (www.multimo.pl), nieprzerwanie począwszy od dnia 25 maja 2012 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ponadto Zarząd Telestrada S.A. (Emitenta) przekazuje swoje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia Telestrada S.A. (jako Spółki przejmującej) z Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką przejmowaną) wraz z jego uzasadnieniem.
Zarząd Emitenta ocenia pozytywnie planowane połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną oraz wpływ planowanego połączenia na dalsze funkcjonowanie Telestrada S.A.
W ocenie Zarządu Emitenta, planowane połączenie skutkować będzie uproszczeniem struktury kapitałowej Grupy Telestrada oraz obniżeniem kosztów stałych łączących się Spółek. Zarząd Emitenta uważa więc, że połączenie Spółek korzystnie wpłynie na sytuację finansową Grupy Telestrada, a długookresowym efektem planowanego połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania Grupą przy równoczesnym zmniejszeniu jego kosztów.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Emitenta,
2. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,
3. w związku z planowanym połączeniem, nie ulegnie zmianie Statut Emitenta,
4. w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu
5. w związku z faktem, iż Emitent posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinia nie są wymagane,
6. na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane,
7. w związku z faktem, iż Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h. w związku z art. 506 K.s.h., konieczne będzie podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej.

2012-05-25


Raport Bieżący 37/2012
Podjęcie decyzji o połączeniu Telestrada S.A. ze spółką zależną Multimo Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 25.05.2012 roku została podjęta decyzja o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna z jej jednoosobową spółką zależną – Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Plan połączenia został pisemnie uzgodniony i podpisany w dniu 25.05.2012 roku przez Zarząd Telestrada S.A. oraz Zarząd Multimo Sp. z o.o. Treść Planu połączenia oraz treść załączników do Planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Połączenie dokonane zostanie poprzez przeniesienie całego majątku spółki Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /Spółki przejmowanej/ na spółkę Telestrada Spółka Akcyjna /Spółkę przejmującą/ (łączenie przez przejęcie – art. 492 § 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Jako, iż Spółka przejmująca posiada udziały Spółki przejmowanej, stanowiące 100% kapitału zakładowego tej Spółki, połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, a w zamian za udziały Spółki przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki przejmującej (art. 515 § 1 i art. 516 § 6 K.s.h.).
Telestrada S.A. (Spółka przejmująca) przejmować będzie swoją spółkę jednoosobową, a zatem: w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu Telestrada S.A., Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomicznie (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych), Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych).
Spółką przejmującą jest spółka akcyjna pod firmą Telestrada Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791. Podstawową działalnością Spółki przejmującej jest działalność telekomunikacyjna.
Spółką przejmowaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156848. Podstawową działalnością spółki przejmowanej jest działalność telekomunikacyjna.
Uzasadnieniem podjęcia decyzji o zamiarze połączenia jest potrzeba skonsolidowania działalności obu Spółek. Celem połączenia jest przejęcie przez Telestrada S.A. majątku spółki Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak aby skoncentrować detaliczną działalność telekomunikacyjną w Spółce. W ten sposób zostanie wzmocniona pozycja Telestrada S.A. na rynku telekomunikacyjnym, poprzez uzyskanie efektu synergii, w szczególności poprzez wyeliminowanie powtarzających się procesów i dublujących się służb (marketingowych, sprzedażowych, administracyjnych, księgowych, itd,). W ten sposób obniżone zostaną koszty związane ze sprzedażą i zakupami usług oraz ogólne koszty zarządu, a także uproszczona zostanie struktura zarządzania i administrowania przejmowanym majątkiem.
Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i Multimo Spółka z o.o. (www.multimo.pl), nieprzerwanie począwszy do dnia dzisiejszego (25.05.2012 roku), aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).

2012-05-25


Raport Bieżący 36/2012
Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Telestrada Spółka Akcyjna, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia Akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Telestrada Spółka Akcyjna.
Począwszy od dnia 25 maja 2012, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, nie krócej jednak niż do dnia 27 czerwca 2012, akcjonariusze Telestrada S.A. mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1, pkt 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182.
Ponadto akcjonariusze mogą zapoznawać się z Planem połączenia i załącznikami do Planu połączenia, a także jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Telestrada S.A. za ostatnie 3 lata obrotowe, wraz opiniami i raportami biegłego rewidenta, poprzez ich pobranie ze strony internetowej emitenta – www.telestrada.pl.
Plan połączenia został ogłoszony raportem bieżącym nr 35/2012 z dnia 25 maja 2012 roku i jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i TELE24 Spółka z o.o. (www.tele24.pl), nieprzerwanie począwszy od dnia 25 maja 2012 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna i TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ponadto Zarząd Telestrada S.A. (Emitenta) przekazuje swoje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia Telestrada S.A. (jako Spółki przejmującej) z TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką przejmowaną) wraz z jego uzasadnieniem.
Zarząd Emitenta ocenia pozytywnie planowane połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną oraz wpływ planowanego połączenia na dalsze funkcjonowanie Telestrada S.A.
W ocenie Zarządu Emitenta, planowane połączenie skutkować będzie uproszczeniem struktury kapitałowej Grupy Telestrada oraz obniżeniem kosztów stałych łączących się Spółek. Zarząd Emitenta uważa więc, że połączenie Spółek korzystnie wpłynie na sytuację finansową Grupy Telestrada, a długookresowym efektem planowanego połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania Grupą przy równoczesnym zmniejszeniu jego kosztów.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że połączenie Emitenta ze Spółką przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Emitenta,
2. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,
3. w związku z planowanym połączeniem, nie ulegnie zmianie Statut Emitenta,
4.w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu
5.w związku z faktem, iż Emitent posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinia nie są wymagane,
6.na podstawie art. 516 § 5 i 6 K.s.h. sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane,
7.w związku z faktem, iż Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h. w związku z art. 506 K.s.h., konieczne będzie podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej.

2012-05-25


Raport Bieżący 35/2012
Podjęcie decyzji o połączeniu Telestrada S.A. ze spółką zależną TELE24 Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 25.05.2012 roku została podjęta decyzja o zamiarze połączenia Telestrada Spółka Akcyjna z jej jednoosobową spółką zależną – TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Plan połączenia został pisemnie uzgodniony i podpisany w dniu 25.05.2012 roku przez Zarząd Telestrada S.A. oraz Zarząd TELE24 Sp. z o.o. Treść Planu połączenia oraz treść załączników do Planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Połączenie dokonane zostanie poprzez przeniesienie całego majątku spółki TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /Spółki przejmowanej/ na spółkę Telestrada Spółka Akcyjna /Spółkę przejmującą/ (łączenie przez przejęcie – art. 492 § 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Jako, iż Spółka przejmująca posiada udziały Spółki przejmowanej, stanowiące 100% kapitału zakładowego tej Spółki, połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, a w zamian za udziały Spółki przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki przejmującej (art. 515 § 1 i art. 516 § 6 K.s.h.).
Telestrada S.A. (Spółka przejmująca) przejmować będzie swoją spółkę jednoosobową, a zatem: w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu Telestrada S.A., Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomicznie (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych), Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych).
Spółką przejmującą jest spółka akcyjna pod firmą Telestrada Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791. Podstawową działalnością Spółki przejmującej jest działalność telekomunikacyjna.
Spółką przejmowaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201914. Podstawową działalnością spółki przejmowanej jest działalność telekomunikacyjna.
Uzasadnieniem podjęcia decyzji o zamiarze połączenia jest potrzeba skonsolidowania działalności obu spółek. Celem połączenia jest przejęcie przez Telestrada S.A. majątku spółki TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak aby skoncentrować detaliczną działalność telekomunikacyjną w Spółce. W ten sposób zostanie wzmocniona pozycja Telestrada S.A. na rynku telekomunikacyjnym, poprzez uzyskanie efektu synergii, w szczególności poprzez wyeliminowanie powtarzających się procesów i dublujących się służb (marketingowych, sprzedażowych, administracyjnych, księgowych, itd.). W ten sposób obniżone zostaną koszty związane ze sprzedażą i zakupami usług oraz ogólne koszty zarządu, a także uproszczona zostanie struktura zarządzania i administrowania przejmowanym majątkiem.
Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i TELE24 Spółka z o.o. (www.tele24.pl), nieprzerwanie począwszy do dnia dzisiejszego (25.05.2012), aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).

2012-05-23


Plan połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji “Plan połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o.”

2012-05-23


Plan połączenia spółek Telestrada S.A. i Tele24 Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji “Plan połączenia spółek Telestrada S.A. i Tele24 Sp. z o.o.”

2012-05-23


Raport Bieżący 34/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc kwiecień 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za kwiecień 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. IV 2012: 2.500.696 PLN

2012-05-16


Raport Bieżący 33/2012
Korekta raportu bieżącego 31/2012 z dnia 15.05.2012 "Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2012 r."

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawiony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Raport został uzupełniony o dane dotyczące procentowego podziału przychodów z usług telekomunikacyjnych pomiędzy Klientów detalicznych i biznesowych. Dodatkowo usunięto błędy ortograficzne i składniowe.

2012-05-16


Raport Bieżący 32/2012
Korekta raportu bieżącego 30/2012 z dnia 15.05.2012 "Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2012 r."

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawiony jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Raport został uzupełniony o dane dotyczące procentowego podziału przychodów z usług telekomunikacyjnych pomiędzy Klientów detalicznych i biznesowych. Dodatkowo usunięto błędy ortograficzne i składniowe.

2012-05-15


Raport Bieżący 31/2012
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2012 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

2012-05-15


Raport Bieżący 30/2012
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2012 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2012 r.

2012-04-23


Raport Bieżący 29/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc marzec 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za marzec 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. III 2012: 2.576.040 PLN

2012-04-19


Raport Bieżący 28/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w wyniku umowy cywilnoprawnej dokonał zakupu w dniu 18.04.2012r, poza rynkiem regulowanym łącznie 21930 akcji spółki po cenie 12,40 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 471595 akcji Telestrady S.A. co stanowi 14,1% w kapitale zakładowym oraz 11,7% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-04-19


Raport Bieżący 27/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał ,w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniach od 12.03.2012r. do 11.04.2012r. zakupu łącznie 2079 akcji spółki po średniej cenie 12,4 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 449 665 akcji Telestrady S.A. co stanowi 13.5% w kapitale zakładowym oraz 11,1% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-04-03


Raport Bieżący 26/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.  
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o nabyciu przeze mnie łącznie 906 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. W średniej cenie 12,68 zł. Nabycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 23-29 marca 2012.
Data transakcji.
23-29 marca 2012 r.
Cena i wolumen transakcji.
12,68 zł – wartość jednej akcji. Wolumen 906 akcji
Data i miejsce sporządzenia informacji.
1 kwietnia 2012 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją.
9694 sztuk akcji
Stan posiadania akcji po transakcji.
10600 sztuk akcji”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-03-23


Raport Bieżący 25/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc luty 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za luty 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. II 2012 – 2.476.638 PLN

2012-03-20


Raport Bieżący 24/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o nabyciu przeze mnie 4694 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Nabycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 14 marca 2012.
Data transakcji.
14 marca 2012 r.
Cena i wolumen transakcji.
12,41 zł – wartość jednej akcji. Wolumen 4694 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
18 marca 2012, Katowice
Stan posiadania akcji przed transakcją.
5000 sztuk akcji.
Stan posiadania akcji po transakcji.
9694 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-03-12


Raport Bieżący 23/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o nabyciu przeze mnie 20 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Nabycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 9 marca 2012.
Data transakcji.
9 marca 2012 r.
Cena i wolumen transakcji.
12,25 zł – wartość jednej akcji. Wolumen 20 000 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
11 marca 2012 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją.
0 sztuk akcji.
Stan posiadania akcji po transakcji.
20 000 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-03-12


Raport Bieżący 22/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał ,w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniu 08.03.2012r. zakupu łącznie 2729 akcji spółki po średniej cenie 12,6 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 447 586 akcji Telestrady S.A. co stanowi 13.4% w kapitale zakładowym oraz 11,1% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.
Jednocześnie biorąc pod uwagę jakość prac zarządu,stabilny bilans, dotychczasowy,wieloletni wzrost zysków oraz politykę dywidendową w spółce Telestrada S.A. fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd. informuje, że w najbliższym czasie zamierza, tak jak dotychczas , dokonywać zakupu akcji spółki Telestrada S.A. uznając je za jeden z najbardziej perspektywicznych aktywów w swoim portfelu inwestycyjnym.”

2012-03-08


Raport Bieżący 21/2012
Zawiadomienie o zawarciu umowy kredytowej z bankiem DnB Nord Polska S.A.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w dniu 7.03.2012 podpisał z bankiem DnB Nord Polska S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 pln.

2012-03-06


Raport Bieżący 20/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o nabyciu przeze mnie 5000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Nabycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 2 marca 2012.
Data transakcji.
2 marca 2012 r.
Cena i wolumen transakcji.
12,00 zł – wartość jednej akcji. Wolumen 5000 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
6 marca 2012 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją.
0 sztuk akcji.
Stan posiadania akcji po transakcji.
5000 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-02-29


Raport Bieżący 19/2012
Przyznanie dofinansowania ze środków europejskich Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniu 8.2. “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Wartość projektu 1.760.230 PLN, wielkość dofinansowania 877.615 PLN.
O dalszych krokach w ramach projektu spółka będzie informowała na bieżąco.

2012-02-23


Raport Bieżący 18/2012
Korekta raportu bieżącego 17/2012 z dnia 23.02.2012 „Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc styczeń 2012”

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w raporcie bieżącym 17/2012 błędnie podano okres za który publikowano wstępne dane finansowe.
Poniżej skorygowana treść raportu.
Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za styczeń 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. I 2012: 2.501.397 PLN

2012-02-23


Raport Bieżący 17/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc styczeń 2012

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za styczeń 2012 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. XII 2011: 2.501.397 PLN

2012-02-20


Raport Bieżący 16/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniach od 10.02.2012r. do 17.02.2012r. zakupu łącznie 2413 akcji spółki po średniej cenie 11,4 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 444 857 akcji Telestrady S.A. co stanowi 13.3% w kapitale zakładowym oraz 11% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-02-14


Raport Bieżący 15/2012
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2011 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

2012-02-14


Raport Bieżący 14/2012
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2011 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2011 r.

2012-02-10


Raport Bieżący 13/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniach od 06.02.2012r. Do 09.02.2012r. zakupu łącznie 3080 akcji spółki po średniej cenie 10.9 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 442 444 akcji Telestrady S.A. co stanowi 13.2% w kapitale zakładowym oraz 10.9% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-02-10


Raport Bieżący 12/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o nabyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 1500 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Nabycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 08 lutego 2012.
Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Data transakcji.
8 luty 2012 r.
Cena i wolumen transakcji.
Cena akcji: 10,89 zł. Wolumen: 1500 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
9 luty 2012 r. Katowice
Stan posiadania akcji przed transakcją.
39116 sztuk akcji.
Stan posiadania akcji po transakcji.
40616 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-02-06


Raport Bieżący 11/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniach od 01.02.2012r. Do 03.02.2012r. zakupu łącznie 2930 akcji spółki po średniej cenie 10.83 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 439 364 akcji Telestrady S.A. co stanowi 13% w kapitale zakładowym oraz 10,9% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-02-01


Raport Bieżący 10/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniu 30.01.2012r. zakupu łącznie 13 000 akcji spółki po średniej cenie 10.4 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 436 434 akcji Telestrady S.A. co stanowi 13% w kapitale zakładowym oraz 10,8% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-01-30


Raport Bieżący 9/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniach od 17.01.2012r. do 27.01.2012r. zakupu łącznie 2619 akcji spółki po średniej cenie 10. zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 423 434 akcji Telestrady S.A. co stanowi 12,7% w kapitale zakładowym oraz 10,5% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-01-23


Raport Bieżący 8/2012
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc grudzień 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za grudzień 2011 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A. XII 2011: 2.445.733 PLN

2012-01-23


Raport Bieżący 7/2012
Korekta raportu bieżącego 52/2011 z dnia 22.12.2011 „Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc listopad 2011”

Zarząd Spółki Telestrada S.A. podaje skorygowaną wartość przychodów uzyskanych w miesiącu listopadzie 2011 r. w związku z pomyłkowym zakwalifikowaniem przychodów z części nowouruchomionych abonamentów telefonicznych do miesiąca listopada zamiast do miesiąca grudnia. Spółka podaje skorygowaną wielkość przychodów miesiąca listopada:

Przed korektą 2.418.631 PLN, po korekcie 2.315.432 PLN.

2012-01-23


Raport bieżący 6/2012
Aktualizacja Oświadczenia dotyczącego „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje o aktualizacji Oświadczenia z dnia 2010-04-13 „w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 93/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.” dotyczącej punktu 16 w.w. Załącznika. Spółka rezygnuje z publikacji raportów miesięcznych. Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie zapewnić, że wszystkie istotne z punktu widzenia Inwestorów informacje będą publikowane w formie raportów bieżących.
Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 2008-01-04 roku „do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych” w zakresie przychodów miesięcznych. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.

2012-01-13


Raport bieżący 5/2012
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Zarząd spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2012 roku.
Raporty kwartalne:

-Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2011 – 14.02.2012
-Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2011 – 14.02.2012
-Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2012 – 15.05.2012
-Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2012 – 15.05.2012
-Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2012 – 14.08.2012
-Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2012 – 14.08.2012
-Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2012 – 14.11.2012
-Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2012 – 14.11.201

Raporty roczne:

-Raport roczny jednostkowy za 2011 rok – 30.06.2012
-Raport roczny skonsolidowany za 2011 rok – 30.06.2012

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

2012-01-13


Raport bieżący 4/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniu 12.01.2012r. zakupu łącznie 3000 akcji spółki po średniej cenie 10 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 420 815 akcji Telestrady S.A. co stanowi 12,6% w kapitale zakładowym oraz 10,4% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-01-13


Raport bieżący 3/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem kupna w obrocie publicznym na rynku NewConnect 500 akcji spółki po cenie 9.90 złotych.
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.
Data sporządzenia informacji: 13 stycznia 2012 r.
Opis transakcji:
Nabycie akcji w obrocie publicznym na rynku NewConnect.
Data transakcji: 11 stycznia 2012 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją: 113.060 szt.
Stan posiadania akcji po transakcji: 113.560 szt.”
Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2012-01-11


Raport bieżący 2/2012
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniach 12.12.2011r. do 10.01.2012r. zakupu łącznie 2499 akcji spółki po średniej cenie 9,8zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 417 815 akcji Telestrady S.A. co stanowi 12,5% w kapitale zakładowym oraz 10,3% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2012-01-05


Raport bieżący 1/2012
Zawiadomienie o liczbie Klientów obsługiwanych przez grupę kapitałową Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. w związku z prośbą Akcjonariuszy przekazuje do publicznej wiadomości liczbę Klientów grupy kapitałowej. Na dzień 31.12.2011 r. firmy grupy Telestrada S.A. obsługiwały 32688 Klientów.