Raporty 2008

2008-12-31


Raport Bieżący 72/2008
Prawomocne postanowienie w sprawie nabycia nieruchomości przy ulicy Sieleckiej

Zarząd Telestrada S.A informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa dostarczył uprawomocnione postanowienie o przysądzeniu prawa właśności nieruchomości na ul. Sieleckiej 22/42/43 spółce Telestrada S.A. Zarząd Spółki informował o nabyciu nieruchomości w komunikacie z dnia 6 lutego 2008 r. Dla porządku przytaczamy jego treść treść ww: Nabycie nieruchomości przy ul. Sieleckiej w Warszawie Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż w dniu 05-02-2008 spółka wygrała licytację lokalu organizowaną przez Komornika Sądowego Rewiru XIV przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa. W wyniku wygranej licytacji spółka zakupi lokal przy ulicy Sieleckiej w Warszawie o łącznej powierzchni 132,80 m2 za kwotę 935.000 PLN. Spółka traktuje zakup jako inwestycję krótkoterminową, w celu dalszej odsprzedaży. Zgodnie z wiedzą spółki nieruchomość może zostać podzielona na dwa niezależne lokale mieszkalne. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-12-23


Raport Bieżący 72=1/2008
Korekta raportu 70/2008 Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za listopad 2008 r

Zarząd spółki Telestrada S.A koryguje podaną wartość osiągniętego przychodu grupy Telestrada S.A. W komunikacie 70/2008 podane zostało: Przychód grupy Telestrada XI 2008: 1 129 016 zł Powinno zostać podane: Przychód grupy Telestrada XI 2008: 1 299 708 zł Pozostała treść komunikatu pozostaje bez zmian. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-12-22


Raport Bieżący 70/2008
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada za listopad 2008 r

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za listopad 2008 (w złotych): Przychód grupy Telestrada XI 2008: 1 129 016 zł Spółka podaje miesięczne przychody skonsolidowane zamiast oddzielnie przychodów Telestrada S.A i Infotel Service Sp. z o o. w nawiązaniu do komunikatu z dnia 20/10/2008 dotyczącego zmiany sposobu prezentacji miesięcznych danych finansowych. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-12-22


Raport Bieżący 96/2008
Nabycie akcji TLS przez Prezesa Zarządu

Spółka Telestrada S.A. informuje, że Pan Jacek Lichota, Prezes Zarządu Spółki, nabył w dniu 22.12.2008 r. w transakcjach na rynku NewConnect 621 sztuk akcji Spółki w średniej cenie 4,04 zł za jedną akcję.

2008-12-19


Raport Bieżący 68/2008
Zawarcie umowy zakupu 100% udziałów Multimo Sp. z o.o

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 19 grudnia 2008 r. spółka Telestrada S.A. zawarła umowę zakupu 100% udziałów w Multimo Sp. z o.o. od GTS Energis Sp. z o.o. Uzgodniona cena zakupu wynosi 1560640 PLN. Multimo obsługuje ponad 10000 abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu w oparciu o usługi BSA. Przychody Multimo Sp. z o.o. wynoszą około 450 000 PLN miesięcznie. Zapłata ceny i przejście udziałów na kupującego nastąpi między 2 a 7 stycznia 2009 r. Telestrada S.A. będzie w sposób pełny konsolidować przychody i zyski Multimo Sp. z o.o. od dnia przejścia własności udziałów. Transakcja stanowi kolejny krok w realizacji strategii Spółki nakierowanej na konsolidację małych operatorów telekomunikacyjnych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2008-11-27


Raport Bieżący 67/2008
Umorzenie pożyczki na rzecz Telestrada S.A

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w związku ze ziszczeniem się warunku Umowy Pożyczki zawartej między GTS Energis Sp. z o.o, a Telestrada S.A, jakim było osiągnięcie przez Telestrada S.A określonego ruchu telekomunikacyjnego generowanego przez jej abonentów, GTS Energis Sp. z o.o umarza w całości trzecią pożyczkę w wysokości 150 000 PLN udzieloną na rzecz Telestrada S.A Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-11-20


Raport Bieżący 66/2008
Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A za październik 2008

W ślad za zobowiązaniem do raportowania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za paździenik 2008 (w złotych): Przychód grupy Telestrada X 2008: 1 239 793 zł (przychody Telestrada S.A i Infotel Sp. z o.o.,X 2007: 957 176 zł wzrost wielkości przychodów X 2008/X 2007: +29,5%). Spółka podaje miesięczne przychody skonsolidowane zamiast oddzielnie przychodów Telestrada S.A i Infotel Service Sp. z o o. w nawiązaniu do komunikatu z dnia 20/10/2008 dotyczącego zmiany sposobu prezentacji miesięcznych danych finansowych. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-11-17


Raport Bieżący 65/2008
Istotne negocjacje z GTS Energis

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż w dniu 17 listopada 2008r. GTS Energis udzielił firmie Telestrada S.A wyłączności na negocjacje zakupu prowadzonej przez GTS Energis pod nazwami MULTIMO/MULTILINIA działalności na rynku masowym. Wyłączność na negocjacje została udzielona Telestrada S.A do dnia 28 listopada 2008 r. w celu przeprowadzenia szczegółowych negocjacji warunków nabycia działalności będącej przedmiotem transakcji. Pod nazwami MULTIMO GTS Energis obsługuje około 10.000 klientów w zakresie zapewnienia dostępu do internetu w oparciu o usługę BSA (dostęp do internetu w oparciu o linie analogowe TP S.A) W wypadku podpisania porozumienia z GTS Energis i nabycia ww. działalności, Spółka poinformuje o tym w odrębnym komunikacie. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

2008-11-06


Raport Bieżący 64/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za III kwartał 2008 roku.

W ślad za komunikatem z 21 kwietnia 2008 r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej Infotel Service Sp. z o.o.za III kwartał 2008: Suma aktywów na dzień 30-09-2008: 1 689 202,92 PLN (na dzień 30-09-2007: 1 315 423,95 PLN) Kapitały własne na dzień 30-09-2008: 527 714,42 PLN (na dzień 30-09-2007: 737 696,81 PLN) Przychody netto ze sprzedaży w okresie 01-07-2008 – 30-09-2008 : 1 786 707,21 PLN ( w okresie 01-07-2007 – 30-09-2007: 1 163 402,97PLN) Zysk netto w okresie 01-07-2008 – 30-09-2008: 138 420,71 PLN (w okresie 01-07-2007 – 30-09-2007: 190 584,22 PLN) Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-11-06


Raport Bieżący 63/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki Telestrada S.A za III kwartał 2008 roku.

W ślad za komunikatem z 4 stycznia 2008 r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2008: Suma aktywów na dzień 30-09-2008: 7 812 968,56 PLN (na dzień 30-09-2007: 1 570 731,10 PLN) Kapitały własne na dzień 30-09-2008: 6 728 534,06 PLN (na dzień 30-09-2007: 998 524,93 PLN) Przychody netto ze sprzedaży w okresie 01-07-2008 – 30-09-2008 : 2 126 305,50 PLN; (w okresie 01-07-2007-30-09-2007: 1 351 690,17 PLN) Zysk netto na dzień 30.09.2008: 456 211,91 PLN (na dzień 30.09.2007: 61 400,78 PLN) Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-10-20


Raport Bieżący 62/2008
Informacja o zmianie sposobu prezentacji miesięcznych danych finansowych

W związku z rozpoczęciem współpracy pomiędzy Telestrada S.A i Infotel Service Sp. z o.o., spółką zależną od Telestrada S.A w zakresie wspólnego świadczenia usług telekomunikacyjnych, a co za tym idzie pojawieniu się operacyjnych przepływów finansowych pomiędzy spółkami od miesiąca października 2008 r. Telestrada S.A będzie podawała miesięczne przychody skonsolidowane zamiast oddzielnie przychodów Telestrada S.A i Infotel Service Sp. z o o. Podawanie oddzielnie przychodów obu spółek mogło by powodować zawyżenie przychodów w stosunku do przychodów skonsolidowanych. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 20

2008-10-20


Raport Bieżący 61/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za wrzesień 2008r.

W ślad za zobowiązaniem z dnia 21.04.2008 r., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej – Infotel Service Sp. z o.o. za wrzesień 2008: przychody IX 2008 : 594 557 PLN. Spółka Infotel Service Sp. z o.o. stała się spółką zależną Telestrada S.A. począwszy od 28 marca 2008 r. Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-10-20


Raport Bieżący 60/2008
Wstępne wyniki finansowe Telestrada S.A. za wrzesień 2008 r.

W ślad za komunikatem z 04.01.2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za wrzesień 2008 (w złotych): Przychód jednostkowy IX 2008: 700 778 zł (przychód jednostkowy IX 2007: 537 447 zł; wzrost wielkości przychodów IX 2008/IX 2007: 30,3%). Grupa Telestrada S.A osiągnęła przychód w wysokości 1 295 335 PLN Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-10-06


Raport Bieżący 59/2008
Informacja o stopniu realizacji prognoz finansowych

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego z dnia 15 czerwca 2008 r. odnośnie aktualizacji prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Telestrada S.A. zarząd spółki podaje do wiadomości publicznej co następuje: Zarząd stwierdza, że realizacja prognozy finansowej przebiega według planu, zatem podtrzymuje prognozę przychodów skonsolidowanych na poziomie 13,8 mln PLN oraz prognozę zysku netto na poziomie 2 mln PLN. Oznacza to, że zgodnie z prognozą zysk przypadający na jedną akcję wyniesie w 2008 r. 0,97 PLN. Szacunkowa wartość księgowa przypadająca na jedną akcje wyniesie 3,84 PLN. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2008-09-22


Raport Bieżący 58/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za sierpień 2008r.

W ślad za zobowiązaniem z dnia 21.04.2008 r., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej – Infotel Service Sp. z o.o. za sierpień 2008: przychody VIII 2008 : 620 508 PLN. Spółka Infotel Service Sp. z o.o. stała się spółką zależną Telestrada S.A. począwszy od 28 marca 2008 r. Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-09-22


Raport Bieżący 57/2008
Wstępne wyniki finansowe Telestrada S.A. za sierpień 2008 r.

W ślad za komunikatem z 04.01.2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za sierpień 2008 (w złotych): Przychód jednostkowy VIII 2008: 664 640 zł (przychód jednostkowy VIII 2007: 399 768 zł; wzrost wielkości przychodów VIII 2008/VIII 2007: 66,2%). Grupa Telestrada S.A osiągnęła przychód w wysokości 1 285 148 PLN Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-09-20


Raport Bieżący 56/2008
Umorzenie pożyczki na rzecz Telestrada S.A

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w zawiązku ze ziszczeniem się warunku Umowy Pożyczki zawartej między GTS Energis Sp. z o.o, a Telestrada S.A, jakim było osiągnięcia przez Telestrada S.A określonej liczby aktywnych umów WLR, GTS Energis Sp. z o.o umarza w całości pożyczkę w wysokości 150 000 PLN udzieloną na rzecz Telestrada S.A Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-08-20


Raport Bieżący 55/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za lipiec 2008r.

W ślad za zobowiązaniem z dnia 21.04.2008 r., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej – Infotel Service Sp. z o.o. za lipiec 2008: przychody VII 2008 : 571 641PLN. Spółka Infotel Service Sp. z o.o. stała się spółką zależną Telestrada S.A. począwszy od 28 marca 2008 r. Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-08-20


Raport Bieżący 54/2008
Wstępne wyniki finansowe Telestrada S.A. za lipiec 2008 r.

W ślad za komunikatem z 04.01.2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za lipiec 2008 (w złotych): Przychód jednostkowy VII 2008: 698 841 zł (przychód jednostkowy VII 2007: 409 796 zł; wzrost wielkości przychodów VII 2008/VII 2007: 70%). Grupa Telestrada S.A osiągnęła przychód w wysokości 1 270 481 PLN Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-08-20


Raport Bieżący 53/2008
Korekta Raportu 51/2008

Korekta dotyczy tytułu raportu. Zamiast “Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za lipiec 2008” winno być “Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za II kwartał 2008”. Treść komunikatu pozostaje bez zmian. Dla formalności przytaczamy jego treść: W ślad za komunikatem z 21 kwietnia 2008 r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej Infotel Service Sp. z o.o.za II kwartał 2008: Suma aktywów na dzień 30-06-2008: 1 439 529,49 PLN (na dzień 31-12-2007: 1 176 082,96 PLN); Kapitały własne na dzień 30-06-2008: 389 293,71 PLN (na dzień 31-12-2007: 933 734,62 PLN). Przychody netto ze sprzedaży w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008 : 1 749 769,69 PLN; Przychody finansowe w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 32 885,90 PLN, Zysk netto w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 96 032,12 PLN. Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-08-14


Raport Bieżący 52/2008
Raport Półroczny

2008-08-12


Raport Bieżący 51/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za lipiec 2008 roku

W ślad za komunikatem z 21 kwietnia 2008 r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej Infotel Service Sp. z o.o.za II kwartał 2008: Suma aktywów na dzień 30-06-2008: 1 439 529,49 PLN (na dzień 31-12-2007: 1 176 082,96 PLN); Kapitały własne na dzień 30-06-2008: 389 293,71 PLN (na dzień 31-12-2007: 933 734,62 PLN). Przychody netto ze sprzedaży w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008 : 1 749 769,69 PLN; Przychody finansowe w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 32 885,90 PLN, Zysk netto w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 96 032,12 PLN. Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-08-11


Raport Bieżący 50/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki Telestrada S.A za II kwartał 2008 roku.

W ślad za komunikatem z 4 stycznia 2008 r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2008: Suma aktywów na dzień 30-06-2008: 7 528 184,85 PLN (na dzień 31-12-2007: 7 322 700,10 PLN); Kapitały własne na dzień 30-06-2008: 6 273 122,15 PLN (na dzień 31-12-2007: 1 203 871,45 PLN). Przychody netto ze sprzedaży w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008 : 1 927 133 PLN; Przychody finansowe w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 207 219 PLN, Zysk netto w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 350 815,70 PLN. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-08-04


Raport Bieżący 49/2008
Raport półroczny za I półrocze 2008 roku

2008-07-22


Raport Bieżący 48/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za czerwiec 2008r.

W ślad za zobowiązaniem z dnia 21.04.2008 r., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej – Infotel Service Sp. z o.o. za czerwiec 2008: przychody VI 2008 : 528 582 zł. Spółka Infotel Service Sp. z o.o. stała się spółką zależną Telestrada S.A. począwszy od 28 marca 2008 r. Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-07-22


Raport Bieżący 47/2008
Wstępne wyniki finansowe Telestrada S.A. za czerwiec 2008 r.

W ślad za komunikatem z 04.01.2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za czerwiec 2008 (w złotych): Przychód jednostkowy VI 2008: 645 728 zł (przychód jednostkowy VI 2007: 405 339 zł; wzrost wielkości przychodów VI 2008/VI 2007: 59%). Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-07-22


Raport Bieżący 46/2008
Rejestracja Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż dnia 21 lipca 2008 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o Rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 265 000 zł, wynikającego z uchwał podjętych na NWZA z dnia 20 marca 2008 roku. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2008-07-18


Raport Bieżący 45/2008
Zmiana terminu publikacji kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych

Zarząd Spółki Telestrada S.A, zawiadamia, że zostają przesunięte terminy publikacji informacji finansowych. Wstępne wyniki finansowe Telestrada S.A. i spółki zależnej za miesiąc czerwiec 2008 r. zostaną opublikowane 22 lipca 2008 roku, zamiast jak wcześniej wskazywano 20 lipca 2008 roku. Wstępne wyniki Telestrada S.A. i spółki zależnej za II kwartał 2008 r. zostaną opublikowane 8 sierpnia 2008 roku, zamiast jak wcześniej wskazywano 5 sierpnia 2008 roku. Pozostałe terminy określone raportem bieżącym z dnia 4 stycznia 2008 pozostają bez zmian. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust.1.

2008-07-01


Raport Bieżący 44/2008 Korekta raportu 36/2008

2008-07-01


Raport Bieżący 43/2008
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

W dniu 30.06.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki Telestrada S.A Pana Pawła Rektora. Pan Paweł Rektor ukończył: Studia Podyplomowe Executive MBA organizowane przez Helsinki School of Economics (Finlandia) oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, z uzyskaniem tytułu Executive Master of Business Administration (2003-2005); Studia Podyplomowe w zakresie Inwestycje Kapitałowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Dyplom nr 2489 (1999-2000); Studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje i Budownictwo, zakończone obroną pracy magisterskiej (1988-1993). Obecnie Pan Paweł Rektor zajmuje obejmuje stanowiska w IGLAS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako Członek Zarządu i Koroni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Prokurent. Nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

2008-06-30


Raport Bieżący 42/2008
Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 30.06.2008r.

Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2008 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

2008-06-30


Raport Bieżący 41/2008
Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 30.06.2008r.

Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2008 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

2008-06-20


Raport Bieżący 40/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za maj 2008r.

W ślad za zobowiązaniem z dnia 21.04.2008 r., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej – Infotel Service Sp. z o.o. za maj 2008: przychody V 2008 : 520 000 zł. Spółka Infotel Service Sp. z o.o. stała się spółką zależną Telestrada S.A. począwszy od 28 marca 2008 r. Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-06-20


Raport Bieżący 39/2008
Wstępne wyniki finansowe Telestrada S.A. za maj 2008 r.

W ślad za komunikatem z 04.01.2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za maj 2008 (w złotych): Przychód jednostkowy V 2008: 678000 zł (przychód jednostkowy V 2007: 372000 zł; wzrost wielkości przychodów V 2008/V 2007: 82%). Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-06-20


Raport Bieżący 38/2008
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 30.06.2008 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30.06.2008 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2008-06-16


Raport Bieżący 37/2008
Zmiana Prognozy Finansowej

W związku z podjęciem przez zarząd spółki wiadomości o decyzji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 07.12.2007 roku w sprawie interpretacji prawa podatkowego – Sygn. 1401/PD – 00650/05/EP/PP-II. umożliwiającej zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przekształceniem formy prawnej spółki i doradztwem finansowym związanym z przeprowadzeniem przez spółkę prywatnej emisji akcji i wprowadzenia akcji na rynek NewConnect Zarząd Spółki podjął decyzję o zaliczeniu większości kosztów związanych z wprowadzeniem spółki na rynek giełdowy w koszty ogólnego zarządu. Interpretacja Izby Skarbowej ma pozytywny wpływ na sytuację podatkową i cash-flow Spółki (możliwość odliczenia podatku VAT, zmniejszenie wymiaru podatku dochodowego), jednakże powoduje obciążenie wyniku finansowego kwotami, które w innym wypadku pomniejszyłyby kapitał zapasowy. Decyzja ta ma zatem negatywny wpływ na ostateczny bilansowy wynik finansowy zrealizowany przez Spółkę w roku 2007. W związku z zaleceniami biegłego rewidenta odnośnie odmiennego od dotychczas stosowanego przez Spółkę sposobu księgowania przychodów i kosztów telekomunikacyjnych w zakresie zaliczenia do poszczególnych okresów rozrachunkowych przychodów i kosztów z tytułu usług abonamentu telefonicznego zmianie ulega wartość przychodów i zysków zrealizowanych w roku 2007. Część przychodów i zysków ujętych dotychczas w prognozie na rok 2007 zostanie ujęta w prognozie na rok 2008. Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej następujące dane finansowe za rok 2007 odnośnie działalności Telestrada S.A. (okres obejmujący od 11 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) Przychody ze sprzedaży: 3683167,26 PLN Zysk netto: 216742,14 PLN Zarząd Spółki dokonuje jednoczesnego podwyższenia prognoz przychodów i zysków grupy kapitałowej Telestrada S.A. na rok 2008. Prognoza przychodów: Zarząd prognozuje przychody grupy na poziomie 13,8 mln PLN tj o 15% więcej niż w prognozie poprzedniej. Na zmianę prognozy wpływ ma przesunięcie księgowe części przychodów z roku 2007 r. na rok 2008 r. oraz dotychczasowy, w okresie styczeń-maj 2008 r. szybszy od zakładanego wzrost przychodów operacyjnych grupy a także podjęcie przez Spółkę wiadomości o wygranych postępowaniach przetargowych, których realizacja w drugiej połowie roku wpłynie pozytywnie na poziom realizowanej sprzedaży. Prognoza przychodów zakłada konsolidację pełną przychodów spółki zależnej Infotel Service Sp. z o.o. począwszy od 1 kwietnia 2008 r., nie uwzględnia zatem przychodów ww. spółki za pierwszy kwartał 2008 r. Przychody Spółki Infotel Service Sp. z o.o. za I kwartał 2008 r. wyniosły 1,67 mln PLN. Prognoza zysku netto. Zarząd prognozuje wynik finansowy netto grupy na poziomie 2,0 mln PLN tj o 25% więcej niż w prognozie poprzedniej. Na zmianę prognozy wpływ mają czynniki opisane powyżej. Prognoza ta nie uwzględnia wyniku finansowego spółki zależnej Infotel Service Sp. z o.o. za I kwartał 2008 r. tj, jest mniejsza od sumy prognozowanych wyników spółek stanowiących grupę o kwotę około 0,2 mln. PLN. Zarząd Spółki dokona dalszego przeglądu stopnia realizacji prognoz finansowytch na rok 2008 do dnia 30 września 2008 r. i w tym terminie poda do publicznej wiadomości nowe prognozy fnansowe lub potwierdzi aktualność prognoz publikowanych obecnie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-06-16


Raport Bieżący 36/2008
Raport Roczny za 2007 rok

2008-06-11


Raport Bieżący 35/2008
Dywidenda od Spółki Zależnej

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż w dniu 10 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie Wspólników Infotel Service Sp. z o.o, spółki zależnej Telestrada S.A podjęło decyzję o przenaczeniu zysku osiągniętego w roku 2007 w wysokości 883 734,62 PLN na wypłatę dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona w trzech ratach: 300 000 PLN do 30.06.2008r, 300 000 PLN do 30.09.2008r i 283 734,62 PLN do 31.12.2008 r. Telestrada S.A posiada 251 z 500 udziałów w spółce Infotel Service Sp. z o.o Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-06-02


Raport Bieżący 34/2008
Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż w dniu 2 czerwca 2008 została podpisana umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oferta Telestrada S.A została wybrana najkorzystniejszą w przetargu publicznym 13 maja 2008r. Umowa została zawarta na czas określony do 31-12-2008r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-05-26


Raport Bieżący 33/2008
Zwołanie ZWZA Telestrada S.A na dzień 30.06.2008r

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, KRS 0000279791, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 30-06-2008 r., o godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul.Puławskiej 182 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada Sp. z o.o z działalności za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o z działalności w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Telestrada Sp. z o.o w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007, sprawozdania finansowego Spółki z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01-01-2007 do 10-05-2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada S.A z działalności za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A z działalności w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 20. Wolne głosy i wnioski. 21. Zamknięcie obrad ZWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 182, w Sekretariacie, w godzinach 8-16, do dnia 23-06-2008r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.

2008-05-20


Raport Bieżący 32/2008
Umorzenie pożyczki na rzecz Telestrada S.A

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż w związku ze ziszczeniem się warunków Umowy Pożyczki zawartej dnia 11 kwietnia 2007 między Telestrada Sp. z o.o, a GTS Energis Sp. z o.o, jakim było wygenerowanie przez abonantów Telestrada określonego w umowie ruchu telekomunikacyjnego, GTS Energis umorzył w całości pożyczkę w wysokości 150 000 PLN udzieloną na rzcz Telestrada S.A. Kwota ta spowoduje zwiększenie wyniku finansowego za II kwartał 2008r. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-05-20


Raport Bieżący 31/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za kwiecień 2008r.

W ślad za zobowiązaniem z dnia 21.04.2008 r., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej – Infotel Service Sp. z o.o. za kwiecień 2008: przychody IV 2008 : 655 429 zł. Spółka Infotel Service Sp. z o.o. stała się spółką zależną Telestrada S.A. począwszy od 28 marca 2008 r. Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-05-20


Raport Bieżący 30/2008
Wstępne wyniki finansowe Telestrada S.A. za kwiecień 2008 r.

W ślad za komunikatem z 04.01.2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za kwiecień 2008 (w złotych): Przychód jednostkowy IV 2008: 657 487 zł (przychód jednostkowy IV 2007: 325 068 zł; wzrost wielkości przychodów IV 2008/IV 2007: 102%). Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-05-05


Raport Bieżący 29/2008
Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za I kwartał 2008 roku.

W ślad za zobowiązaniem z dnia 21.04.2008 r., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki finansowe spółki zależnej – Infotel Service Sp. z o.o. za I kwartał 2008: Przychody netto ze sprzedaży na dzień 31-03-2008: 1 670 608 PLN Przychody finansowe na dzień 31-03-2008: 136 698 PLN Zysk netto na dzień 31-03-2008: 194 874 PLN Spółka Infotel Service Sp. z o.o. stała się spółką zależną Telestrada S.A. począwszy od 28 marca 2008 r. Telestrada S.A. posiada 50,2% udziałów Infotel Service Sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-05-05


Raport Bieżący 28/2008
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2008 roku.

W ślad za komunikatem z 4 stycznia 2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2008: Suma aktywów na dzień 31-03-2008: 6 821 580 PLN (na dzień 31-12-2007: 6 782 428 PLN); Kapitały własne na dzień 31-03-2008: 5 849 109 PLN (na dzień 31-12-2007: 5 587 474 PLN) Przychody netto ze sprzedaży na dzień 31-03-2008: 1 813 393 PLN (na dzień 31-03-2007: 904 686 PLN; Przychody finansowe na dzień 31-03-2008: 5 078 213 PLN (na dzień 31-03-2007: 413 PLN) Zysk netto na dzień 31-03-2008: 261 635 PLN (na dzień 31-03-2007: 68 813 PLN) Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-04-24


Raport Bieżący 27/2008
Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

W dniu dzisiejszym do Telestrada SA wpłynęło pismo od Pana Pawła Śliwińskiego, członka Rady Nadzorczej o następującej treści: “Rada Nadzorcza Spółki Inwest Consulting S.A., której jestem Prezesem, podjęła w dniu 13 marca 2008 r. uchwałę w sprawie określenia zasad uczestnictwa osób zarządzających Spółką w organach spółek publicznych. Zgodnie z w/w uchwałą, osoby zarządzające spółką Inwest Consulting S.A. powinny złożyć rezygnację z członkostwa w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW lub NewConnect. W związku z powyższym, z dniem 21 kwietnia 2008 roku składam rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. Dziękuję za współpracę i życzę sukcesów w działalnosci Spółki Telestrada S.A. Z poważaniem dr. Paweł Śliwiński”

2008-04-21


Raport Bieżący 26/2008
Wstępne wyniki finansowe Telestrada S.A. za marzec 2008 r.

W ślad za komunikatem z 4.01.2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za marzec 2008 (w złotych): Przychód jednostkowy III 2008: 651.523 zł (przychód jednostkowy III 2007: 315.367 zł; wzrost wielkości przychodów III 2008/III 2007: 106.6%). Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-04-21


Raport Bieżący 24/2008
Zobowiązanie do przekazywania wysokości przychodów spółki zależnej

Zarząd Spółki Telestrada informuje, iż w związku z nabyciem w dniu 28 marca 2008 r. 50,2 % udziałów w Spółce Infotel Service Sp. z o.o., zobowiązuje się do przekazywania informacji o miesięcznych przychodach Spółki Infotel Service Sp. z o.o., która stała się spółką zależną Telestrada S.A., począwszy od przychodów za marzec 2008. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-04-02


Raport Bieżący 23/2008
Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Spółka informuje o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie akcjonariusza posiadającego ponad 5 % w liczbie głosów ogółem w spółce Telestrada S.A. W dniu 28.03.2008 r. nastąpiło zbycie przez Spółkę Inwest Consulting S.A. 250.400 akcji spółki Telestrada S.A. na rzecz swojej spółki zależnej, tj. Inwest Connect S.A. Wyżej wskazana transakcja zbycia akcji została dokonana na podstawie umowy cywilnoprawnej, w cenie będącej średnią arytmetyczną kursów zamknięcia notowań Telestrada S.A. od dnia debiutu do dnia 27 marca 2008 r., tj. w cenie 6,76 zł za jedną akcję. Przed transakcją Inwest Consulting S.A. posiadała 250.400 akcji, które stanowiły 12,1 % w kapitale zakładowym i dają 9,0 % głosów na WZA. Po transakcji, Inwest Consulting S.A. nie posiada akcji spółki Telestrada S.A., natomiast Inwest Connect S.A. posiada 250.400 akcji, które stanowią 12,1 % w kapitale zakładowym i dają 9,0 % głosów na WZA. Jednocześnie Spółka wskazuje, że Prezes Zarządu Inwest Consulting S.A. jest zarazem członkiem Rady Nadzorczej Telestrada S.A., w związku z czym otrzymane zostało zawiadomienie wymagane przez art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: art. 70 w zw. z art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2008-03-28


Raport Bieżący 22/2008
Nabycie znaczącej wartości udziałów Infotel Service Sp. z o.o

Zarząd TELESTRADA S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2008 r. w ślad za postanowieniami umowy inwestycyjnej z dnia 30 stycznia 2008 r., nabył udziały w spółce INFOTEL SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Telestrada S.A. nabyła łącznie 251 udziałów Infotel Service Sp. z o.o. dających 50,2 % w kapitale oraz taki sam udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników . Osobami zbywającymi byli panowie Mariusz Wójtowicz i Piotr Wojciech Żychski. Osoby zbywające nie są powiązane z Telestrada S.A. ani jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi. Telestrada S.A. nabyła udziały za cenę 4.980,08 zł za jeden udział, co oznacza łączną cenę 1.250.000 zł. Zgodnie z treścią umowy inwestycyjnej, w dniu dzisiejszym została przekazana kwota 650.000 zł; kolejna transza zostanie wypłacona w momencie wykazania przez Infotel Service Sp. z o.o zakupu akcji Telestrada z rynku za kwotę 600.000 zł (netto). Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach Telestrada S.A. będzie równa cenie nabycia. Źródłem finansowania nabycia są środki własne. Nabyte udziały maja charakter inwestycji długoterminowej. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, która mówi o nabyciu 100 % udziałów Infotel Service Sp. z o.o, Telestrada S.A. zapłaci 1.200.000 zł za pozostałe udziały po zakończeniu roku 2008 i zrealizowaniu przez Infotel Service zysku na poziomie 1 mln zł za 2008 rok, lub proporcjonalnie mniej w przypadku mniejszego zysku. Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2008-03-20


Raport Bieżący 21/2008
Wstępne wyniki finansowe za luty 2008 r.

W ślad za komunikatem z 4 stycznia 2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za luty 2008 (w złotych): Przychód ogółem II 2008: 606.425,30 zł (przychód ogółem II 2007: 317.411,23 zł; wzrost wielkości przychodów II 2008/II 2007: 91%). Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-03-20


Raport Bieżący 21/2008
Wstępne wyniki finansowe za luty 2008 r.

W ślad za komunikatem z 4 stycznia 2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za luty 2008 (w złotych): Przychód ogółem II 2008: 606.425,30 zł (przychód ogółem II 2007: 317.411,23 zł; wzrost wielkości przychodów II 2008/II 2007: 91%). Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-03-20


Raport Bieżący 20/2008
Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 20.03.2008 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 20.03.2008 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2008-03-11


Raport Bieżący 19/2008
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Korekta

W związku ze zgłaszanymi problemami w dostępie do pliku z treścią projektu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia , Spółka zamieszcza załącznik w innym formacie. Treść komunikatu i projektu uchwał nie ulega zmianie.

2008-03-11


Raport Bieżący 18/2008
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd TELESTRADA S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 20 marca 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, budynek IO-I, ul.Puławska 182. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 4 ust. 2 pkt. 3.

2008-02-20


Raport Bieżący 17/2008
Wstępne wyniki finansowe za styczeń 2008 r.

W ślad za komunikatem z 4 stycznia 2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za styczeń 2008 (w złotych): Przychód ogółem I 2008: 566.898 zł (przychód ogółem I 2007: 293.286 zł; wzrost wielkości przychodów I 2008/I 2007: 93,29%). Dodatkowo, w styczniu 2008 r. spółka uzyskała przychód ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.049.624 zł; zysk z tej transakcji wyniósł 107.465 zł (brutto) Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-02-18


Raport Bieżący 16/2008
Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż z dniem 18-02-2008 roku została podpisana umowa inwestycyjna, na mocy której Telestrada S.A udziela pożyczki spółce heapmail Internet Solutions sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu, w kwocie 200 tys PLN oprocentowanej 12% w skali roku z opcją umożliwiającą objęcie maksymalnie 20,2% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki heapmail Internet Solutions , na żadanie Telestrada S.A. Domeną Spółki heapmail Internet Solutions jest dostarczanie rozwiązań internetowych. Spółka dzięki pożyczce ma zamiar uczestniczyć w wykonywaniu znaczących projektów w ramach funduszy unijnych. Zarząd heapmail Internet Solutions Sp. z o.o rozważa przekształcenie spółki w akcyjną i możliwość pojawienia się na rynku NewConnect z końcem tego roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2008-02-07


Raport Bieżący 15/2008
Zwołanie NWZA Spółki na dzień 20.03.2008r.

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000279791), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 20.03.2008 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELESTRADA S.A. (NWZA), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy inwestycyjnej ze wspólnikami Infotel Service Sp. z o.o. z dnia 30.01.2008 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30.01.2008 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad NWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce, najpóźniej tydzień przed terminem NWZA, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182, w Sekretariacie, w godz. 9.00 – 15.00, do 13.03.2008 r., gdzie będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zmiana treści Statutu Spółki: W statucie Spółki dodaje się § 3a o treści: “1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 215000 zł (dwieście piętnaście tysięcy zł) w drodze emisji nie więcej niż 430000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenie z dnia 20.03.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30.01.2008 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie później niż z dniem 30.03.2009 r.” W statucie Spółki dodaje się § 3b o treści: “1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) w drodze emisji nie więcej niż 100000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenie z dnia 30.03.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2009 r.” Uzasadnienie: Proponowane rozszerzenie treści statutu dotyczy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania prawa do objęcia akcji w drodze realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30.01.2008 r. oraz w celu realizacji programu motywacyjnego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2008-02-06


Raport Bieżący 14/2008
Uzupełnienie danych finansowych za IV kw 2007 do komunikatu z dnia 05-02-2008r.

Zgodnie z treścią komunikatu z dnia 05-02-2008, Zarząd Spółki Telestrada S.A uzupełnia raport o następujace szacunkowe dane finansowe na dzień 31.12.2007: – suma aktywów: 6 512 805,88; – kapitały własne: 5 591 957,58 Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-02-06


Raport Bieżący 13/2008
Nabycie nieruchomości przy ul. Sieleckiej w Warszawie

Zarząd Telestrada S.A informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa dostarczył uprawomocnione postanowienie o przysądzeniu prawa właśności nieruchomości na ul. Sieleckiej 22/42/43 spółce Telestrada S.A. Zarząd Spółki informował o nabyciu nieruchomości w komunikacie z dnia 6 lutego 2008 r. Dla porządku przytaczamy jego treść treść ww: Nabycie nieruchomości przy ul. Sieleckiej w Warszawie Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż w dniu 05-02-2008 spółka wygrała licytację lokalu organizowaną przez Komornika Sądowego Rewiru XIV przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa. W wyniku wygranej licytacji spółka zakupi lokal przy ulicy Sieleckiej w Warszawie o łącznej powierzchni 132,80 m2 za kwotę 935.000 PLN. Spółka traktuje zakup jako inwestycję krótkoterminową, w celu dalszej odsprzedaży. Zgodnie z wiedzą spółki nieruchomość może zostać podzielona na dwa niezależne lokale mieszkalne. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-02-06


Raport Bieżący 12/2008
Unieważnienie przetargu Zarządu Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław.

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż w dniu 06-02-2008 r. do spółki wpłynęlo zawiadomienie o unieważnieniu udzielenia zamównienia publicznego spółce Telestrada S.A w trybie przetargu nieograniczonego na uslugi telekomunikacyjne w telefonii stacjonarnej na rzecz Zarządu Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław, o którym Spółka informowała komunikatem z dnia 23-01-2008r. Jednocześnie zamawiający poinformował, że w najbliższym czasie ponownie ogłosi postępowanie na usługi telekomunikacyjne. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-02-05


Raport Bieżący 11/2008
Wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2007roku

W ślad za zobowiązaniem z dnia 4 stycznia 2008r. o przekazywaniu kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd spółki Telestrada S.A przedstawia wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2007r, z rachunku zysków i strat: Przychody operacyjne (netto): 1 793 007,05 PLN; Koszty operacyjne (netto): 1 646 130,17 PLN; Przychody finansowe (netto): 4 105 873,00 PLN; Koszty finansowe (netto): 4 005 246,33 PLN; Zysk brutto: 247 504,15 PLN; Wyniki finansowe za ten sam okres w 2006: Przychody operacyjne (netto) : 894 028,13 PLN; Koszty operacyjne (netto) : 805 044,98 PLN; Zysk brutto: 88 983,15 PLN; Zatem, wzrost przychodów operacyjnych netto IV kw 2007 do IV kw 2006 wynosi 100%, zysku 178%. Inne pozycje bilansu: suma aktywów oraz kapitały własne zostaną podane w jutrzejszym komunikacie Spółki. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-02-05


Raport Bieżący 10/2008
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje: Dnia 5 lutego 2008 wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Lecha o nabyciu akcji Telestrada S.A w transakcjach: 16 stycznia 2008 – 2300 szt po średniej cenie 5,67 za akcję i 18 stycznia 2008 – 1920 szt po średniej cenie 5,80 za akcję. Podstawa Prawna: art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2008-01-30


Raport Bieżący 09/2008
Umowa inwestycyjna nabycia udziałów spółki INFOTEL SERVICE Sp. z o.o

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 30 stycznia 2008 roku, została podpisana umowa ze wspólnikami Infotel Service Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni. Niniejsza umowa zaskutkuje nabyciem 100 % udziałów spółki Infotel Service Sp. z o.o. przez spółkę Telestrada S.A Główne postanowienia umowy: Telestrada zapłaci gotówką 1.250.000 PLN za 50% +1 udziałów w Spółce Infotel Service Sp. z o.o. po zatwierdzeniu umowy przez WZA Telestrada S.A. Telestrada S.A. zapłaci 1.200.000 PLN za pozostałe udziały po zakończeniu roku 2008 i zrealizowaniu przez Infotel Service zysku na poziomie 1 mln PLN za 2008 rok, lub proporcjonalnie mniej w przypadku mniejszego zysku. Dodatkowo, Telestrada S.A. wyemituje 300 tys. nowych akcji dla dotychczasowych wspólników Infotel Service Sp. z o.o. oraz maksymalnie 130 tys. akcji jako pulę premiową po zrealizowaniu przez Infotel Service Sp. z o.o. zysku netto za rok 2008 w wysokości co najmniej 1 mln PLN. Akcje będą obejmowane po cenie nominalnej. Wypłata kwot gotówkowych dla udziałowców Infotel Service Sp. z o.o. została podzielona na dwie części po 50%. Wypłata drugiej części uzależniona została od wykazania przez udziałowców Infotel Service Sp. z o.o. zakupu akcji Telestrada S.A. na rynku giełdowym za kwotę łączną 1,2 mln PLN. Telestrada S.A. otrzymuje prawo do dywidendy, jaką wypłaci Infotel Service Sp. z o.o z zysku roku 2007. Oczekiwany zysk netto Infotel Service Sp. z o.o. za rok 2007 wynosi 880 tys. PLN. Z uwagi na to, że realizacja umowy jest uzależniona od podjęcia decyzji o nowych emisjach akcji, w najbliższych dniach Zarząd Telestrada S.A. zwoła Walne Zgromadzenie, na którym zostanie przedstawione w/w zagadnienie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2008-01-25


Raport Bieżący 08/2008
Wstępne wyniki finansowe za grudzień 2007 r.

W ślad za komunikatem z 4 stycznia 2008r. dotyczącym zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za grudzień 2007 (w złotych): Przychód ogółem XII 2007: 572.730,95 zł (przychód ogółem XII 2006: 309.315 zł; wzrost wielkości przychodów XII 2007/XII 2006: 85,16%). Dodatkowo, w grudniu 2007 r. spółka uzyskała przychód ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.105.873 zł; zysk z tej transakcji wyniósł 93.000zł (brutto) Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-01-25


Raport Bieżący 7/2008
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji oraz zakończenia notowania PDA spółki TELESTRADA S.A

Zarząd TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 70/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 23 stycznia 2008 r. pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii B i C TELESTRADA S.A. został wyznaczony na 25 stycznia 2008 r. W związku z powyższym, ostatni dzień notowania praw do akcji serii C został wyznaczony na dzień 24 stycznia 2008 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-01-23


Raport Bieżący 6/2008
Wybór oferty Telestrada S.A. w przetargu publicznym.

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 22 stycznia 2008 r. wpłynęło zawiadomienie z Zarządu Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław dotyczące udzielenia spółce Telestrada S.A. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi telekomunikacyjne w sieci telefonii stacjonarnej. Oferta Telestrada S.A została uznana za najkorzystniejszą z ceną ofertową 548.590,08 zł brutto. Termin podpisania umowy został ustalony na dzień 31 stycznia 2008r. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-01-23


Raport Bieżący 5/2008
Zmiana udziału w głosach ogółem przez znacznych akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, zmianie uległ udział w głosach ogółem przez znacznych akcjonariuszy Spółki: Przed rejestracją emisji akcji serii C Pan Jacek Lichota posiadał 872.800 akcji, które stanowiły 65,8 % w kapitale i 77,6 % w głosach w spółce Telestrada S.A. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane przez Pana Jacka Lichotę w liczbie 873.800 sztuk stanowią 42,2 % w kapitale zakładowym i dają 56,8 % głosów na WZA. Inwest Consulting S.A. posiada 250.400 akcji, które przed rejestracją emisji akcji serii C stanowiły 18,9 % w kapitale i 12,4 % w głosach w spółce Telestrada S.A. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane stanowią 12,1 % w kapitale zakładowym i dają 9,0 % głosów na WZA. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-01-17


Raport Bieżący 4/2008
Podwyższenie prognozy wyników finansowych za rok 2007

Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości, że dokonał podwyższenia prognozy wyników finansowych za rok 2007. W Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Spółki założył osiągnięcie w roku 2007: – przychodów netto ze sprzedaży 4.800.000 zł – zysku netto 500.000 zł. Zweryfikowana i zaktualizowana prognoza zakłada osiągnięcie w roku 2007: – przychodów netto ze sprzedaży 5.400.000 zł – zysku netto 550.000 zł. Prognoza może ulec dalszej zmianie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-01-16


Raport Bieżący 3/2008
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 stycznia 2008 r., na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 stycznia 2008 r. został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 663 600,00 zł do kwoty 1 035 000,00 zł, wynikający z emisji 742 800 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł. W chwili obecnej na kapitał zakładowy Telestrada S.A. w kwocie 1 035 000,00 zł składa się 700 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 0,50 zł, 627 200 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł oraz 742 800 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-01-07


Raport Bieżący 2/2008
Wstępne Wyniki Finansowe za Listopad 2007

W ślad za komunikatem z 4 stycznia 2008r. dotyczącego zobowiązania do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych, Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za listopad 2007 (w złotych) Przychód ogółem XI 2007: 570.567,- (Przychód ogółem XI 2006: 278.421,-; wzrost wielkości przychodów ogółem XI2006/XI2007 – 104,9%) Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

2008-01-04


Raport Bieżący 1/2008
Zobowiązanie do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych

Zarząd TELESTRADA S.A informuje, iż zobowiązuje się do przekazywania wybranych, kwartalnych jednostkowych danych finansowych Spółki, począwszy od danych za IV kwartał 2007 r. oraz miesięcznych przychodów począwszy od danych za listopad 2007. Wybrane kwartalne dane finansowe przekazywane będą w formie raportu bieżącego i zawierać będą co najmniej następujące pozycje bilansu: suma aktywów oraz kapitały własne oraz następujące pozycje rachunku zysków i strat: przychody netto ze sprzedaży, przychody finansowe, zysk netto. Harmonogram przekazywania wybranych danych kwartalnych w 2008 r.: 05.02.2008 r. – dane za IV kw. 2007 r., 05.05.2008 r. – dane za I kw. 2008 r., 05.08.2008 r. – dane za II kw. 2008 r., 05.11.2008 r. – dane za III kw. 2008 r. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 20 dnia każdego miesiąca.