FAQ

Co należy zrobić aby zostać Abonentem Telestrada S.A.?

Jeśli chcesz zostać Abonentem Telestrada S.A możesz podpisać umowę:

w siedzibie Operatora

w domu podczas wizyty przedstawiciela handlowego

telefonicznie za pomocą Infolinii Biura Obsługi Klienta pod numerem 801 080 321

po uprzednim pozostawieniu danych kontaktowych w formularzu kontaktowym.

Data rozpoczęcia świadczenia usług jest zależna od trybu w jakim usługa zostaje przeniesiona do Telestrada S.A.:

1)Tryb z zachowaniem okresu wypowiedzenia - wówczas rozpoczęcie świadczenia usług w Telestrada S.A. następuje zgodnie z okresem wypowiedzenia umowy u operatora dawcy.

2)Tryb z przedterminowym wypowiedzeniem umowy - wówczas rozpoczęcie świadczenia usług w Telestrada S.A. następuje zgodnie z datą wyznaczoną przez operatora biorcę, wiąże się to z zapłatą kary umownej oraz wyrównaniem opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia.

Aktywacja usług stacjonarnych odbywa się w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, niezależnie od formy zawarcia umowy.

Co należy zrobić w przypadku zmiany danych osobowych Abonenta?

Abonent, który zmienił dane zawarte na Umowie o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych. Można tego dokonać:

osobiście w siedzibie Operatora (adres: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa). Ważne aby mieć przy sobie dokument potwierdzający daną zmianę, np. w przypadku zmiany nazwiska niezbędny jest akt zawartego małżeństwa, w przypadku wymiany dowodu osobistego należy przedstawić aktualny dokument tożsamości.

za pomocą poczty elektronicznej na adres info@telestrada.pl, w tytule maila podając „Zmiana danych osobowych”. Ważne aby do wysłanej wiadomości załączyć skan dokumentu potwierdzającego daną zmianę, np. w przypadku zmiany nazwiska niezbędny jest skan aktu zawartego małżeństwa, w przypadku wymiany dowodu osobistego należy przesłać aktualny skan dokumentu tożsamości.

za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora : Telestrada S.A., Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa. Ważne, aby do listu przewodniego informującego o chęci zmiany danych dołączyć skan dokumentu potwierdzającego daną zmianę, np. w przypadku zmiany nazwiska niezbędny jest skan aktu zawartego małżeństwa, w przypadku wymiany dowodu osobistego należy przesłać aktualny skan dokumentu tożsamości.

Zmiana danych osobowych Abonenta nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie kiedy przedstawiono dokumenty potwierdzające zmianę danych.

Jak mogę dokonać cesji?

Dokonanie cesji oznacza przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej przez Abonenta Umowy na inną osobę.

Abonent, który chce dokonać cesji może tego dokonać bezpośrednio w siedzibie Operatora lub za pomocą poczty elektronicznej:

Cesja w siedzibie Operatora – w takim przypadku Abonent, który zbywa swoje prawa wynikające z posiadanej umowy i osoba nabywająca te prawa są zobowiązane do przedstawienia w obecności Konsultanta dokumentów tożsamości oraz własnoręcznie podpisanego druku cesji.

Cesja dokonana za pomocą poczty tradycyjnej – w takim przypadku Abonent, który zbywa swoje prawa wynikające z posiadanej umowy jest zobowiązany do przesłania na adres siedziby Operatora : Telestrada S.A., Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa własnoręcznie podpisanego przez siebie i osobę nabywającą jego prawa do umowy druku cesji wraz z kopią własnego dowodu osobistego oraz kopią dowodu osobistego osoby nabywającej prawa do umowy.

W przypadku kiedy stroną cesji jest Firma, do zawarcia porozumienia cesji niezbędne są dodatkowo dokumenty tej firmy w postaci:

KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej - nie starsze niż sprzed 3 miesięcy

NIP

Regon

Ważne!

Operator przed dokonaniem cesji może dokonać weryfikacji wiarygodności płatniczej Abonenta, w przypadku zalegania z opłatami abonentowymi Operator może odmówić dokonania przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej przez Abonenta umowy.

Porozumienie o cesji - Pobierz druk

Czy możliwe jest przeniesienie usługi w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Abonenta?

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania Abonenta i wyrażenia chęci kontynuacji świadczenia usług przez Telestrada S.A. możliwe jest przeniesienie lokalizacji usługi.

Abonent, który chce dokonać zmiany lokalizacji jest zobowiązany do przesłania pisma drogą poczty tradycyjnej do siedziby Operatora (adres: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa) lub elektronicznej jako skan (na adres info@telestrada.pl) z określeniem obecnej lokalizacji świadczenia usługi oraz lokalizacji, do której ma zostać przeniesiona usługa.

Operator po pozytywnej weryfikacji możliwości technicznych w danej lokalizacji, przeniesie usługę w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku Abonenta.

W przypadku braku możliwości technicznych zmiany lokalizacji lub konieczności wykonania alternatywnych rozwiązań (przybudowa łącza, przeniesienie centrali, itp.), Operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zlecenia. W takim przypadku Operator poinformuje klienta o sytuacji oraz poprosi o decyzję w sprawie łącza telefonicznego.

Opłata za przeniesienie została określona w Cenniku Usług Dodatkowych.

Czy istnieje możliwość czasowego zawieszenia usług?

Abonent korzystający z usług Telestrady ma możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi telefonicznej w sieci analogowej, z tym że okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 12 okresów rozliczeniowych. Opłata za miesiąc zawieszenia usługi została wskazana w Cenniku Usług Dodatkowych. Opłata jest pobierana z góry za cały okres zawieszenia usługi.

W celu zawieszenia usługi Abonent jest zobowiązany do przesłania wniosku o zawieszenie usługi pocztą tradycyjną do siedziby Operatora (adres: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na adres info@telestrada.pl z określeniem okresu trwania zawieszenia usługi.

Zawieszenie usługi będzie obowiązywać od początku kolejnego Okresu rozliczeniowego.

Niemożliwe jest zawieszenie usługi działającej w technologii GSM.

Ważne!

Operator przed dokonaniem zawieszenia usługi może dokonać weryfikacji wiarygodności płatniczej Abonenta, w przypadku zalegania z opłatami abonentowymi Operator może odmówić dokonania zawieszenia usługi.

Jak wygląda proces rezygnacji z usług Telestrada S.A.?

Abonent, które chce zrezygnować z usług Telestrada S.A. z powodu całkowitej rezygnacji z linii telefonicznej jest zobowiązany do przesłania na adres operatora pisma z wypowiedzeniem dotychczasowej umowy. Druk wypowiedzenia umowy powinien zawierać: imię i nazwisko, adres, datę zawarcia oraz tytuł umowy (nazwa posiadanej usługi), numery telefonów wskazanych w Umowie, opcjonalnie numer kontaktowy Abonenta w celu potwierdzenia rezygnacji.

Ważne aby w piśmie z wypowiedzeniem umowy została zawarta informacja, że rezygnacja Abonenta jest rezygnacja całkowitą z linii telefonicznej. W takim przypadku likwidacja linii nastąpi z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiące następnego, po którym wpłynęła rezygnacja.

Dopuszczalne formy rezygnacji:

listownie na adres: Telestrada S.A. Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa.

osobiście w siedzibie Operatora: Telestrada S.A. Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa.

Abonent, który chce zrezygnować z usług Telestrada S.A. z powodu zmiany Operatora Abonent nie jest zobowiązany do przesłania rezygnacji z usług Telestrada, wystarczy, że podpisze umowę z innym operatorem, który zwróci się do Telestrady po numer danego Abonenta. Rezygnacja nastąpi w terminie zależnym od trybu wypowiedzenia wskazanym przez nowego Operatora.

Rezygnacji z usług może dokonać tylko osoba będąca Abonentem lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo wystawione przez Abonenta.

W przypadku zgonu Abonenta niezbędne jest dołączenie kopii aktu zgonu do pisma z rezygnacją.

Jak włączyć/wyłączyć pakiet dodatkowy do abonamentu?

W celu włączenia lub wyłączenia dodatkowego pakietu dołączonego do podstawowej oferty abonamentowej wystarczy zgłosić się do naszego BOK pod numerem infolinii 801 080 321 lub wysłać zgłoszenie na adres mailowy info@telestrada.pl Włączenie/wyłączenie pakietu dodatkowego jest bezpłatne.

Czy sprawy związane z posiadaną umową mogę załatwić za pomocą Pełnomocnika?

Telestrada dopuszcza możliwość załatwiania spraw Abonenta przez wyznaczonego przez niego Pełnomocnika. Dopuszczalne są następujące warianty pełnomocnictwa:

Pełnomocnik występujący w imieniu Abonenta posiada pełnomocnictwo notarialne

Pełnomocnik występujący w imieniu Abonenta posiada pełnomocnictwo potwierdzone podpisem Abonenta w siedzibie Operatora, poświadczone przez Konsultanta.

Osoba trzecia posiada dokument upoważnienia osoby trzeciej, opatrzony własnoręcznym podpisem Abonenta, zgodnym z podpisem na zawartej przez Abonenta umowie

Co powinien zawierać druk pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu Abonenta?

Druk pełnomocnictwa/upoważnienia osoby trzeciej do wykonywania czynności w imieniu Abonenta powinien zawierać następujące dane:

Imię i nazwisko Abonenta oraz osoby upoważnionej

Seria i numer dowodu osobistego Abonenta oraz osoby upoważnionej

PESEL Abonenta oraz osoby upoważnionej

Adres zameldowania osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz osoby, która została upoważniona.

Wykaz czynności, do których Abonent upoważnił osobę działającą w jego imieniu

Co należy zrobić w przypadku braku faktury od Operatora?

W sytuacji gdy Abonent nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy należy niezwłocznie powiadomić Operatora w celu ustalenia przyczyny i wysłania ewentualnego duplikatu faktury. Najprostszą i najszybszą drogą kontaktu jest połączenie z infolinią 801080321 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres faktury@telestrada.pl.

Co należy zrobić aby otrzymywać rachunki drogą poczty elektronicznej?

Aby otrzymywać fakturę elektroniczną (Ekofakturę) należy wysłać do Operatora wniosek o zmianę faktury papierowej na elektroniczną. Wniosek można przesłać na adres siedziby Operatora (adres: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na adres faktury@telestrada.pl w tytule należy podać "Zgoda na Ekofakturę". Wniosek powinien zawierać:

Imię i nazwisko Abonenta

Numer telefonu, na którym jest świadczona usługa przez Telestradę

Numer Abonenta

Adres mailowy, na który mają być wysyłane faktury (najlepiej gdy adres mailowy jest zgodny z adresem z którego został wysłany wniosek o zmianę formy przesyłanych faktur – w przypadku drogi elektronicznej)

Ważne aby w treści przesłanego wniosku zostało zawarte stwierdzenie: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną”.

W jaki sposób można otrzymać zwrot nadpłaty?

Aby otrzymać zwrot nadpłaty, powstałej po opłaceniu wszystkich należności istniejących na koncie klienta należy wypełnić wniosek wypełniony własnoręcznie i wysłać na adres Operatora.

Wniosek o zwrot nadpłaty - pobierz
 

Jak ustawić opcję "polecenia zapłaty" na koncie Abonenta?

Druk polecenia zapłaty należy wypełnić, własnoręcznie podpisać, a następnie przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Operatora (adres: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa). Realizacja wniosku nastąpi do 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku do Operatora.

Druk polecenia zapłaty - pobierz

 

Chcę zmienić swoją taryfę abonamentową- jak to zrobić?

W celu zmiany taryfy abonamentowej należy skontaktować się z naszym BOK pod numerem infolinii 801 080 321. Konsultant pomoże dobrać odpowiednią opcję dla Państwa potrzeb, wystawi stosowny aneks do umowy, którego egzemplarz wyśle na Państwa adres jako potwierdzenie dokonania modyfikacji.

Zmiana opcji abonamentowej na wyższą w opłacie jest bezpłatna i zachowuje dotychczasowy termin obowiązywania umowy, natomiast obniżenie abonamentu obciążymy jednorazową opłatą w wysokości 50zł oraz odnowieniem terminu obowiązywania umowy od daty wprowadzenia zmiany abonamentu.

Jak mogę się skontaktować z Operatorem?

Abonent ma możliwość kontaktu z Telestrada S.A. za pomocą następujących środków:

1.Telefonicznie na numer Infolinii 801 080 321
- Klienci indywidualni prosimy o wybranie numeru wewnętrznego 1
- Klienci biznesowi prosimy o wybranie numeru wewnętrznego 2

Infolinia dla klientów indywidualnych czynna: poniedziałek-piątek 8:00-20:00, sobota 9:00-17:00
Infolinia dla klientów biznesowych czynna: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

2. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@telestrada.pl

3. Osobiście w siedzibie Operatora: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa. Biuro czynne pon-pt w godzinach 8:00-16:00.